A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мартинівська сільська громада
Полтавський

Частина 2

Дата: 26.01.2021 15:38
Кількість переглядів: 278

РОЗДІЛ ІІ. СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 2.1. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядування територіальної громади

 Стаття 2.1.1. Організація та функціонування системи місцевого самоврядування територіальної громади здійснюється відповідно до положень Конституції та законів України, а також цього Статуту.

Система місцевого самоврядування територіальної громади включає:

-   територіальну громаду;

- внутрішні громади, які утворюють жителі населених пунктів старостинських округів та адміністративного центру;

- сільську раду - представницький орган місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України;

- сільського голову, який є головною посадовою особою територіальної громади;

- виконавчі органи ради (виконавчий комітет, управління, відділи, служби тощо);

- старост старостинських округів;

- органи самоорганізації населення.

Розмежування повноважень між складовими системи місцевого самоврядування територіальної громади здійснюється згідно із законом, цим Статутом та рішеннями, прийнятими на сесії ради, які не можуть суперечити цьому Статуту.

 Стаття 2.1.2. Система місцевого самоврядування територіальної громади організується та функціонує на принципах, передбачених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

У своїй діяльності складові системи місцевого самоврядування територіальної громади додатково дотримуються таких принципів:

- ефективності - рішення, що готуються чи ухвалюються ними мають бути максимально ефективними серед можливих альтернативних рішень;

- сталості - використання ресурсів територіальної громади не може шкодити наступним поколінням;

- екологічності - при прийнятті рішення має забезпечуватися його мінімальний негативний вплив на навколишнє природне середовище;

- системності - кожне рішення розглядається у взаємозв’язку з іншими рішеннями в просторі та часі;

- відкритості - рішення готуються та розглядаються відкрито, не може бути жодного рішення, закритого для громадськості;

- громадської участі - підготовка проектів та прийняття рішень, особливо тих, що стосуються планування та використання ресурсів громади мають відбуватись за умов широкого громадського обговорення та врахування інтересів територіальної громади, рішення, що стосуються окремих населених пунктів громади – також і інтересів їхніх жителів.

Глава 2.2. Територіальна громада – первинний суб’єкт права на місцеве самоврядування

 Стаття 2.2.1. Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень. Вона може вирішувати на території громади будь-яке питання, що віднесене Конституцією та законами України до питань місцевого значення, за винятком тих, які, відповідно до принципу субсидіарності, вирішуються органами місцевого самоврядування районного та обласного територіальних рівнів.

Територіальна громада здійснює своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення.

 Стаття 2.2.2. Членами територіальної громади є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні», інших актів законодавства України зареєстрували своє місце проживання в населених пунктах громади.

Реєстрація осіб, які постійно чи тимчасово проживають у населених пунктах громади, здійснюється у порядку, визначеному чиним законодавством.

Стаття 2.2.3. Структурними елементами Територіальної громади є внутрішні громади, членами яких є жителі старостинських округів, адміністративного центру та сіл громади. Внутрішні громади безпосередньо беруть участь у вирішенні питань віднесених законом до відання Територіальної громади, її органів та посадових осіб шляхом використання форм прямої демократії: загальні збори,громадські слухання, тощо.

         Інтереси членів кожної з внутрішніх громад в органах місцевого самоврядування Територіальної громади представляють староста відповідного старостинського округу, депутати Ради, обрані у відповідних одномандатних виборчих округах.

 Стаття 2.2.4. Територіальна громада обирає раду та сільського голову, а також формує об’єкти комунальної власності.

Органи місцевого самоврядування територіальної громади є суб’єктами фінансово-кредитних та цивільно-правових відносин у межах, визначених законодавством.

 Стаття 2.2.5. До компетенції територіальної громади входять:

1) всі питання, вирішення яких, відповідно до законів України, здійснюється на місцевому референдумі;

2) питання, віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування територіальної громади.

Перелік питань, віднесених до повноважень органів місцевого самоврядування територіальної громади, встановлюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, з врахуванням положень статті 4 «Європейської Хартії місцевого самоврядування», а саме: «Органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу».

Глава 2.3. Права та обов’язки членів територіальної громади

 Стаття 2.3.1. Членом територіальної громади є особа, яка постійно проживає на території громади на законних підставах.

Особи, які відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні», інших актів законодавства України не зареєстрували своє місце проживання в населених пунктах громади, але які володіють нерухомим майном (нерухомістю) на території громади, працюють на території громади, ведуть іншу діяльність, пов’язану зі сплатою податків до місцевого бюджету територіальної громади, користуються усіма правами членів територіальної громади, окрім виборчого права, права участі у місцевих референдумах, загальних зборах громадян за місцем проживання.

Рішенням органів місцевого самоврядування територіальної громади для цієї категорії осіб можуть встановлюватись право користування інфраструктурою населених пунктів громади, а також порядок отримання соціальних, освітніх, медичних та інших послуг на рівних умовах з членами територіальної громади.

 Стаття 2.3.2. Основні права членів територіальної громади передбачені Конституцією та законами України. Крім них, члени територіальної громади мають права на:

1) забезпеченість питною водою;

2) якісне електропостачання і інших альтернативних видів енергії;

3) ефективну систему прибирання та вивезення сміття з вулиць, прибудинкових територій та під’їздів багатоквартирних будинків в селах та ліквідацію стихійних сміттєзвалищ у всіх населених пунктах об’єднаної громади;

4) забезпеченість належним транспортним сполученням;

5) розгалуженість і якість доріг;

6) освітлення вулиць у темну пору доби;

7) забезпечення тиші на вулицях та у житлових будинках у нічну пору;

8) ефективну систему безпеки громадян та захисту їхнього майна (боротьба зі злочинністю; охорона громадського порядку, попередження та ліквідація наслідків стихійного лиха);

9) наявність умов для своєї зайнятості;

10) доступність та якість медичних послуг відповідно до державних стандартів;

11) доступність та якість освітніх послуг відповідно до державних стандартів;

12) забезпечення фізіологічних потреб людини;

13) доступність та якість мобільного зв’язку та інтернет-мереж;

14) забезпеченість місцями для відпочинку і дозвілля;

15) забезпеченість закладами й спорудами фізичної культури і спорту (спортивні майданчики, спортивні стадіони тощо);

16) забезпеченість закладами культури (бібліотеки, будинки культури,

музеї тощо);

17) вільний доступ до усіх природних об’єктів та угідь в межах громади – лісів, берегів рік та озер тощо.

Зазначений перелік прав членів територіальної громади не є вичерпним.

 Стаття 2.3.3. Права і обов`язки членів територіальної громади взаємопов`язані. Наявність прав породжує необхідність виконання членами територіальної громади обов`язків стосовно територіальної громади вцілому, внутрішніх громад чи інших членів територіальної громади.

Основні обов’язки членів територіальної громади передбачені Конституцією та законами України. Крім них, на членів територіальної громади покладаються обов’язки щодо:

1) збереження та розвитку традицій, звичаїв та особливостей територіальної громади, об’єктів історико-культурної спадщини, населених пунктів, шанобливого ставлення до їхньої історії;

2) сприяння сталому розвитку громади та її населених пунктів;

3) толерантного ставлення до усіх членів територіальної громади незалежно до їхнього етнічного походження, віросповідання, політичних переконань, поваги до прав інших громадян, тощо;

4) сприяння реалізації права членів територіальної громади на задоволення передбачених цим Статутом основних соціально-побутових, економічних, безпекових, культурно-духовних потреб;

5) бережливого ставлення до зелених насаджень, природних об’єктів, усього довкілля території громади, дотримання Правил благоустрою.

Усі, хто проживає або перебуває на території громади, зобов’язані поважати права і свободи членів територіальної громади.

Глава 2.4. Форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування: загальні засади

 Стаття 2.4.1. Участь членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування реалізується у формах, визначених Конституцією та законами України та цим Статутом.

На території громади створюються необхідні умови для розвитку демократії, активного залучення членів територіальної громади до участі у плануванні розвитку території, у розробці та прийнятті рішень з питань, вирішення яких віднесено Конституцією та законами України до компетенції територіальних громад та їхніх органів, у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та їх посадових осіб.

Органи місцевого самоврядування територіальної громади та їх посадові особи враховують пропозиції членів територіальної громади щодо вдосконалення системи муніципального управління, соціально-економічного та культурного розвитку, забезпечення прав членів територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення.

Будь-які обмеження права членів територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їхньої раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, за мовними або іншими ознаками забороняються.

 Стаття 2.4.2. Формами участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення є:

- місцеві вибори;

- місцевий референдум;

- загальні збори (конференції);

- громадські слухання;

- місцеві ініціативи;

- індивідуальні та колективні петиції;

- органи самоорганізації населення;

- участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій), які опікуються питаннями здійснення місцевого самоврядування в територіальній громаді;

- інші не заборонені законом форми безпосередньої участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, встановлені рішенням ради.

Глава 2.5. Місцеві вибори

 Стаття 2.5.1. Члени територіальної громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування беруть участь у вільних виборах:

- сільського голови;

- депутатів ради;

- старост (окрім адміністративного центру громади).

Стаття 2.5.2. Порядок реалізації виборчого права членами територіальної громади на

місцевих виборах встановлюється законодавством України.

 

Глава 2.6. Місцевий референдум

 Стаття 2.6.1. Місцевий референдум є формою безпосереднього вирішення членами територіальної громади питань, віднесених Конституцією, законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом вільного волевиявлення.

Участь у місцевому референдумі приймають лише повнолітні члени територіальної громади.

Види, порядок ініціювання, призначення та проведення місцевих референдумів визначається законом.

 Стаття 2.6.2. Предметом місцевого референдуму може бути питання місцевого значення, віднесене до відання територіальної громади та її органів.

Питання, що виносяться на місцевий референдум, не повинні призводити до порушення рівноправності, громадської злагоди в територіальній громаді, обмежувати або скасовувати права і свободи членів територіальної громади або їх окремих категорій.

 Стаття 2.6.3. Рішення місцевого референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів територіальної громади, які взяли участь у голосуванні. У разі рівної кількості голосів, поданих «за» і «проти», вважається, що питання, яке було винесене на референдум, вирішене негативно.

Питання, яке не одержало підтримки на референдумі, може повторно виноситися на референдум не раніше, ніж через рік.

Рішення місцевого референдуму і результати голосування оприлюднюються шляхом офіційного повідомлення в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті ради.

Рішення місцевого референдуму, крім консультативного, мають найвищу юридичну силу по відношенню до актів органів місцевого самоврядування громади та їхніх посадових осіб, підприємств, організацій розташованих на території ради.

Якщо для реалізації рішення місцевого референдуму потрібне прийняття іншого правового акта, орган місцевого самоврядування територіальної громади, до компетенції якого належить дане питання, зобов’язаний прийняти такий акт невідкладно (не пізніше, ніж на найближчих сесії ради або засіданні її виконавчого комітету).

Глава 2.7. Загальні збори громадян за місцем проживання

         Стаття 2.7.1. Члени територіальної громади для спільного публічного обговорення та безпосереднього вирішення питань місцевого значення, що стосуються загальних інтересів усієї громади, або питань, що мають важливе значення для внутрішніх громад або жителів певної частини населенного пункту громади, проводять загальні збори членів Територіальної громади або конференції їх легітимних представників, збори жителів населенних пунктів громади, жителів мікрорайонів, вулиць, кварталів, будинків тощо.

         Ініціювання, організація та проведення загальних зборів(конференцій), норми представництва на конференції регламентуються законом та Положенням про загальні збори (конференції) членів територіальної громади, яке затвержується сільською радою.   

Глава 2.8. Громадські слухання

 Стаття 2.8.1. Організація громадських слухань здійснюється згідно Порядку, який є невід’ємною частиною цього Статуту.

Порядок організації громадських слухань Мартинівської сільської територіальної громади є додатком та невід’ємною частиною Статуту Мартинівської сільської територіальної громади (додаток№1).

Глава 2.9. Місцеві ініціативи

 Стаття 2.9.1. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді будь-якого питання, віднесеного законом до відання місцевого самоврядування.

Місцева ініціатива реалізується у формі подання до сільської ради проекту рішення ради разом з супровідними документами.

Суб’єктами розробки проекту рішення ради у порядку місцевої ініціативи можуть бути:

1) члени територіальної громади, об’єднані в ініціативну групу;

2) органи самоорганізації населення, легалізовані на території громади.

 Стаття 2.9.2.  Реєстрація проекту рішення Ради, поданого у порядку місцевої ініціативи, здійснюється секретарем Ради за умови підтримки такого проекту рішення не менше як 300 членами Територіальної громади а рішення, що стосується окремого населеного пункту громади за умови підтримки не менш як 50 жителями цього населеного пункту.

         Підтримка проекту рішення Ради, поданого в порядку місцевої ініціативи, здійснюється у формі підписів членів Територіальної громади, які збирає ініціативна група, на підписних листах, форма яких затверджується Радою.   

Суб’єктами права місцевої ініціативи може бути ініціативна група членів територіальної громади.

         Проекти нормативно-правових актів, внесених в порядку місцевої ініціативи підлягають оприлюдненню і першочерговому розгляду на сесії сільської ради.

 Стаття 2.9.3. Розгляд  питання,  внесеного  в  порядку   місцевої  ініціативи, здійснюється на відкритому пленарному засіданні сільської ради з обов’язковою участю членів ініціативної групи.

 Стаття 2.9.4. Рішення, прийняті сільською радою з питань, внесених в порядку місцевої ініціативи, підлягають обов’язковому оприлюдненню в порядку, встановленому сільською радою.

Глава 2.10. Органи самоорганізації населення

Стаття 2.10.1. Органи самоорганізації населення є представницькими органами, які утворюються членами територіальної громади для вирішення таких основних завдань:

1) створення умов для участі членів територіальної громади – жителів населеного пункту або відповідної території населеного пункту у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

3) сприяння участі жителів у реалізації проектів та програм соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території , інших програм.

До системи органів самоорганізації населення територіальної громади

входять:

-  сільські комітети;

-  вуличні, будинкові комітети.

Організація та діяльність органів самоорганізації населення регламентується законом.

 Стаття 2.10.2. Рада відповідно до закону може наділяти органи самоорганізації населення частиною своїх власних повноважень з одночасною передачею відповідних фінансів і майна, необхідних для здійснення цих повноважень, та здійснює контроль за реалізацією переданих повноважень і використанням наданих фінансів і майна.

 Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є власні кошти, які формуються за рахунок власної економічної діяльності та добровільних внесків фізичних та юридичних осіб й інших надходжень, не заборонених законодавством, а також кошти місцевого бюджету, які можуть бути передані йому радою для здійснення власних та переданих нею повноважень.

Глава 2.11. Індивідуальні та колективні звернення.

 Стаття 2.11.1. Для захисту своїх прав та законних інтересів члени територіальної громади можуть направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів місцевого самоврядування територіальної громади, їхніх посадових осіб, які зобов’язані розглянути такі звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Порядок розгляду звернень членів територіальної громади регламентується Законом України «Про звернення громадян» та відповідними актами органів місцевого самоврядування територіальної громади.

Глава 2.12. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування

 Стаття 2.12.1. Члени територіальної громади мають право бути присутніми на засіданнях ради, її постійних комісій. Особи, що виявили бажання відвідати таке засідання, повинні до його початку, повідомити усно чи  подати відповідну заяву на ім’я секретаря ради не пізніше за півгодини до початку засідання, на якого покладається обов’язок забезпечити умови для такого відвідування при наявності вільних місць.

 Стаття 2.12.2. Члени територіальної громади мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету ради.

 

Стаття 2.12.3. Членам територіальної громади гарантується право бути обраними на посади в системі місцевого самоврядування, які визначені законом і цим Статутом як виборні, на рівних підставах.

Глава 2.13. Сільська рада

 Стаття 2.13.1. Сільська рада є представницьким і нормотворчим органом місцевого самоврядування територіальної громади, який здійснює від імені та в інтересах територіальної громади функції та повноваження місцевого самоврядування. Рада складається з депутатів, обраних у порядку, встановленому Конституцією та законами України.

Загальний склад (чисельність депутатів) ради встановлюється відповідно до Закону України «Про місцеві вибори».

Строк повноважень ради відповідно до Конституції України становить 5 років.

Дострокове припинення повноважень ради може бути здійснене у випадках і у порядку, визначеному Конституцією та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 Стаття 2.13.2. Завдання, функції та повноваження ради визначаються законодавством України та цим Статутом.

Сільська рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки у Державному казначействі України та інших фінансових установах, має право набувати від свого імені майнові та особисті немайнові права, несе відповідні обов’язки, може бути позивачем і відповідачем у судах.

 Стаття 2.13.3. Робочими органами ради є її постійні й тимчасові контрольні комісії, які обираються з числа депутатів для вивчення проблем і потреб, попереднього розгляду і підготовки проектів рішень ради. Комісії здійснюють контроль за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.

Видатки на забезпечення діяльності ради передбачаються у місцевому бюджеті територіальної громади.

 Стаття 2.13.4. Формами роботи ради є її пленарні сесійні засідання та робота постійних і тимчасових комісій ради. Сесійні засідання ради проводяться у приміщенні залу засідань ради.

Порядок роботи ради визначається Регламентом Мартинівської сільської ради, який затверджується радою у відповідності до законодавства України і не може суперечити цьому Статуту.

Дотримання вимог Регламенту ради забезпечує сільський голова.

Сесійне засідання ради є правомочним, якщо на ньому зареєстровано більшість від загального складу депутатів ради. Порядок реєстрації депутатів ради на сесійному засіданні визначається Регламентом ради.

Порядок підготовки, проходження, ухвалення, зберігання рішень ради, забезпечення режиму доступу до них визначається законами України, Регламентом ради та цим Статутом.

 Стаття 2.13.5. Рада на реалізацію повноважень, визначених Конституцією та законами України, приймає нормативно-правові та інші акти у формі рішень.

Рішення ради приймається більшістю голосів депутатів від її загального складу шляхом відкритого поіменного голосування, якщо інше не встановлене законом.

У випадках, визначених законом та цим Статутом, рішення ради може бути прийняте лише після проведення місцевого референдуму, громадських слухань, загальних зборів членів територіальної громади.

Рішення ради підписуються сільським головою.

Рішення ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським головою і внесено на повторний розгляд ради із обґрунтуванням зауважень. У цьому разі сільський голова не підписує таке рішення ради, видає розпорядження про зупинення рішення ради з мотивуванням таких дій та подає до ради відповідне обґрунтування з пропозицією про скасування такого рішення в цілому, скасування частково або про внесення змін до прийнятого рішення ради. У випадку, якщо сільський голова не підписує рішення ради, і не зупиняє його в зазначеному порядку, такі його дії можуть бути оскаржені у суді.

Підставами зупинення рішення ради сільським головою можуть бути:

1) порушення Радою Конституції та законів України, рішень місцевих референдумів, Статуту Мартинівської сільської об’єднаної територіальної громади, Регламенту ради, рішень ради про затвердження місцевого бюджету та щодо проектів і програм розвитку територіальної громади, її населених пунктів;

2) виявлення порушень при підготовці тексту рішення, поданого на підпис сільському голові, виходячи із співставлення тексту проекту рішення, внесеного на розгляд ради;

3) прийняття радою рішень з питань, які не віднесені до її компетенції;

4) прийняття радою рішень, виконання яких може спричинити погіршення соціально-економічної ситуації в територіальній громаді, завдати шкоди правам та законним інтересам членам територіальної громади;

5) випадки, коли при прийнятті рішення ради не було повідомлено про конфлікт інтересів суб’єктів прийняття рішення.

У двотижневий строк сільська рада зобов’язана повторно розглянути рішення, зупинене сільським головою та його пропозиції. У разі, якщо рада прийме рішення про відхилення пропозицій сільського голови і підтвердить попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, то таке рішення набирає чинності.

У разі, якщо сільська рада не розгляне у встановлений законом термін рішення, зупинене сільським головою та його пропозиції, а також у разі, якщо рада не проголосує двома третинами голосів за відхилення зауважень сільського голови чи підтвердження попереднього рішення ради, то таке рішення втрачає чинність з дня його прийняття.

Рішення сільської ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію. Офіційне оприлюднення рішень ради здійснюється у порядку, визначеному цим Статутом та Регламентом Мартинівської сільської ради.

Рішення ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 Стаття 2.13.6. У передбачених законодавством України випадках, а також у випадках, коли повноваження сільської ради може бути ефективніше реалізоване іншим органом системи місцевого самоврядування територіальної громади нею утвореним, рада може делегувати частину власних повноважень, що не є виключними, цьому органу на період повноважень ради поточного скликання.

Делегування повноважень ради здійснюється за попередньою згодою такого органу, якому вони делегуються. Таке делегування здійснюється на договірній основі, якщо інше не встановлено законодавством України.

Делегування повноважень ради супроводжується одночасною передачею відповідному органу коштів, матеріальних та інших ресурсів для здійснення цих повноважень.

Орган, якому делегуються повноваження ради, є відповідальним, підзвітним і підконтрольним перед радою за реалізацію делегованих повноважень.

 Стаття 2.13.7. Сільська рада відповідальна, підзвітна і підконтрольна перед територіальною громадою.

 Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради сільський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

 Стаття 2.13.8. Депутат сільської ради є членом представницького органу місцевого самоврядування, представником інтересів територіальної громади, інтересів виборців округу.

Повноваження депутата сільської ради починаються з дня відкриття першої сесії ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів сільською виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання з моменту набуття повноважень її депутатами, крім випадків дострокового припинення повноважень депутата.

Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках та в порядку, передбачених законом.

Депутат здійснює свої повноваження на громадських засадах.

Сільська рада, інші органи місцевого самоврядування територіальної громади створюють умови для навчання та підвищення професійної компетентності депутатів ради.

 Стаття 2.13.9. Секретар сільської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією сільського голови.

 Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у випадках передбачених част.1 ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Повноваження секретаря сільської ради визначені част.3 ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

У випадку відсутності сільського голови, секретар ради виконує його обов’язки з питань діяльності Ради.

 Стаття 2.13.10. У раді та її виконавчих органах може виникати конфлікт інтересів, тобто ситуація, коли рішення, яке приймається радою, виконавчим комітетом, може мати позитивні чи негативні наслідки для приватного інтересу суб’єкта (одного із суб’єктів) прийняття рішення (депутата ради, сільського голови, інших посадових осіб сільської ради або його родичів).

У разі, якщо на розгляд сесії сільської ради або її виконавчих органів винесене питання, яке породжує у депутатів ради, сільського голови, інших посадових осіб органів місцевого самоврядування територіальної громади конфлікт інтересів, ці особи зобов’язані повідомити раду, її виконавчий комітет про цей конфлікт інтересів у письмовій чи усній формі. Письмова заява чи усне повідомлення про наявність конфлікту інтересів оголошується на засіданні і долучається (заноситься) до протоколу засідання.

Неповідомлення депутатом ради, посадовою особою органу місцевого самоврядування територіальної громади про наявний конфлікт інтересів перед голосуванням при прийнятті рішення ради, її виконавчого комітету є підставою для зупинення сільським головою зазначеного рішення ради, виконавчого комітету відповідно до положень частин 4 і 7 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п. 5 частини шостої статті 2.13.5 цього Статуту.

Глава 2.14. Сільський голова

 

Стаття 2.14.1. Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади.

Сільський голова обирається членами територіальної громади, у визначеному законом порядку, шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.

Сільським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України.

Не може бути обраним сільським головою громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

Сільський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів місцевих рад, що передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», а також обмеження, встановлені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання корупції».

Термін повноважень сільськкого голови відповідно до Конституції України становить 5 років. Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються у момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.

Перед вступом у свої повноваження сільський голова, який вперше обирається на цю посаду,  складає присягу такого змісту:

 «Я, (прізвище, ім’я, по батькові), усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки».

 Форми роботи і повноваження сільського голови визначаються Конституцією України, законодавством України, цим Статутом, Регламентом ради.

Повноваження сільського голови припиняються достроково сільською громадою шляхом референдуму. Рішення про проведення референдуму, щодо дострокового припинення повноважень сільського голови приймається сільською радою як з власної ініціативи, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини жителів громади, які мають право голосу на місцевих виборах.

Повноваження сільського голови вважаються достроково припиненими у випадках передбачених част.1 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

У разі дострокового припинення повноважень сільського голови проводяться позачергові вибори сільського голови в порядку, передбаченому законодавством.

При достроковому припиненні повноважень сільського голови і до моменту вступу на посаду новообраного голови його обов’язки по організації роботи сільської ради здійснює секретар ради.

 Сільський голова здійснює надані йому повноваження передбачені  ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Сільський голова може мати заступника який призначається та звільняється з посади у порядку, визначеному чинним законодавством.

Глава 2.15. Виконавчі органи ради

 Стаття 2.15.1. Виконавчими органами ради (далі: виконавчі органи) є виконавчий комітет сільської ради (далі: виконавчий комітет), управління, відділи та інші утворені радою виконавчі органи.

Структура виконавчих органів, загальна чисельність їхнього апарату, система оплати праці та розмір заробітної плати працівників виконавчих органів затверджуються радою за поданням сільського голови, з врахуванням чинного законодавства України.

Повноваження виконавчих органів визначаються законодавством та положеннями про них, затвердженими відповідними рішеннями ради.

Виконавчі органи можуть бути наділені правами юридичної особи за рішенням ради.

Виконавчі органи утворюються, реорганізуються та ліквідуються сільською радою за поданням сільського голови.

Стаття 2.15.2. Виконавчий комітет ради є її виконавчим і розпорядчим органом, який створюється сільською радою на період її повноважень у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Виконавчий комітет має свою печатку.

Очолює виконавчий комітет сільський голова. Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються сільським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником сільського голови в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним сільській раді.

Сільський голова звітує перед радою про роботу виконавчого комітету в порядку, встановленому законодавством України.

Кількісний і персональний склад виконавчого комітету затверджується сільською радою за поданням сільського голови.

За посадою до складу виконавчого комітету входять секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, старости старостинських округів. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати ради, окрім секретаря ради.

Порядок скликання засідання виконавчого комітету та порядок прийняття ним рішень визначаються Регламентом виконавчого комітету, який затверджується виконавчим комітетом.

Засідання виконавчого комітету носять відкритий характер, крім випадків, передбачених законодавством.

Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.

У разі незгоди сільського голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд відповідної ради.

Глава 2.16. Староста

 Стаття 2.16.1. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, який представляє інтереси громади відповідного старостинського округу.

Старости обираються на строк 5 років у відповідних старостинських округах, які визначаються рішенням ради. Порядок обрання старости визначається Законом України «Про місцеві вибори».

За посадою староста входить до складу виконавчого комітету сільської ради та здійснює свої повноваження на постійній основі.

Правовий статус старости визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про добровільне об’єднання територіальних громад», іншими законодавчими актами України, цим Статутом та Положенням про старосту, яке затверджується радою.

 Стаття 2.16.2. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються радою. Діяльність старости фінансується за рахунок місцевого бюджету територіальної громади.

 Стаття 2.16.4. При здійсненні наданих йому повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед громадою, відповідальним - перед радою та її виконавчим комітетом.Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного населеного пункту громади. На вимогу не менше половини депутатів сільської ради староста зобов’язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

У разі порушення Конституції та законів України, цього Статуту, Положення про старосту, не забезпечення здійснення наданих йому повноважень повноваження старости можуть бути достроково припинені у порядку та за наявності підстав, передбачених законом.

Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора