Мартинівська сільська громада
Полтавський

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проєкту рішення Мартинівської сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою територій населених пунктів Мартинівської сільської ради Полтавської області»

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проєкту рішення Мартинівської сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою  територій населених пунктів Мартинівської сільської ради Полтавської області»

 

Аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з дотриманням вимог статті 8 Закону України від 11.09.2003 №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України   від 16.12.2015 №1151). Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проєкту вказаного регуляторного акту.

 

 1. Визначення проблеми

 

Благоустрій – це візитна картка кожного населеного пункту. Стан вулично-дорожньої мережі, освітлення, озеленення та чистота території територіальної громади – оцінка як місцевої влади, так і громадського впливу. Це показник рівня участі міської громади у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери благоустрою та комунального обслуговування територій Таращанської міської територіальної громади.

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до ст. 4, 8 Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» від 11.03.2004 року  308.

 Статтею 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» передбачено, що Правила благоустрою населених пунктів розробляються на підставі Типових правил благоустрою населених пунктів для всіх сіл, селищ і міст та затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування.

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 № 310 було затверджено Типові Правила благоустрою населених пунктів.

На сьогодні на території Мартинівської сільської громади  відсутні розроблені та затверджені  Правила благоустрою території Мартинівської територіальної громади, а тому проблемним є недостатнє регулювання відносин у сфері благоустрою, відсутність чіткого нормативного регулювання прав та обов’язків жителів громади та суб’єктів господарювання у сфері благоустрою в населених пунктах на території Мартинівської громади.

У зв’язку з цим, з метою врегулювання відносин, що виникають у сфері благоустрою населених пунктів, і створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення на території Мартинівської територіальної громади виникла необхідність на підставі Типових Правил благоустрою території населених пунктів розробити Правила благоустрою території Мартинівської сільської територіальної громади.

Досягти мети передбачається шляхом встановлення або врегулювання прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою населених пунктів, визначення комплексу заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку, та загальнообов’язкових вимог і норм, за порушення яких передбачено відповідальність.

Відносини у сфері благоустрою стосуються усіх верств населення.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

 

Ні

Громадяни

+

 

 

Держава

+

 

 

Суб'єкти господарювання, у тому числі суб'єкти малого підприємництва

+

 

 

 

 1. Цілі державного регулювання 

 

 Регуляторний акт розроблено з метою створення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності, як людини, так і суб’єктів господарювання, середовища, захисту довкілля, покращення санітарного стану та мікроклімату, зниження рівня шуму, належне утримання та раціональне використання території населених пунктів, охорону об’єктів благоустрою, виконання вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», вдосконалення нормативної бази, впровадження державної регуляторної політики у сфері благоустрою, врегулювання правовідносин між суб’єктами, на яких розповсюджується дія регуляторного акту. 

 

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

 

В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонується два способи:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

залишити дану ситуацію без змін

Альтернатива 2

прийняття запропонованого регуляторного акту

 

Перша альтернатива є неприйнятною, як для мешканців територіальної громади, так і для органу місцевого самоврядування, оскільки діючі правила не відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів та охоплюють виключно лише територію Мартинівської територіальної громади, а тому не можуть за допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою, забезпечувати охорону прав і законних інтересів Таращанської міської територіальної громади.

Застосування другої альтернативи є найбільш прийнятною, оскільки прийняття такого регуляторного акту дасть можливість покращити стан благоустрою територіальної громади та життєдіяльності населення, забезпечить чітке визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою та підвищення рівня самоврядного контролю у сфері благоустрою територіальної громади.

 

 1. Оцінка впливу

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид

альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Не забезпечить необхідне ставлення мешканців та суб’єктів господарювання територіальної громади до питань з благоустрою (що призведе до збільшення випадків порушення норм чинного законодавства у сфері благоустрою, а також використання не за призначенням об’єктів благоустрою)

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акту надасть можливість покращити стан благоустрою територіальної громади, чітко врегулювати взаємовідносини між суб’єктами у сфері благоустрою, врегулювати вимоги  до суб’єктів у сфері благоустрою, підвищення відповідальності суб’єктів правовідносин у сфері благоустрою, раціональне використання та охорона об’єктів і елементів благоустрою.

Витрати відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид

альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

1. Встановлення єдиних основних критеріїв та вимог щодо належного утримання об’єктів благоустрою територіальної громади.

2. Створення і збереження сприятливого для життєдіяльності довкілля.

3. Покращення санітарного, екологічного стану населеного пункту.

4. Запобігання засміченню, забрудненню територій.

5. Покращення благоустрою території територіальної громади.

Відсутні

 

Оцінка впливу на інтереси суб’єктів господарювання

 

Вид

альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

1. Чіткий розподіл повноважень суб’єктів благоустрою.

2. Забезпечення естетичного зовнішнього вигляду об’єктів, у яких здійснюється господарська діяльність та прилеглих територій.

3. Створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою.

4. Забезпечення належного санітарно-технічного стану споруд, будівель, рекламо носіїв тощо, які належать суб’єктам господарювання.

1. Витрати на оплату вивезення твердих побутових відходів

2. Витрати на утримання в належному санітарному стані земельних ділянок та прилеглих до них територій, зелених насаджень, споруд та інших елементів благоустрою.

3. Витрати на встановлення урн та підтримання у належному стані територій, прилеглих до об’єктів, які належать суб’єктам господарювання.

4. Можливі штрафи за порушення або невиконання Правил благоустрою території Таращанської міської територіальної громади.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

Юридичні особи 17

Фізичні особи 1

Юридичні особи 39

Фізичні особи 2

Юридичні особи 528

Фізичні особи 1015

1602

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 •  

1,1%

2,5%

96%

100%

 

5. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

1

У разі залишення існуючої ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Альтернатива 2

4

У разі прийняття акту забезпечується встановлення єдиних правових вимог щодо заходів з благоустрою населеного пункту, створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорона навколишнього природного середовища. Забезпечення епідемічного благополуччя населення, підвищення рівня самоврядного контролю.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

відсутні

відсутні

Залишиться існуючий стан регулювання питань у сфері благоустрою, що не забезпечить досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

+

відсутні

Враховуються інтереси всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив, встановлення вимог у сфері благоустрою для всіх учасників правовідносин

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Альтернатива 1

Існування проблеми

-

Альтернатива 2

Вирішення проблеми

Упродовж деякого часу дії регуляторного акту може впливати низька обізнаність суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, встановлення норм регулювання на підставі встановлення типових норм.

 

 

 1. Механізм та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

 

Для розв’язання проблеми пропонується «Правила благоустрою територій населених пунктів Мартинівської сільської ради Полтавської області» затвердити відповідно до «Типових Правил благоустрою території населених пунктів», затверджених наказом Міністерства регіональної політики, будівництва та житлово-комунального господарства від 27.11.2017 р № 310.

Основним принципом запропонованого рішення є чітке визначення правового статусу всіх суб’єктів правових відносин у сфері благоустрою територіальної громади, заходи щодо покращення стану благоустрою територіальної громади та єдиних вимог для всіх учасників у сфері благоустрою територіальної громади.

Прийнятий регуляторний акт буде доведений до керівників підприємств, установ, організацій, закладів, суб’єктів підприємницької діяльності, які розташовані на території територіальної громади.

Запропонований механізм дії даного проєкту регуляторного акту відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.

 

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Реалізація регуляторного акту не потребуватиме додаткових витрат та ресурсів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних чи юридичних осіб.

 

 1. Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

 

Правила благоустрою територій населених пунктів Мартинівської сільської ради Полтавської області є локальним нормативно-правовим актом з необмеженим строком дії.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого акту, а також в разі необхідності, в тому числі за результатами відстеження результативності регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні корегування.

 

 1. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

 

Ефективність даного проєкту регуляторного акту буде відстежуватись на підставі наступних показників:

 • кількість порушень у сфері благоустрою та складених за наслідками їх вчинення протоколів та постанов про притягнення до адміністративної відповідальності;
 • розміри надходжень до міського бюджету від штрафів за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів;
 • відсутність скарг від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань щодо невпорядкованості процедури розміщення та демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;
 • порівняння стану благоустрою міста з відповідним станом у попередні роки.
 1.  Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься

відстеження результативності 

Відстеження результативності проєкту рішення здійснюватиметься на підставі статистичних даних.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено після набрання чинності запропонованого проєкту регуляторного акту.

Повторне відстеження результативності дії акту буде проведено через рік з дня прийняття цього регуляторного акту.

Періодичне відстеження має бути здійснено раз на три роки після проведення повторного відстеження результативності, за кількісними показниками порівнюватися з показниками, визначеними під час повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акту, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь