A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мартинівська сільська громада
Полтавський

1 частина

МАРТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

від 26 березня 2021 року                 с. Мартинівка                        № ___

 

Про затвердження Правил благоустрою  територій населених пунктів Мартинівської сільської ради Полтавської області

 

        З метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, утримання у належному стані будівель, споруд, інженерних споруд, території та  санітарного очищення територій населених пунктів сільської ради, керуючись Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів“, “Про рекламу“, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“, “Про охорону навколишнього природного середовища“, “Про відходи“, “Про регулювання містобудівної діяльності“, “Про дорожній рух“, враховуючи Типові правила благоустрою території населеного пункту, затверджені  наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 27.11.2017  № 310, виконком Мартинівської сільської ради вирішив:

1. Затвердити Правила благоустрою  території населених пунктів Мартинівської сільської  ради Полтавської області (додаються).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва, земельних  відносин та охорони природи

 

 

Сільський голова                                                                      В.І. Котенко

 

 

 

 

          ПРАВИЛА

БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 1. Загальні положення

  1. Призначення, сфера дії, учасники правил благоустрою   територіальної громади

Правила благоустрою території громади (далі - Правила) є нормативно-правовим актом, який встановлює порядок благоустрою та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів громади: Мартинівка, Варварівка, Білухівка, Знаменка, Мар’янівка, Вакулиха, Тишенківка, Красне, Шевченка, визначають правові, економічні, еколо­гічні, соціальні та організаційні засади благоустрою громади, що спрямовані на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження та охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

       Правила регулюють права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою сіл громади, визначають комплекс заходів, необхідних для забез­печення чистоти і порядку на території громади (в межах населених пунктів).

Правила є обов’язковими для виконання на території обꞌєднаної територіальної громади (далі ОТГ) органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання усіх форм власності, неприбутковими органі­заціями, установами, закладами незалежно від їх підпорядкування, фізичними особами-підприємцями (ФОП), органами самоорганізації населення, об’єднан­нями громадян, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

Організацію благоустрою ОТГ забезпечують ор­гани місцевого самоврядування та виконавчої влади. Повноваження органів місцевого самоврядування, її виконавчих органів та органів самоорганізації населен­ня у сфері благоустрою визначені законами України: “Про місцеве самовряду­вання в Україні”,  “Про благоустрій населених пунктів”,  “Про органи самоорга­нізації населення”, іншими нормативно-правовими актами України.

Рішення органів місцевого самовря­дування щодо благоустрою території ОТГ є обов’язковим для виконання роз­міщеними на цій території підприємствами, установами, організаціями та гро­мадянами, які на ній проживають.

Мартинівська сільська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій до Правил, які є відкритими та доступними.

Правила містять загальнообов’язкові на території ОТГ норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

        Громадяни, громадські організації мають право брати участь у ви­конанні Правил та контролювати їх виконання, а також надавати пропозиції щодо внесення змін до Правил.

Співробітництво об’єднань громадян, професійних спілок, релігій­них організацій тощо у сфері благоустрою ОТГ полягає у спільній участі в діях щодо запобігання порушень існуючого стану благоустрою ОТГ, реагуванні на факти таких порушень, виявленні порушень вимог нормативно-правових актів.

 

    2. ВСТУПНА ЧАСТИНА

 

    1. . Визначення термінів.

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

благоустрій - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території Мартинівської сільської ради з метою раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

будівництво - нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення підприємств;

вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо-квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

генеральний план розміщення об'єкта містобудування (тимчасової споруди) - графічне зображення, що виконується на топографо-геодезичних матеріалах і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм місцезнаходження і межі земельної ділянки, усі запроектовані та існуючі, що зберігаються чи реконструюються, будівлі і споруди, проїзди, пішохідні доріжки, майданчики різного призначення, зелені насадження з визначенням переліку усіх об'єктів, зображених на кресленні;

заходи з благоустрою населених пунктів - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

зовнішня реклама - це реклама, що розмішується на тимчасових і стаціонарних спеціальних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд; на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

користувач земельної ділянки - юридична або фізична особа, яка має належним чином оформлений та зареєстрований документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою із визначеним цільовим призначенням;

територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах населеного пункту;

утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до програм, положень та іншої документації, правил забудови, правил благоустрою території Мартинівської сільської ради, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

мала архітектурна форма для здійснення підприємницької діяльності (МАФ) - невелика споруда, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів;

мала архітектурна форма декоративно-технологічного призначення - невелика споруда, що зводиться під час благоустрою території для організації сільського середовища та забезпечення необхідних експлуатаційних характеристик і вимог (лавки, фонтани, світильники, парапети, підпірні стінки, альтанки, тощо);

об'єкт зовнішньої реклами (далі ОЗР) - рекламо носій та спеціальна рекламна конструкція для його розміщення на будинках (будівлях) і спорудах (у тому числі на наземних спорудах метрополітену), на спорудах спеціального призначення, на відкритій місцевості, на вулицях (дорогах), площах тощо, у зелених зонах, на елементах вуличного обладнання та інших об'єктах (місцях розміщення ОЗР) незалежно від форм власності та підпорядкованості;

план благоустрою та озеленення - графічне зображення, що виконується на кресленні генерального плану ділянки і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм запроектовані та існуючі, що зберігаються, зелені насадження з визначенням їх асортименту, малі архітектурні форми, обладнання майданчиків різного призначення з визначенням переліку усіх об'єктів, зображених на кресленні.

Правила прийняті Мартинівської сільської радив межах наданих їй повноважень є обов’язковими для виконання всіма розміщеними на території Мартинівської сільської ради органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, та громадянами, які перебувають на території Мартинівської сільської ради, за порушення яких наступає відповідальність згідно ст.19 та ст.42 Закону України „ Про благоустрій населених пунктів”; ст. 152 Кодексу України „ Про адміністративні правопорушення ”.

        3. Суб’єкти та об’єкти у сфері благоустрою ОТГ

 

3.1 Суб’єктами у сфері благоустрою ОТГ є органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

3.2 Об’єкти благоустрою ОТГ - окремі території різного цільового призначення, до яких належать:

території загального користування:

а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочин­ку, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майдан­чики;

б) пам’ятки культурної та історичної спадщини;

в) майдани, площі, бульвари, проспекти;

г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

ґ) пляжі, зони відпочинку біля води;

д) кладовища;

е) інші території загального користування;

ж) прибудинкові території;

з) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

і) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними тери­торії на умовах договору;

й) охоронні зони інженерних мереж, технічні зони телекомунікацій;

з) інші території в межах ОТГ.

Елементи благоустрою - частини об’єктів благоустрою, якими є:

- покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пі­шохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;

- зелені насадження (у тому числі снігозахисні, шумозахисні та проти­ерозійні) уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зо­нах, на прибудинкових територіях;

- будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

- засоби та обладнання зовнішнього освітлення;

- засоби зовнішньої реклами;

- технічні засоби регулювання дорожнього руху;

- будівлі та споруди системи інженерного захисту території;

- комплекси та об’єкти монументального мистецтва, декоративні фонта­ни і басейни, штучні паркові водоспади;

- обладнання (елементи) дитячих, спортивних, господарчих, торговель­них та інших майданчиків;

- малі архітектурні форми;

- телекомунікаційні мережі, мережі електрозв’язку, антени мобільного та супутникового зв’язку;

- інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

      

 4. Повноваження сільської ради:

- затвердження місцевих програм та заходів з благоустрою ОТГ;

- затвердження правил благоустрою території ОТГ та змін до них;

- створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійс­нення спільно з іншими суб’єктами комунальної власності благоустрою насе­лених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб);

- визначення на конкурсних засадах підприємств, установ та організацій (балансоутримувачів), відповідальних за утримання об’єктів благоустрою.

 

5. Повноваження виконавчого органу сільської ради:

- забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з бла­гоустрою сіл ОТГ;

- організація забезпечення на території сіл чистоти і порядку, дотри­мання тиші в громадських місцях;

- організація місць відпочинку для населення;

- затвердження схем санітарного очищення ОТГ та впровадження сис­тем роздільного збирання побутових відходів;

- здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою та утриман­ням території ОТГ, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, майданчиків для паркування транспортних засобів (у тому числі щодо оплати послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів), озелененням таких територій, охороною зелених наса­джень, водних об’єктів тощо;

- визначення місць стоянок транспортних засобів та майданчиків для паркування на об’єктах благоустрою;

- визначення графіків роботи зовнішнього освітлення території;

- визначення на об’єктах благоустрою місць розміщення громадських вбиралень;

- залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ре­сурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою ОТГ;

- визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд тор­говельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утри­манні об’єктів благоустрою;

- визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридич­ними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навко­лишнього природного середовища;

- інформування населення про здійснення заходів з благоустрою ОТГ;

- участь у проведенні щорічного всеукраїнського конкурсу “Населений пункт найкращого благоустрою та підтримки громадського порядку”.

 

6. Повноваження органів самоорганізації населення:

 

- внесення в установленому порядку на розгляд органів місцевого само­врядування пропозицій з питань благоустрою населених пунктів ОТГ;

- організація участі населення у виконанні робіт з благоустрою сіл ОТГ;

- здійснення громадського контролю за дотриманням цих Правил;

- інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів ОТГ;

- вирішення інших питань у сфері благоустрою відповідно до законів України “Про благоустрій населених пунктів” та “Про органи самоорганізації населення”.

 

7.Права та обов’язки учасників благоустрою.

 

        7.1 Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою ОТГ

 

Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів мають право:

- користуватись об’єктами благоустрою ОТГ;

- брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території

громади;

- вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань бла­гоустрою громади;

- отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну ін­формацію про затвердження Правил та внесення до них змін, а також роз’яс­нення їх змісту;

- брати участь у здійсненні заходів з благоустрою населених пунктів, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шля­хів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

- вимагати негайного виконання робіт з благоустрою домоволодінь у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну гро­мадян;

- звертатись до суду з позовом про відшкодування збитків, заподіяних майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримува- чів об’єктів благоустрою.

 

 Громадяни у сфері благоустрою ОТГ зобов’язані:

- утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), буді­влі (їх частини), споруди, що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену розділом  цих Правил прилеглу територію (5,0 м. по периметру домоволодіння);

- дотримуватися цих Правил а також Правил поводження з відходами та Правил утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами в населених пунктах ОТГ;

- не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою

населених пунктів ОТГ;

- укладати самостійно із комунальними підприємствами договори на ви­везення твердих побутових відходів згідно з вимогами санітарних норм та рі­шень сільської ради;

- утримувати фасади та вхідні групи будівель і споруд, що перебувають у їх власності або користуванні, відповідно до технічного паспорта зовнішнього оздоблен­ня фасаду;

- не здійснювати продаж, штучних квітів, вінків, а також розміщувати, приносити їх на кладовища;

- проводити будь-які земляні та будівельно-ремонтні роботи на території сільської ради загального користування відповідно до укладеного з комунальними підприємствами, на території ради, договору, на підставі дозволу на порушення об’єктів благоустрою, отриманого в установле­ному порядку;

- змінювати елементи благоустрою, встановлювати засоби зовнішньої реклами, тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності, малі

архітектурні форми, засоби регулювання дорожнього руху тільки згідно з чин­ними правовстановлюючими і проектно-технічними документами, на підставі відповідного дозволу;

- відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів;

- допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та при­родного характеру.

 

7.2 Права та обов’язки підприємств, установ, організацій, ФОП у сфері благоустрою ОТГ.

 

Підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці у сфері благоустрою ОТГ мають право:

- брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку міста та заходів з благоустрою його території;

- брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших норматив­но-правових актів з благоустрою населених пунктів;

- вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням цих Правил або призводять до нецільового використання території ОТГ;

- вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо неви­конання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

- вносити на розгляд сесії органів місце­вого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою населених пунктів ОТГ.

 

Підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці у сфері благоустрою ОТГ зобов’язані:

- утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), буді­влі (їх частини), споруди, що перебувають у їх власності або користуванні, а також   прилеглу територію (яка зазначена в рішенні сільської ради про передачу земельної ділянку в оренду, постійне користування т. і.);

- утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об’єкти благоустрою (їх частини);

- утримувати фасади та вхідні групи будівель і споруд, що перебувають у їх власності або користуванні відповідно до паспорта зовнішнього оздоблення фасаду;

-  змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель і споруд виключно на підставі затверджених у встановленому порядку проектів;

- усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

- усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) і прилеглих територіях наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та при­родного характеру в установленому порядку;

- проводити будь-які земельні та будівельно-ремонтні роботи на  землях загального користування відповідно до укладеного з комунальними підприємствами, розташованими  на території сільської ради, договору, на  порушення об’єктів благоустрою або отриманого дозволу;

- змінювати елементи благоустрою, встановлювати засоби зовнішньої реклами, тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності, малі архітектурні форми, засоби регулювання дорожнього руху тільки згідно з чин­ними правовстановлюючими і проектно-технічними документами, на підставі відповідного дозволу;

- захищати зелені насадження на територіях, наданих їм у власність або користування;

- розміщувати та утримувати в належному санітарно-технічному стані дитячі майданчики;

- розміщувати на територіях, наданих їм у встановленому законом по­рядку, урни (баки)  для сміття згідно з чинними нормативами;

- облаштовувати фасади, споруди та будівлі художнім освітленням;

- облаштовувати на територіях, наданих їм у встановленому законом порядку, паркувальні місця згідно з вимогами чинного законодавства;

- своєчасно усувати недоліки в утриманні власних, прилеглих і закріп­лених територій та елементів благоустрою згідно з приписами, внесеними дер­жавними органами контролю, комунальними підприємствами сільської ради, іншими контролюючими органами само­врядного підпорядкування;

- проводити в установленому порядку, згідно з планами, затвердже­ними  органами місцевого самоврядування, інвен­таризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою, їх час­тин та елементів;

- у процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати за­ходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функ­ціонування та утримання їх у чистоті й належному стані; проводити своєчасне фарбування і ремонт металевих частин фасаду (пожежні сходи, водостічні тру­би, огорожі на даху, піддашки, накриття приямків тощо); проводити миття фа­садів і дахів, виконаних із скла, вікон та вітражів не менше одного разу у квар­тал (у період, коли температура повітря вище ніж 0 °С);

- відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок по­рушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього при­родного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України;

- допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та при­родного характеру.

 

         8.Загальні принципи утримання об’єктів благоустрою.

 

Об’єкти благоустрою Мартинівської сільської ради повинні використову­ватися відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприят­ливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, Порядку здійснення заходів з контролю за утриманням у належному стані, збереженням, відновленням та упорядкуванням об’єктів бла­гоустрою населених пунктів ОТГ, інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних докумен­тів, що регулюють відносини та встановлюють нормативи у сферах землеуст­рою, містобудування, охорони навколишнього природного середовища, охоро­ни здоров’я, озеленення територій, утримання будинків і споруд, освітлення територій.

Благоустрій території житлової та громадської забудови здійсню­ється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвер­дженої містобудівної документації, Державних будівельних норм, Державних стандартів, правил і норм.

Основним методом підвищення рівня благоустрою території ОТГ є комплексний благоустрій визначеної території (кварталу, парку, бульвару,  вулиці, провулку, тощо), під час якого влаштову­ється або відновлюється покриття доріг і тротуарів, територія обладнується пристроями для безпеки руху, виконується озеленення та зовнішнє освітлення, розміщуються засоби зовнішньої реклами, встановлюються малі архітектурні форми, здійснюються інші заходи, спрямовані на поліпшення інженерно- технічного та санітарного стану території, покращення її естетичного вигляду.

Прийняття в експлуатацію об’єктів нового будівництва, рекон­струкції та капітального ремонту будівель і споруд без проведення благоустрою відповідної території забороняється.

Роботи з благоустрою території виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо безпечної експлуатації інженерних мереж та технічних засобів телекомунікацій. При капітальному ремонті чи заміні інженерних ме­реж та технічних засобів повинні застосовуватись екологічні, енергоекономні, захищені від механічних та атмосферних впливів сучасні конструкції та матері­али. Опори повітряних мереж енергопостачання, вуличного освітлення, зв’язку під час проведення комплек­сного благоустрою замінюються на сучасні естетичні металеві конструкції, що мають захист від корозії.

Органи місцевого самоврядування мо­жуть утворювати підприємства для утримання об’єктів благоустрою державної та комунальної власності, а у разі відсутності таких підприємств визначають балансоутримувачів таких об’єктів на конкурсних засадах відповідно до закону та у межах своїх повноважень. Балансоутримувача, який здійснюватиме утри­мання та ремонт об’єкта благоустрою, що перебуває в приватній власності, визначає власник такого об’єкта благоустрою.

Обслуговуюче підприємство та балансоутримувач забезпечують на­лежне утримання і своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або можуть на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, уста­нови та організації.

Власник (орендар) і користувачі будівлі (її частини), споруди, об’єкта торгівлі або послуг тощо, розташованої на території об’єкта благоуст­рою державної та комунальної власності, зобов’язані забезпечити належне утримання прибудинкової, прилеглої та закріпленої території або можуть брати пайову участь в її утриманні на умовах договору, укладеного з обслуговуючим підприємством або балансоутримувачем об’єкта благоустрою.

Типовий договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує форму­вання державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Утримання території на умовах договору з обслуговуючим підпри­ємством або балансоутримувачем повинно здійснюватися на належному рівні відповідно до вимог цих Правил.

Власник об’єкта благоустрою щодо об’єктів приватної власності, орган державної влади та орган місцевого самоврядування щодо об’єктів бла­гоустрою державної та комунальної власності відповідно до законодавства за­безпечує встановлення на об’єкті благоустрою громадських вбиралень.

 

             8.1 Прибирання території Мартинівської сільської ради.

 

Прибирання території населених пунктів Мартинівської сільської ради проводиться згідно затвердженого графіка комунальним підприємством Халтуринське ГСКП.

Після кронування (обрізання) або зрізання дерев, вивіз гілля та деревини проводиться протягом двох діб.

При видаленні дерев пні та гілля повинні бути прибрані протягом трьох діб, а територія приведена до належного стану (ями від корчування пнів мають бути замощені).

Повалені дерева повинні бути видалені балансоутримувачем негайно з проїзної частини доріг, тротуарів, від струмонесучих провідників, фасадів житлових будинків та виробничих будівель, а з інших територій - на протязі доби з часу виявлення.

Вивезення уламків асфальту, отриманого при проведенні вулично-ремонтних робіт, проводиться виконувачем робіт: на магістралях населених пунктів - негайно (під час роботи), а на інших вулицях та прибудинкових територія - протягом доби.

Особливості прибирання територій Мартинівської сільської ради у зимовий період:

Проведення зимових робіт з очищення проїжджої частини та тротуарів під час снігопаду здійснюється з періодичністю та за технологією, встановленими відповідними галузевими нормами та правилами  “Правила утримання житлових будинків та прибудинкових територій”,  затверджених наказом Держжитлокомунгоспу №76 від 17.05.2005).

Мешканці приватних будинків повинні розчищати прилеглу територію від початку своєї межі до кінця, та до проїжджої частини дороги.

8.2 Утримання зелених насаджень.

 

Утримання зелених насаджень регламентується “Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України”, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово- комунального господарства України” від 10.04.2006 №105.

Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населених пунктів під час проведення будь-якої діяльності крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.

Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету, або кошти комунальних підприємств, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду - за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

Видалення зелених насаджень здійснюється згідно “Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045 за погодженням балансоутримувача.

Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними в межах Мартинівської сільської ради є :

- на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях - установи, організації, підприємства;

- на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво - забудовники, орендарі чи власники цих територій;

- у приватних садибах і прилеглих ділянках - їх власники, орендарі або користувачі.

 

       Балансоутримувачі - користувачі, власники зелених насаджень зобов’язані :

- проводити своєчасну обрізку гілок дерев в охоронних зонах (в радіусі 1 м) від електропроводів під струмом, а також тих, що закривають дорожні знаки та покажчики;

- проводити стрижку газонів періодично, при досягненні трав’яним покровом висоти 15 см, залишаючи висоту покрову 5-8 см. Скошена трава повинна бути прибрана протягом 3 діб;

- негайно видаляти аварійні, сухостійні дерева в разі якщо стан їх загрожує життю, здоров’ю громадян або нанесення збитку фізичним та юридичним особам з відповідним наступним оформленням актів на право їх видалення у триденний термін;

- утримувати малі архітектурні форми, рекламні засоби, садово-паркові меблі у справному стані, навесні промивати та фарбувати їх;

систематично видаляти самосійні, уражені омелою дерева. Самосійні дерева з кореневою шийкою до 5 см видаляються без відшкодування відновної вартості;

- встановлювати декоративну захисну огорожу у місцях постійного ушкодження газонів, а лунки дерев прикривати декоративними металевими решітками або влаштовувати по периметру декоративну огорожу;

- при розміщенні щитових рекламних засобів на території зелених насаджень, їх власник зобов’язаний влаштовувати та утримувати квітник і газон на площі не менше 6 м. кВ. по периметру цього засобу (або у відповідності до проекту);

- реалізовувати заходи з попередження виникнення осередків пошкодження зелених насаджень шкідниками та ураження їх хворобами, а також боротьби з ними;

- забороняється випалювання сухої рослинності або її залишків.

 

8.3. Утримання місць поховань, організації поховань та перепоховань

Утримання кладовищ, військових ділянок на кладовищах, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується комунальним підприємством Халтуринське ГСКП за рахунок коштів сільського бюджету.
          Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, надмогильних споруд і склепів здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів. Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов’язаний забезпечити прибирання території біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць на кладовищі.                                  .
          Утримання кладовищ, а також інших місць поховання забезпечує виконавчим комітетом сільської ради у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері житлово комунальної політики України.

Забронено приносити і залишати штучні квіти, вінки на кладовищах Мартинівської сільської ради ( ОТГ ).

Благоустрій місць поховань забезпечує КП Халтуринське ГСКП. Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

У разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного руйнування чи викрадення надмогильних споруд та склепів відшкодування матеріальних збитків здійснюється за рахунок винних осіб згідно із законом.

          Особи, винні в нарузі над могилою, іншим місцем поховання або над тілом (останками, прахом) несуть відповідальність згідно із чинним законодавством.
          Місця поховань (кладовища) повинні мати сплановану і впорядковану територію,

.

упорядковані під’їзні шляхи, бути забезпеченими транспортним зв’язком з населеним пунктом. Територія місць поховань повинна бути огороджена, поділена на ділянки-сектори, що відокремлені поміж собою дорогами. Сектори території місць поховань поділяються на ряди та місця.

 Безоплатно для виконавця волевиявлення померлого або особи, яка зобов’язалась поховати померлого, здійснюється поховання:

а) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

б) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
         в) учасників бойових дій;

г) інвалідів війни;

д) померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні.
         Витрати на поховання померлих осіб, зазначених у пунктах «а» і «б» здійснюються за рахунок коштів субвенції Держаного бюджету місцевим бюджетам.
          Витрати на поховання померлих, передбачених пунктами «в» і «г» здійснюються за рахунок обласного бюджету, пунктів «д» — за рахунок коштів місцевого бюджету.

 Перелік безоплатних послуг на поховання померлих та спорудження надгробка встановленого зразка осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2003 р. №1963 «Про затвердження Порядку поховання на території України громадянина, померлого на території іноземної держави, та опису зразка надгробка, що безоплатно споруджуються на могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливості заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною», постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. №1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, і учасників бойових дій».
          
Перепоховання останків померлих допускається у виняткових випадках за рішенням виконавчого комітету сільської ради. Перепоховання останків померлих, воїнів із братських і одиночних могил здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про охорону культурної спадщини», «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні».
   
   Перепоховання останків померлих здійснюється за рахунок коштів особи, яка ініціює перепоховання.

 

 

9. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою населених пунктів.

 

На об’єктах благоустрою населених пунктів забороняється:

- здійснювати господарську діяльність з порушенням вимог чинного за­конодавства України у сферах землеустрою, містобудування, озеленення тери­торій, утримання будинків і споруд, освітлення територій, а також у галузі охо­рони здоров’я та охорони навколишнього природного середовища;

- здійснювати господарську діяльність, пов’язану з утворенням небез­печних відходів і забруднюючих речовин:

а) без дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними від­ходами;

б) без обліку забору та використання вод, ведення контролю за якістю та кількістю скинутих у водні об’єкти зворотних вод і забруднюючих речовин, дотримання встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруд­нюючих речовин та встановлених лімітів забору води;

в) без інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів за­бруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності ро­боти газоочисних установок;

- здійснювати спеціальне водокористування без відповідного на те до­зволу;

- самовільно підключатися до мереж водопостачання, скидати відходи, у тому числі рідкі, у річку Орчик та ставки;

- чинити дії або припускатися бездіяльності, якщо це може привести до підтоплення територій, спровокувати зсувні процеси, руйнування будівель, інженерних мереж і споруд;

- самовільно порушувати об’єкти благоустрою (їх частини) та/або вико­ристовувати їх не за функціональним призначенням:

а) звалювати у не відведених для цього місцях сміття, всі види відходів, траву, гілки, деревину, листя, сніг;

б) захаращувати території загального користування (у тому числі прилег­лі) сировиною, товаром, тарою, паливом, відвалами ґрунту та криги, побутови­ми, промисловими та будівельними відходами, брухтом; забруднювати терито­рії загального користування агресивними та небезпечними хімічними речови­нами, розчинами та сполуками, паливно-мастильними матеріалами тощо;

в) самовільно пошкоджувати або знищувати газони, квітники, дерева та кущі;

г) здійснювати рух і паркування автомототранспорту на газонах і в зонах зелених насаджень;

ґ) чинити дії, які спричиняють руйнування удосконаленого покриття ву­лично-дорожньої мережі: застосовувати автотракторну та спеціальну техніку на гусеничному ходу, заїжджати важким вантажним автотранспортом на тротуари та пішохідні доріжки, сколювати лід до твердого покриття важким інструмен­том із надмірним зусиллям тощо;

е) експлуатувати трубопроводи та запірну арматуру з розривами та про­тіканнями, що спричиняє розмивання ґрунту, намерзання криги взимку, дефор­мацію та руйнування вдосконаленого покриття вулично-дорожньої мережі, утворення під ним аварійно-небезпечних порожнин, руйнування будівель і спо­руд; експлуатувати колодязі та камери підземних інженерних мереж з відкри­тими люками; утримувати інженерні споруди та надземні інженерні мережі в незадовільному санітарно-технічному стані;

є) чинити дії, які заважають використанню за своїм призначенням поже­жних проїздів біля будівель, споруд, інших об'єктів;

ж) самовільно складувати будівельні матеріали, конструкції та вироби, розміщувати обладнання, вагончики тощо за межами будівельних майданчи­ків;

з) розміщувати на території загального користування поза межами діля­нок, відведених під ринки, торговельні та ярмаркові майданчики, без відповід­ного дозволу або з порушенням його умов: тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності, торговельні причепи та автофургони, палатки, лотки, виносні торговельні столи, вітрини, торговельне та холодильне облад­нання, товар або його зразки, тару;

і) влаштовувати городи, висаджувати дерева та кущі, створювати газони та квітники, якщо це не передбачено проектом благоустрою, порушує Державні будівельні норми та правила, правила охорони інженерних мереж, суперечить цільовому призначенню території;

- спалювати опале листя, всі види відходів, вторинну сировину;

- встановлювати засоби зовнішньої реклами без дозволу, виданого в установленому порядку, або з порушенням його умов;

- наклеювати або розміщувати в інший спосіб оголошення, рекламні, ін­формаційні та агітаційні плакати, афіші, листівки тощо у спеціально не призна­чених для цього місцях; розвішувати Інформаційно-рекламні таблички на дере­вах, інженерному обладнанні, спорудах вулично-дорожньої мережі, огорожах тощо; здійснювати безадресну роздачу рекламних листівок і оголошень, якщо це призводить до засмічення території населених пунктів ОТГ;

- чинити дії, що негативно впливають на зовнішній вигляд фасадів та вхідних груп будівель і споруд, парканів, огорож і підпірних стінок, у тому числі робити написи та малюнки, розвішувати кустарні вивіски та інформа­ційно-рекламні таблички;

- ігнорувати встановлені цими Правилами обов’язки щодо належного утримання фасадів та вхідних груп будівель і споруд, парканів, огорож, підпір­них стінок, а також власних, прилеглих і закріплених територій;

- самовільно обмежувати рух пішоходів і транспорту, встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження Державто- інспекції, виконавчого комітету сільської ради;

- здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

- кидати сміття, недопалки, папір, обгортки та залишки продуктів, тару, ганчір’я тощо мимо урн та контейнерів для відходів; висипати побутові відходи та викидати пакети з ними в урни, а не у контейнери для відходів; навмисно або по необережності підпалювати сміття в урнах та контейнерах;

- витрушувати одяг, ковдри, килими та інші речі, кидати предмети, ви­ливати рідини з вікон, балконів будинків;

- вигулювати тварин на дитячих і спортивних майданчиках, стадіонах, у садах, парках, скверах та квітниках, на території дитячих і навчальних закла­дів, закладів охорони здоров’я;

- випасати худобу та дресирувати тварин у не відведених для цього мі­сцях;

- влаштовувати стоянки суден, катерів, інших моторних плавучих засо­бів у межах територій пляжів.

Обмеження (обтяження) на використання земельних ділянок, уста­новлені законодавством

На використання власником або землекористувачем земельної ді­лянки або її частини може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законодавством або договором. Перехід права власності або права користування земельною ділянкою не припиняє встановленого обмежен­ня (обтяження).

Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також інших випадках, встановлених законом.

Правовий режим земель охоронних зон визначається законодав­ством України. Охоронні зони створюються:

навколо особливо цінних природних об’єктів, об’єктів культурної спад­щини, гідрометеорологічних станцій тощо з метою охорони та захисту їх від несприятливих антропогенних впливів;

уздовж ліній зв’язку, електропередачі, земель транспорту, мостів, шля­хопроводів, навколо промислових об’єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодженням, а також зменшення їх негативного впливу на людей, довкілля, суміжні землі та інші природні об’єкти.

Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається за­конодавством України. Зони санітарної охорони створюються навколо об’єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об’єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно- епідеміологічної захищеності. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об’єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.

Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається за­конодавством України. Санітарно-захисні зони створюються навколо об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шу­му, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іоні­зуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об’єктів від тери­торій житлової забудови. У межах санітарно-захисних зон забороняється будів­ництво житлових об’єктів, об’єктів соціальної інфраструктури та інших об’єк­тів, пов’язаних із постійним перебуванням людей.

Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з ре­жимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водоймищ та на островах забороняється:

розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження та залісен­ня), а також садівництво та городництво;

зберігання та застосування пестицидів і добрив;

улаштування загонів для худоби;

будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

улаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твер­дих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;

миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель. Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається зако­ном.

Обмеження щодо вживання тютюнових виробів

На час проведення масових заходів сільська рада в межах відпо­відної адміністративної території може заборонити або обмежити куріння тю­тюнових виробів.

 

10.  Утримання домашніх тварин.

Утримання домашніх тварин має здійснюватись відповідно до Законів України :

- “Про захист тварин від жорстокого поводження”;

- “Про тва­ринний світ”;

- “Про охорону навколишнього природного середовища”;

- “Про ветеринарну медицину”;

-“Про забезпечення санітарного та епідемічного благо­получчя населення”;

- “Про захист населення від інфекційних хвороб”;

- наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 28.09.10 № 425 “Про затвердження Порядку проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку”.

Органи місцевого само­врядування визначають необхідну кількість та місце розташування майданчиків і зон для вигулу домашніх тварин, організовують їх створення та облаштуван­ня, що включає в себе встановлення інформаційних табличок.

При утриманні домашніх тварин мешканцями Мартинівської громади

забороняється:

- заходити із домашніми тваринами у приміщення продовольчих магазинів, об'єктів громадського харчування, установи охорони здоров'я, культури, на територіях дитячих майданчиків;

- вигулювати та виводити за межі помешкання чи садиби собак з підвищеною агресивністю без наявності коротких повідків, намордників;

- вигулювати собак на прибудинкових територіях, дитячих майданчиків, парках, скверах, територіях шкіл, дитячих садків, місцях масового скупчення людей;

- утримувати  собак у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходових площадках, тощо);

- вигулювати або виводити за межі помешкання чи садиби хижих тварин, собак з підвищеною агресивністю.

Особа, яка утримує домашню тварину, зобов'язана:

- тримати сторожових собак на прив'язі і спускати їх з прив'язі лише в закритих дворах, що виключає можливість втечі; про наявність собак застерігати написом;

не допускати щоб тварини (коти, собаки та інші) забруднювали квартири, сходові площадки та інші місця загального користування в будинках, дворах і на вулицях.

Особи, які утримують домашніх тварин, мають право з'являтися з ними поза місцями їх постійного утримання (супроводжувати їх).

Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14 річного віку.

Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити:

- безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;

- безпеку супроводжуваної домашньої тварини;

- безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою. Рекомендується обмежити повідки для собак довжиною не більше 1,2 метра. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.

Домашніх тварин дозволяється утримувати:

- у квартирах, в яких проживає одна сім'я (за умови згоди всіх членів сім'ї), а також в будинках, що належать фізичним особам на правах приватної власності;

- у квартирах  де проживає кілька сімей - лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;

- у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив'язі або без неї;

- юридичними особами: для охорони - в обладнаних приміщеннях або на прив'язі. Сторожові собаки випускаються на територію лише після закінчення робочого дня, коли робітники та відвідувачі покинули територію;

Власникам тварин дозволяється виводити собак з житлових та інших приміщень, а також ізольованих територій в загальні двори або на вулицю тільки на короткому повідку і в наморднику (крім собак, щодо в яких в реєстраційних посвідченнях зроблено відповідну відмітку) при цьому здійснювати самостійне прибирання за ними екскрементів у спеціальні контейнери;

Забороняється викидати трупи домашніх тварин в контейнери для збору твердих побутових відходів.

         У разі неналежного поводження з домашніми тваринами Мартинівська сільська рада має право:

- готувати матеріали для притягнення власників домашніх тварин до ад­міністративної відповідальності за порушення цих Правил.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора