Мартинівська сільська громада
Полтавський

Про затвердження Правил благоустрою територій населиних пунктів Мартинівської сільської ради

МАРТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

від 29 квітня 2021 року         с. Мартинівка                        № 32/2021

 

Про затвердження Правил благоустрою  територій населених пунктів Мартинівської сільської ради Полтавської області

 

        З метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, утримання у належному стані будівель, споруд, інженерних споруд, території та  санітарного очищення територій населених пунктів сільської ради, керуючись Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів“, “Про рекламу“, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“, “Про охорону навколишнього природного середовища“, “Про відходи“, “Про регулювання містобудівної діяльності“, “Про дорожній рух“, враховуючи Типові правила благоустрою території населеного пункту, затверджені  наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 27.11.2017  № 310, виконком Мартинівської сільської ради вирішив:

1. Затвердити Правила благоустрою  території населених пунктів Мартинівської сільської  ради Полтавської області (додаються).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань містобудування, будівництва, земельних  відносин та охорони природи

 

 

Сільський голова                                                                      В.І. Котенко

 

 

 

 

          ПРАВИЛА

БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 1. Загальні положення

  1. Призначення, сфера дії, учасники правил благоустрою   територіальної громади

Правила благоустрою території громади (далі - Правила) є нормативно-правовим актом, який встановлює порядок благоустрою та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів громади: Мартинівка, Варварівка, Білухівка, Знаменка, Мар’янівка, Вакулиха, Тишенківка, Красне, Шевченка, визначають правові, економічні, еколо­гічні, соціальні та організаційні засади благоустрою громади, що спрямовані на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження та охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

       Правила регулюють права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою сіл громади, визначають комплекс заходів, необхідних для забез­печення чистоти і порядку на території громади (в межах населених пунктів).

Правила є обов’язковими для виконання на території обꞌєднаної територіальної громади (далі ОТГ) органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання усіх форм власності, неприбутковими органі­заціями, установами, закладами незалежно від їх підпорядкування, фізичними особами-підприємцями (ФОП), органами самоорганізації населення, об’єднан­нями громадян, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

Організацію благоустрою ОТГ забезпечують ор­гани місцевого самоврядування та виконавчої влади. Повноваження органів місцевого самоврядування, її виконавчих органів та органів самоорганізації населен­ня у сфері благоустрою визначені законами України: “Про місцеве самовряду­вання в Україні”,  “Про благоустрій населених пунктів”,  “Про органи самоорга­нізації населення”, іншими нормативно-правовими актами України.

Рішення органів місцевого самовря­дування щодо благоустрою території ОТГ є обов’язковим для виконання роз­міщеними на цій території підприємствами, установами, організаціями та гро­мадянами, які на ній проживають.

Мартинівська сільська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій до Правил, які є відкритими та доступними.

Правила містять загальнообов’язкові на території ОТГ норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

        Громадяни, громадські організації мають право брати участь у ви­конанні Правил та контролювати їх виконання, а також надавати пропозиції щодо внесення змін до Правил.

Співробітництво об’єднань громадян, професійних спілок, релігій­них організацій тощо у сфері благоустрою ОТГ полягає у спільній участі в діях щодо запобігання порушень існуючого стану благоустрою ОТГ, реагуванні на факти таких порушень, виявленні порушень вимог нормативно-правових актів.

 

    2. ВСТУПНА ЧАСТИНА

 

    1. . Визначення термінів.

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

благоустрій - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території Мартинівської сільської ради з метою раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

будівництво - нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення підприємств;

вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо-квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

генеральний план розміщення об'єкта містобудування (тимчасової споруди) - графічне зображення, що виконується на топографо-геодезичних матеріалах і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм місцезнаходження і межі земельної ділянки, усі запроектовані та існуючі, що зберігаються чи реконструюються, будівлі і споруди, проїзди, пішохідні доріжки, майданчики різного призначення, зелені насадження з визначенням переліку усіх об'єктів, зображених на кресленні;

заходи з благоустрою населених пунктів - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

зовнішня реклама - це реклама, що розмішується на тимчасових і стаціонарних спеціальних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд; на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

користувач земельної ділянки - юридична або фізична особа, яка має належним чином оформлений та зареєстрований документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою із визначеним цільовим призначенням;

територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах населеного пункту;

утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до програм, положень та іншої документації, правил забудови, правил благоустрою території Мартинівської сільської ради, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

мала архітектурна форма для здійснення підприємницької діяльності (МАФ) - невелика споруда, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів;

мала архітектурна форма декоративно-технологічного призначення - невелика споруда, що зводиться під час благоустрою території для організації сільського середовища та забезпечення необхідних експлуатаційних характеристик і вимог (лавки, фонтани, світильники, парапети, підпірні стінки, альтанки, тощо);

об'єкт зовнішньої реклами (далі ОЗР) - рекламо носій та спеціальна рекламна конструкція для його розміщення на будинках (будівлях) і спорудах (у тому числі на наземних спорудах метрополітену), на спорудах спеціального призначення, на відкритій місцевості, на вулицях (дорогах), площах тощо, у зелених зонах, на елементах вуличного обладнання та інших об'єктах (місцях розміщення ОЗР) незалежно від форм власності та підпорядкованості;

план благоустрою та озеленення - графічне зображення, що виконується на кресленні генерального плану ділянки і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм запроектовані та існуючі, що зберігаються, зелені насадження з визначенням їх асортименту, малі архітектурні форми, обладнання майданчиків різного призначення з визначенням переліку усіх об'єктів, зображених на кресленні.

Правила прийняті Мартинівської сільської радив межах наданих їй повноважень є обов’язковими для виконання всіма розміщеними на території Мартинівської сільської ради органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, та громадянами, які перебувають на території Мартинівської сільської ради, за порушення яких наступає відповідальність згідно ст.19 та ст.42 Закону України „ Про благоустрій населених пунктів”; ст. 152 Кодексу України „ Про адміністративні правопорушення ”.

        3. Суб’єкти та об’єкти у сфері благоустрою ОТГ

 

3.1 Суб’єктами у сфері благоустрою ОТГ є органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

3.2 Об’єкти благоустрою ОТГ - окремі території різного цільового призначення, до яких належать:

території загального користування:

а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочин­ку, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майдан­чики;

б) пам’ятки культурної та історичної спадщини;

в) майдани, площі, бульвари, проспекти;

г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

ґ) пляжі, зони відпочинку біля води;

д) кладовища;

е) інші території загального користування;

ж) прибудинкові території;

з) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

і) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними тери­торії на умовах договору;

й) охоронні зони інженерних мереж, технічні зони телекомунікацій;

з) інші території в межах ОТГ.

Елементи благоустрою - частини об’єктів благоустрою, якими є:

- покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пі­шохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;

- зелені насадження (у тому числі снігозахисні, шумозахисні та проти­ерозійні) уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зо­нах, на прибудинкових територіях;

- будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

- засоби та обладнання зовнішнього освітлення;

- засоби зовнішньої реклами;

- технічні засоби регулювання дорожнього руху;

- будівлі та споруди системи інженерного захисту території;

- комплекси та об’єкти монументального мистецтва, декоративні фонта­ни і басейни, штучні паркові водоспади;

- обладнання (елементи) дитячих, спортивних, господарчих, торговель­них та інших майданчиків;

- малі архітектурні форми;

- телекомунікаційні мережі, мережі електрозв’язку, антени мобільного та супутникового зв’язку;

- інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

      

 4. Повноваження сільської ради:

- затвердження місцевих програм та заходів з благоустрою ОТГ;

- затвердження правил благоустрою території ОТГ та змін до них;

- створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійс­нення спільно з іншими суб’єктами комунальної власності благоустрою насе­лених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб);

- визначення на конкурсних засадах підприємств, установ та організацій (балансоутримувачів), відповідальних за утримання об’єктів благоустрою.

 

5. Повноваження виконавчого органу сільської ради:

- забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з бла­гоустрою сіл ОТГ;

- організація забезпечення на території сіл чистоти і порядку, дотри­мання тиші в громадських місцях;

- організація місць відпочинку для населення;

- затвердження схем санітарного очищення ОТГ та впровадження сис­тем роздільного збирання побутових відходів;

- здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою та утриман­ням території ОТГ, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, майданчиків для паркування транспортних засобів (у тому числі щодо оплати послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів), озелененням таких територій, охороною зелених наса­джень, водних об’єктів тощо;

- визначення місць стоянок транспортних засобів та майданчиків для паркування на об’єктах благоустрою;

- визначення графіків роботи зовнішнього освітлення території;

- визначення на об’єктах благоустрою місць розміщення громадських вбиралень;

- залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ре­сурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою ОТГ;

- визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд тор­говельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утри­манні об’єктів благоустрою;

- визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридич­ними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навко­лишнього природного середовища;

- інформування населення про здійснення заходів з благоустрою ОТГ;

- участь у проведенні щорічного всеукраїнського конкурсу “Населений пункт найкращого благоустрою та підтримки громадського порядку”.

 

6. Повноваження органів самоорганізації населення:

 

- внесення в установленому порядку на розгляд органів місцевого само­врядування пропозицій з питань благоустрою населених пунктів ОТГ;

- організація участі населення у виконанні робіт з благоустрою сіл ОТГ;

- здійснення громадського контролю за дотриманням цих Правил;

- інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів ОТГ;

- вирішення інших питань у сфері благоустрою відповідно до законів України “Про благоустрій населених пунктів” та “Про органи самоорганізації населення”.

 

7.Права та обов’язки учасників благоустрою.

 

        7.1 Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою ОТГ

 

Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів мають право:

- користуватись об’єктами благоустрою ОТГ;

- брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території

громади;

- вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань бла­гоустрою громади;

- отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну ін­формацію про затвердження Правил та внесення до них змін, а також роз’яс­нення їх змісту;

- брати участь у здійсненні заходів з благоустрою населених пунктів, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шля­хів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

- вимагати негайного виконання робіт з благоустрою домоволодінь у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну гро­мадян;

- звертатись до суду з позовом про відшкодування збитків, заподіяних майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримува- чів об’єктів благоустрою.

 

 Громадяни у сфері благоустрою ОТГ зобов’язані:

- утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), буді­влі (їх частини), споруди, що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену розділом  цих Правил прилеглу територію (5,0 м. по периметру домоволодіння);

- дотримуватися цих Правил а також Правил поводження з відходами та Правил утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами в населених пунктах ОТГ;

- не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою

населених пунктів ОТГ;

- укладати самостійно із комунальними підприємствами договори на ви­везення твердих побутових відходів згідно з вимогами санітарних норм та рі­шень сільської ради;

- утримувати фасади та вхідні групи будівель і споруд, що перебувають у їх власності або користуванні, відповідно до технічного паспорта зовнішнього оздоблен­ня фасаду;

- не здійснювати продаж, штучних квітів, вінків, а також розміщувати, приносити їх на кладовища;

- проводити будь-які земляні та будівельно-ремонтні роботи на території сільської ради загального користування відповідно до укладеного з комунальними підприємствами, на території ради, договору, на підставі дозволу на порушення об’єктів благоустрою, отриманого в установле­ному порядку;

- змінювати елементи благоустрою, встановлювати засоби зовнішньої реклами, тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності, малі

архітектурні форми, засоби регулювання дорожнього руху тільки згідно з чин­ними правовстановлюючими і проектно-технічними документами, на підставі відповідного дозволу;

- відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів;

- допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та при­родного характеру.

 

7.2 Права та обов’язки підприємств, установ, організацій, ФОП у сфері благоустрою ОТГ.

 

Підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці у сфері благоустрою ОТГ мають право:

- брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку міста та заходів з благоустрою його території;

- брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших норматив­но-правових актів з благоустрою населених пунктів;

- вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням цих Правил або призводять до нецільового використання території ОТГ;

- вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо неви­конання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

- вносити на розгляд сесії органів місце­вого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою населених пунктів ОТГ.

 

Підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці у сфері благоустрою ОТГ зобов’язані:

- утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), буді­влі (їх частини), споруди, що перебувають у їх власності або користуванні, а також   прилеглу територію (яка зазначена в рішенні сільської ради про передачу земельної ділянку в оренду, постійне користування т. і.);

- утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об’єкти благоустрою (їх частини);

- утримувати фасади та вхідні групи будівель і споруд, що перебувають у їх власності або користуванні відповідно до паспорта зовнішнього оздоблення фасаду;

-  змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель і споруд виключно на підставі затверджених у встановленому порядку проектів;

- усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

- усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) і прилеглих територіях наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та при­родного характеру в установленому порядку;

- проводити будь-які земельні та будівельно-ремонтні роботи на  землях загального користування відповідно до укладеного з комунальними підприємствами, розташованими  на території сільської ради, договору, на  порушення об’єктів благоустрою або отриманого дозволу;

- змінювати елементи благоустрою, встановлювати засоби зовнішньої реклами, тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності, малі архітектурні форми, засоби регулювання дорожнього руху тільки згідно з чин­ними правовстановлюючими і проектно-технічними документами, на підставі відповідного дозволу;

- захищати зелені насадження на територіях, наданих їм у власність або користування;

- розміщувати та утримувати в належному санітарно-технічному стані дитячі майданчики;

- розміщувати на територіях, наданих їм у встановленому законом по­рядку, урни (баки)  для сміття згідно з чинними нормативами;

- облаштовувати фасади, споруди та будівлі художнім освітленням;

- облаштовувати на територіях, наданих їм у встановленому законом порядку, паркувальні місця згідно з вимогами чинного законодавства;

- своєчасно усувати недоліки в утриманні власних, прилеглих і закріп­лених територій та елементів благоустрою згідно з приписами, внесеними дер­жавними органами контролю, комунальними підприємствами сільської ради, іншими контролюючими органами само­врядного підпорядкування;

- проводити в установленому порядку, згідно з планами, затвердже­ними  органами місцевого самоврядування, інвен­таризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою, їх час­тин та елементів;

- у процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати за­ходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функ­ціонування та утримання їх у чистоті й належному стані; проводити своєчасне фарбування і ремонт металевих частин фасаду (пожежні сходи, водостічні тру­би, огорожі на даху, піддашки, накриття приямків тощо); проводити миття фа­садів і дахів, виконаних із скла, вікон та вітражів не менше одного разу у квар­тал (у період, коли температура повітря вище ніж 0 °С);

- відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок по­рушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього при­родного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України;

- допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та при­родного характеру.

 

         8.Загальні принципи утримання об’єктів благоустрою.

 

Об’єкти благоустрою Мартинівської сільської ради повинні використову­ватися відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприят­ливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, Порядку здійснення заходів з контролю за утриманням у належному стані, збереженням, відновленням та упорядкуванням об’єктів бла­гоустрою населених пунктів ОТГ, інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних докумен­тів, що регулюють відносини та встановлюють нормативи у сферах землеуст­рою, містобудування, охорони навколишнього природного середовища, охоро­ни здоров’я, озеленення територій, утримання будинків і споруд, освітлення територій.

Благоустрій території житлової та громадської забудови здійсню­ється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвер­дженої містобудівної документації, Державних будівельних норм, Державних стандартів, правил і норм.

Основним методом підвищення рівня благоустрою території ОТГ є комплексний благоустрій визначеної території (кварталу, парку, бульвару,  вулиці, провулку, тощо), під час якого влаштову­ється або відновлюється покриття доріг і тротуарів, територія обладнується пристроями для безпеки руху, виконується озеленення та зовнішнє освітлення, розміщуються засоби зовнішньої реклами, встановлюються малі архітектурні форми, здійснюються інші заходи, спрямовані на поліпшення інженерно- технічного та санітарного стану території, покращення її естетичного вигляду.

Прийняття в експлуатацію об’єктів нового будівництва, рекон­струкції та капітального ремонту будівель і споруд без проведення благоустрою відповідної території забороняється.

Роботи з благоустрою території виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо безпечної експлуатації інженерних мереж та технічних засобів телекомунікацій. При капітальному ремонті чи заміні інженерних ме­реж та технічних засобів повинні застосовуватись екологічні, енергоекономні, захищені від механічних та атмосферних впливів сучасні конструкції та матері­али. Опори повітряних мереж енергопостачання, вуличного освітлення, зв’язку під час проведення комплек­сного благоустрою замінюються на сучасні естетичні металеві конструкції, що мають захист від корозії.

Органи місцевого самоврядування мо­жуть утворювати підприємства для утримання об’єктів благоустрою державної та комунальної власності, а у разі відсутності таких підприємств визначають балансоутримувачів таких об’єктів на конкурсних засадах відповідно до закону та у межах своїх повноважень. Балансоутримувача, який здійснюватиме утри­мання та ремонт об’єкта благоустрою, що перебуває в приватній власності, визначає власник такого об’єкта благоустрою.

Обслуговуюче підприємство та балансоутримувач забезпечують на­лежне утримання і своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або можуть на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, уста­нови та організації.

Власник (орендар) і користувачі будівлі (її частини), споруди, об’єкта торгівлі або послуг тощо, розташованої на території об’єкта благоуст­рою державної та комунальної власності, зобов’язані забезпечити належне утримання прибудинкової, прилеглої та закріпленої території або можуть брати пайову участь в її утриманні на умовах договору, укладеного з обслуговуючим підприємством або балансоутримувачем об’єкта благоустрою.

Типовий договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує форму­вання державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Утримання території на умовах договору з обслуговуючим підпри­ємством або балансоутримувачем повинно здійснюватися на належному рівні відповідно до вимог цих Правил.

Власник об’єкта благоустрою щодо об’єктів приватної власності, орган державної влади та орган місцевого самоврядування щодо об’єктів бла­гоустрою державної та комунальної власності відповідно до законодавства за­безпечує встановлення на об’єкті благоустрою громадських вбиралень.

 

             8.1 Прибирання території Мартинівської сільської ради.

 

Прибирання території населених пунктів Мартинівської сільської ради проводиться згідно затвердженого графіка комунальним підприємством Халтуринське ГСКП.

Після кронування (обрізання) або зрізання дерев, вивіз гілля та деревини проводиться протягом двох діб.

При видаленні дерев пні та гілля повинні бути прибрані протягом трьох діб, а територія приведена до належного стану (ями від корчування пнів мають бути замощені).

Повалені дерева повинні бути видалені балансоутримувачем негайно з проїзної частини доріг, тротуарів, від струмонесучих провідників, фасадів житлових будинків та виробничих будівель, а з інших територій - на протязі доби з часу виявлення.

Вивезення уламків асфальту, отриманого при проведенні вулично-ремонтних робіт, проводиться виконувачем робіт: на магістралях населених пунктів - негайно (під час роботи), а на інших вулицях та прибудинкових територія - протягом доби.

Особливості прибирання територій Мартинівської сільської ради у зимовий період:

Проведення зимових робіт з очищення проїжджої частини та тротуарів під час снігопаду здійснюється з періодичністю та за технологією, встановленими відповідними галузевими нормами та правилами  “Правила утримання житлових будинків та прибудинкових територій”,  затверджених наказом Держжитлокомунгоспу №76 від 17.05.2005).

Мешканці приватних будинків повинні розчищати прилеглу територію від початку своєї межі до кінця, та до проїжджої частини дороги.

8.2 Утримання зелених насаджень.

 

Утримання зелених насаджень регламентується “Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України”, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово- комунального господарства України” від 10.04.2006 №105.

Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населених пунктів під час проведення будь-якої діяльності крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.

Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету, або кошти комунальних підприємств, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду - за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

Видалення зелених насаджень здійснюється згідно “Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045 за погодженням балансоутримувача.

Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними в межах Мартинівської сільської ради є :

- на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях - установи, організації, підприємства;

- на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво - забудовники, орендарі чи власники цих територій;

- у приватних садибах і прилеглих ділянках - їх власники, орендарі або користувачі.

 

       Балансоутримувачі - користувачі, власники зелених насаджень зобов’язані :

- проводити своєчасну обрізку гілок дерев в охоронних зонах (в радіусі 1 м) від електропроводів під струмом, а також тих, що закривають дорожні знаки та покажчики;

- проводити стрижку газонів періодично, при досягненні трав’яним покровом висоти 15 см, залишаючи висоту покрову 5-8 см. Скошена трава повинна бути прибрана протягом 3 діб;

- негайно видаляти аварійні, сухостійні дерева в разі якщо стан їх загрожує життю, здоров’ю громадян або нанесення збитку фізичним та юридичним особам з відповідним наступним оформленням актів на право їх видалення у триденний термін;

- утримувати малі архітектурні форми, рекламні засоби, садово-паркові меблі у справному стані, навесні промивати та фарбувати їх;

систематично видаляти самосійні, уражені омелою дерева. Самосійні дерева з кореневою шийкою до 5 см видаляються без відшкодування відновної вартості;

- встановлювати декоративну захисну огорожу у місцях постійного ушкодження газонів, а лунки дерев прикривати декоративними металевими решітками або влаштовувати по периметру декоративну огорожу;

- при розміщенні щитових рекламних засобів на території зелених насаджень, їх власник зобов’язаний влаштовувати та утримувати квітник і газон на площі не менше 6 м. кВ. по периметру цього засобу (або у відповідності до проекту);

- реалізовувати заходи з попередження виникнення осередків пошкодження зелених насаджень шкідниками та ураження їх хворобами, а також боротьби з ними;

- забороняється випалювання сухої рослинності або її залишків.

 

8.3. Утримання місць поховань, організації поховань та перепоховань

Утримання кладовищ, військових ділянок на кладовищах, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується комунальним підприємством Халтуринське ГСКП за рахунок коштів сільського бюджету.
          Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, надмогильних споруд і склепів здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів. Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов’язаний забезпечити прибирання території біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць на кладовищі.                                  .
          Утримання кладовищ, а також інших місць поховання забезпечує виконавчим комітетом сільської ради у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері житлово комунальної політики України.

Забронено приносити і залишати штучні квіти, вінки на кладовищах Мартинівської сільської ради ( ОТГ ).

Благоустрій місць поховань забезпечує КП Халтуринське ГСКП. Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

У разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного руйнування чи викрадення надмогильних споруд та склепів відшкодування матеріальних збитків здійснюється за рахунок винних осіб згідно із законом.

          Особи, винні в нарузі над могилою, іншим місцем поховання або над тілом (останками, прахом) несуть відповідальність згідно із чинним законодавством.
          Місця поховань (кладовища) повинні мати сплановану і впорядковану територію,

.

упорядковані під’їзні шляхи, бути забезпеченими транспортним зв’язком з населеним пунктом. Територія місць поховань повинна бути огороджена, поділена на ділянки-сектори, що відокремлені поміж собою дорогами. Сектори території місць поховань поділяються на ряди та місця.

 Безоплатно для виконавця волевиявлення померлого або особи, яка зобов’язалась поховати померлого, здійснюється поховання:

а) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

б) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
         в) учасників бойових дій;

г) інвалідів війни;

д) померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні.
         Витрати на поховання померлих осіб, зазначених у пунктах «а» і «б» здійснюються за рахунок коштів субвенції Держаного бюджету місцевим бюджетам.
          Витрати на поховання померлих, передбачених пунктами «в» і «г» здійснюються за рахунок обласного бюджету, пунктів «д» — за рахунок коштів місцевого бюджету.

 Перелік безоплатних послуг на поховання померлих та спорудження надгробка встановленого зразка осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2003 р. №1963 «Про затвердження Порядку поховання на території України громадянина, померлого на території іноземної держави, та опису зразка надгробка, що безоплатно споруджуються на могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливості заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною», постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. №1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, і учасників бойових дій».
          
Перепоховання останків померлих допускається у виняткових випадках за рішенням виконавчого комітету сільської ради. Перепоховання останків померлих, воїнів із братських і одиночних могил здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про охорону культурної спадщини», «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні».
   
   Перепоховання останків померлих здійснюється за рахунок коштів особи, яка ініціює перепоховання.

 

 

9. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою населених пунктів.

 

На об’єктах благоустрою населених пунктів забороняється:

- здійснювати господарську діяльність з порушенням вимог чинного за­конодавства України у сферах землеустрою, містобудування, озеленення тери­торій, утримання будинків і споруд, освітлення територій, а також у галузі охо­рони здоров’я та охорони навколишнього природного середовища;

- здійснювати господарську діяльність, пов’язану з утворенням небез­печних відходів і забруднюючих речовин:

а) без дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними від­ходами;

б) без обліку забору та використання вод, ведення контролю за якістю та кількістю скинутих у водні об’єкти зворотних вод і забруднюючих речовин, дотримання встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруд­нюючих речовин та встановлених лімітів забору води;

в) без інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів за­бруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності ро­боти газоочисних установок;

- здійснювати спеціальне водокористування без відповідного на те до­зволу;

- самовільно підключатися до мереж водопостачання, скидати відходи, у тому числі рідкі, у річку Орчик та ставки;

- чинити дії або припускатися бездіяльності, якщо це може привести до підтоплення територій, спровокувати зсувні процеси, руйнування будівель, інженерних мереж і споруд;

- самовільно порушувати об’єкти благоустрою (їх частини) та/або вико­ристовувати їх не за функціональним призначенням:

а) звалювати у не відведених для цього місцях сміття, всі види відходів, траву, гілки, деревину, листя, сніг;

б) захаращувати території загального користування (у тому числі прилег­лі) сировиною, товаром, тарою, паливом, відвалами ґрунту та криги, побутови­ми, промисловими та будівельними відходами, брухтом; забруднювати терито­рії загального користування агресивними та небезпечними хімічними речови­нами, розчинами та сполуками, паливно-мастильними матеріалами тощо;

в) самовільно пошкоджувати або знищувати газони, квітники, дерева та кущі;

г) здійснювати рух і паркування автомототранспорту на газонах і в зонах зелених насаджень;

ґ) чинити дії, які спричиняють руйнування удосконаленого покриття ву­лично-дорожньої мережі: застосовувати автотракторну та спеціальну техніку на гусеничному ходу, заїжджати важким вантажним автотранспортом на тротуари та пішохідні доріжки, сколювати лід до твердого покриття важким інструмен­том із надмірним зусиллям тощо;

е) експлуатувати трубопроводи та запірну арматуру з розривами та про­тіканнями, що спричиняє розмивання ґрунту, намерзання криги взимку, дефор­мацію та руйнування вдосконаленого покриття вулично-дорожньої мережі, утворення під ним аварійно-небезпечних порожнин, руйнування будівель і спо­руд; експлуатувати колодязі та камери підземних інженерних мереж з відкри­тими люками; утримувати інженерні споруди та надземні інженерні мережі в незадовільному санітарно-технічному стані;

є) чинити дії, які заважають використанню за своїм призначенням поже­жних проїздів біля будівель, споруд, інших об'єктів;

ж) самовільно складувати будівельні матеріали, конструкції та вироби, розміщувати обладнання, вагончики тощо за межами будівельних майданчи­ків;

з) розміщувати на території загального користування поза межами діля­нок, відведених під ринки, торговельні та ярмаркові майданчики, без відповід­ного дозволу або з порушенням його умов: тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності, торговельні причепи та автофургони, палатки, лотки, виносні торговельні столи, вітрини, торговельне та холодильне облад­нання, товар або його зразки, тару;

і) влаштовувати городи, висаджувати дерева та кущі, створювати газони та квітники, якщо це не передбачено проектом благоустрою, порушує Державні будівельні норми та правила, правила охорони інженерних мереж, суперечить цільовому призначенню території;

- спалювати опале листя, всі види відходів, вторинну сировину;

- встановлювати засоби зовнішньої реклами без дозволу, виданого в установленому порядку, або з порушенням його умов;

- наклеювати або розміщувати в інший спосіб оголошення, рекламні, ін­формаційні та агітаційні плакати, афіші, листівки тощо у спеціально не призна­чених для цього місцях; розвішувати Інформаційно-рекламні таблички на дере­вах, інженерному обладнанні, спорудах вулично-дорожньої мережі, огорожах тощо; здійснювати безадресну роздачу рекламних листівок і оголошень, якщо це призводить до засмічення території населених пунктів ОТГ;

- чинити дії, що негативно впливають на зовнішній вигляд фасадів та вхідних груп будівель і споруд, парканів, огорож і підпірних стінок, у тому числі робити написи та малюнки, розвішувати кустарні вивіски та інформа­ційно-рекламні таблички;

- ігнорувати встановлені цими Правилами обов’язки щодо належного утримання фасадів та вхідних груп будівель і споруд, парканів, огорож, підпір­них стінок, а також власних, прилеглих і закріплених територій;

- самовільно обмежувати рух пішоходів і транспорту, встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження Державто- інспекції, виконавчого комітету сільської ради;

- здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

- кидати сміття, недопалки, папір, обгортки та залишки продуктів, тару, ганчір’я тощо мимо урн та контейнерів для відходів; висипати побутові відходи та викидати пакети з ними в урни, а не у контейнери для відходів; навмисно або по необережності підпалювати сміття в урнах та контейнерах;

- витрушувати одяг, ковдри, килими та інші речі, кидати предмети, ви­ливати рідини з вікон, балконів будинків;

- вигулювати тварин на дитячих і спортивних майданчиках, стадіонах, у садах, парках, скверах та квітниках, на території дитячих і навчальних закла­дів, закладів охорони здоров’я;

- випасати худобу та дресирувати тварин у не відведених для цього мі­сцях;

- влаштовувати стоянки суден, катерів, інших моторних плавучих засо­бів у межах територій пляжів.

Обмеження (обтяження) на використання земельних ділянок, уста­новлені законодавством

На використання власником або землекористувачем земельної ді­лянки або її частини може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законодавством або договором. Перехід права власності або права користування земельною ділянкою не припиняє встановленого обмежен­ня (обтяження).

Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також інших випадках, встановлених законом.

Правовий режим земель охоронних зон визначається законодав­ством України. Охоронні зони створюються:

навколо особливо цінних природних об’єктів, об’єктів культурної спад­щини, гідрометеорологічних станцій тощо з метою охорони та захисту їх від несприятливих антропогенних впливів;

уздовж ліній зв’язку, електропередачі, земель транспорту, мостів, шля­хопроводів, навколо промислових об’єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодженням, а також зменшення їх негативного впливу на людей, довкілля, суміжні землі та інші природні об’єкти.

Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається за­конодавством України. Зони санітарної охорони створюються навколо об’єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об’єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно- епідеміологічної захищеності. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об’єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.

Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається за­конодавством України. Санітарно-захисні зони створюються навколо об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шу­му, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іоні­зуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об’єктів від тери­торій житлової забудови. У межах санітарно-захисних зон забороняється будів­ництво житлових об’єктів, об’єктів соціальної інфраструктури та інших об’єк­тів, пов’язаних із постійним перебуванням людей.

Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з ре­жимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водоймищ та на островах забороняється:

розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження та залісен­ня), а також садівництво та городництво;

зберігання та застосування пестицидів і добрив;

улаштування загонів для худоби;

будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

улаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твер­дих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;

миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель. Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається зако­ном.

Обмеження щодо вживання тютюнових виробів

На час проведення масових заходів сільська рада в межах відпо­відної адміністративної території може заборонити або обмежити куріння тю­тюнових виробів.

 

10.  Утримання домашніх тварин.

Утримання домашніх тварин має здійснюватись відповідно до Законів України :

- “Про захист тварин від жорстокого поводження”;

- “Про тва­ринний світ”;

- “Про охорону навколишнього природного середовища”;

- “Про ветеринарну медицину”;

-“Про забезпечення санітарного та епідемічного благо­получчя населення”;

- “Про захист населення від інфекційних хвороб”;

- наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 28.09.10 № 425 “Про затвердження Порядку проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку”.

Органи місцевого само­врядування визначають необхідну кількість та місце розташування майданчиків і зон для вигулу домашніх тварин, організовують їх створення та облаштуван­ня, що включає в себе встановлення інформаційних табличок.

При утриманні домашніх тварин мешканцями Мартинівської громади

забороняється:

- заходити із домашніми тваринами у приміщення продовольчих магазинів, об'єктів громадського харчування, установи охорони здоров'я, культури, на територіях дитячих майданчиків;

- вигулювати та виводити за межі помешкання чи садиби собак з підвищеною агресивністю без наявності коротких повідків, намордників;

- вигулювати собак на прибудинкових територіях, дитячих майданчиків, парках, скверах, територіях шкіл, дитячих садків, місцях масового скупчення людей;

- утримувати  собак у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходових площадках, тощо);

- вигулювати або виводити за межі помешкання чи садиби хижих тварин, собак з підвищеною агресивністю.

Особа, яка утримує домашню тварину, зобов'язана:

- тримати сторожових собак на прив'язі і спускати їх з прив'язі лише в закритих дворах, що виключає можливість втечі; про наявність собак застерігати написом;

не допускати щоб тварини (коти, собаки та інші) забруднювали квартири, сходові площадки та інші місця загального користування в будинках, дворах і на вулицях.

Особи, які утримують домашніх тварин, мають право з'являтися з ними поза місцями їх постійного утримання (супроводжувати їх).

Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14 річного віку.

Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити:

- безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;

- безпеку супроводжуваної домашньої тварини;

- безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою. Рекомендується обмежити повідки для собак довжиною не більше 1,2 метра. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.

Домашніх тварин дозволяється утримувати:

- у квартирах, в яких проживає одна сім'я (за умови згоди всіх членів сім'ї), а також в будинках, що належать фізичним особам на правах приватної власності;

- у квартирах  де проживає кілька сімей - лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;

- у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив'язі або без неї;

- юридичними особами: для охорони - в обладнаних приміщеннях або на прив'язі. Сторожові собаки випускаються на територію лише після закінчення робочого дня, коли робітники та відвідувачі покинули територію;

Власникам тварин дозволяється виводити собак з житлових та інших приміщень, а також ізольованих територій в загальні двори або на вулицю тільки на короткому повідку і в наморднику (крім собак, щодо в яких в реєстраційних посвідченнях зроблено відповідну відмітку) при цьому здійснювати самостійне прибирання за ними екскрементів у спеціальні контейнери;

Забороняється викидати трупи домашніх тварин в контейнери для збору твердих побутових відходів.

         У разі неналежного поводження з домашніми тваринами Мартинівська сільська рада має право:

- готувати матеріали для притягнення власників домашніх тварин до ад­міністративної відповідальності за порушення цих Правил.

 

11. Утримання вулиць.

 

Ремонт і утримання дорожніх об’єктів повинні виконуватися відповідно до вимог “Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994р. №198, а також до технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування і технічних правил ремонту і утримання вулиць і доріг.

Якість дорожнього покриття повинна відповідати вимогам Державних будівельних норм (ДБН В.2.3 -4-200. Автомобільні дороги. ДБН В.2.3-5-2001. Вулиці та дороги населених пунктів).

Відновлення дорожніх покрить та тротуарів після виконання аварійних робіт на інженерних мережах повинні виконуватись тільки при наявності дозволу Мартинівської сільської ради і у відповідності вимог Державних будівельних норм.

 

11.1 Зимове утримання

 

Зимове утримання включає в себе виконання робіт, що поділяються на три групи : снігоочищення, видалення снігу і сколів, боротьба з ожеледицею та проводиться в порядку, визначеному виконкомом сільської ради.

Підприємства, установи, організації, орендарі та власники житлових будинків (незалежно від форм власності), повинні:

мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (металеві та дерев’яні лопати, мітли, льодоруби);

мати достатній запас посипного матеріалу (пісок,відсів);

для запобігання утворення накату прибирати сніг негайно і безперервно з початку снігопаду до його закінчення. Сніг дозволяється укладати у вали на всіх вулицях і площах (за винятком території автобусних зупинок).      

 Забороняється переміщувати сніг з проїжджої частини на тротуари, смуги та ділянки зелених насаджень, а також скидати його у водойми.

При товщині шару снігу, снігольодового накату більше 20 см, роботи проводити до повного очищення дорожнього покриття. Прибраний сніг та сколотий лід підгорнути або укласти у вал (кагат) та вивезти на снігозвалище.

Сніг з тротуарів та внутрішньо-квартальних проїздів прибирати механічним способом або вручну без застосування хімічних реагентів. Посипати піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами.

Вдень очищення тротуарів та внутрішньо-будинкових проїздів починати після проходження певного часу від початку снігопаду.

Боротьбу з ожеледицею на тротуарах і внутрішньо-квартальних проїздах слід вести фрикційним способом, використовуючи пісок без домішок солі. На тротуарах замощених фігурними елементами забороняється сколювати лід. 

В окремих випадках обледенілі або покриті снігольодовим накатом внутрішньо-квартальні проїзди допускається посипати піщано-соляною сумішшю з 3% вмістом солі.

 

12. Паркування транспортних засобів.

 

На території об’єктів благоустрою зеленого господарства забороня­ється:

- рух та паркування автомобілів, мотоциклів і мопедів (крім спеціально­го технологічного транспорту);

- здійснення ремонту, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у спеціально не відведених для цього місцях;

- влаштування зупинок пасажирського транспорту та паркування авто­транспортних засобів на газонах, клумбах, інших озеленених територіях;

- забороняється зберігання  та  ремонт вантажного автотранспорту на проїжджих частинах (вулицях, провулках)

-  в’їзд на прибудинкову територію жилих будинків і паркування автотранспорту впродовж доби на непристосованих стоянках підприємств, установ з включеною авто сигналізацією на відстані ближче 50 м від житлових будинків, закладів охорони здоров’я, забороняється.

 

Примусове переміщення транспортних засобів здійснюється в разі:

- спричинення перешкод прибиранню територій, організації руху транспорту і пішоходів;

- створення ними загрози життю чи здоров’ю громадян;

- заважає вивезенню твердих побутових відходів;

- знищення зеленої зони;

- створення загрози безпеці дорожнього руху;

- залишення їх водієм з грубим порушенням правил зупинки чи стоянки.

Рішення про примусове переміщення транспортного засобу здійснюється за участю працівника поліції.

На об’єктах благоустрою забороняється самовільно встановлювати обмеження проїзду транспортних засобів (ворота, шлагбауми, паркувальні запірні пристрої тощо).

 

13. Дотримання тиші

 

13.1   Вимоги містять загальнообов’язкові норми на території Мартинівської сільської ради, за порушення яких, передбачено відповідальність згідно із санкціями ст. 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Не допускається під час проведення масових гулянь та свят, а також в інші дні, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими гучномовними установками, гучного співу, викриків у скверах, лісопаркових зонах відпочинку, інших дій, що порушують тишу в зонах прилеглих до житлових будинків, лікувальних закладів стаціонарного типу, та в інших громадських місцях впродовж доби.

Необхідно забезпечити обмеження часу роботи музичних ансамблів в закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального бізнесу, культури при проведенні концертів, дискотек, масових святкових заходів тощо до 23-00 год. та дотримуватись таких рівнів шуму, щоб у прилеглих житлових будинках він становив не більше 40 ДБА в денний час і 30 ДБА в нічний час. В разі розміщення джерел шуму в житлових будинках розважальні заходи повинні закінчуватися до 22 год.

У випадках, передбачених законом святкових і неробочих днів, проведення масових громадських заходів, днів села, свят, проведення спортивних змагань та ін., що супроводжується використанням потужної аудіотехніки, вибухових пристроїв, проведенням салютів, застосуванням піротехнічних засобів (петард, феєрверків), умови проведення цих заходів повинні погоджуватись виконавчим комітетом Мартинівської сільської ради установленим порядком.

Гучний спів, викрики, включення на повну потужність радіоприймачів, телевізорів, звуковідтворюючої апаратури транспортних засобів забороняється. Створювати шум при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів і піротехнічних виробів та інших гучноголосих установок, в будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях та в зонах відпочинку в нічний час з 23-00 год. до 8-00 год. заборонено.

Проводити ремонтні та будівельні роботи в житлових будинках, квартирах, офісних приміщеннях, підприємствах торгівлі та громадського харчування (ресторанах, барах, кафе, закладах розважального бізнесу), розташованих в житлових будинках, у вбудованих і прибудованих до житлових будинків нежитлових приміщень, без погодження з мешканцями цих та прилеглих будинків, повідомлення про початок робіт і час їх завершення заборонено. Нормативний рівень шуму на весь час проведення ремонтно-будівельних робіт в прилеглих житлових приміщеннях і прилеглих будинках не повинен перевищувати 40 ДБА. Забороняється проводити вказані роботи з 21-00 до 9-00 год. наступної доби та у святкові дні впродовж доби.

Встановлювати на балконах, відкритих вікнах будинків, будівель і споруд та інших місцях звуковідтворюючу апаратуру і включати її на повну потужність протягом доби заборонено. Прослуховувати радіо та музичні фонограми при відкритих дверях та спущених шибках автомобілів, як на стоянках так і при русі, заборонено. При цьому фонограма не повинна прослуховуватись на відстані більше 5 м від автомобіля.

При проведенні вантажно-розвантажувальних робіт автомобілями перевізників сміття, доставки хлібобулочних виробів, швидкої допомоги, що обслуговують жилі будинки та їх інженерне обладнання не допускати перевищення рівнів шуму на прибудинкових територіях в нічний час з 22-00 до 7-00 год. та вживати заходів щодо максимального обмеження шуму від роботи обладнання автотранспорту.

Не дозволяється в нічний період часу з 22-00 до 7-00 год. на підприємствах на території Мартинівської сільської ради ( в зоні житлової забудови) під час своєї діяльності перевищувати рівень шуму 30 ДБ.

 

14. Збирання сміття та відходів

 

Збирання сміття та відходів як вторинної сировини здійснюється шляхом прибирання територій, встановлення на території, яка обслуговується, сміттєзбірників (урн, контейнерів відповідної ємності) для накопичення сміття і твердих побутових відходів та своєчасного вивезення їх вмісту.

Підприємства, організації, установи та громадяни зобов’язані:

- у встановленому порядку складати договори з комунальним підприємством громади на вивезення сміття та вторинних матеріалів, які мають договірні відносини зі спеціалізованими підпри­ємствами, що проводять утилізацію та знешкодження відходів у відповідності до діючих галузевих нормативно-правових актів;

- забезпечувати чистоту земельних ділянок, які знаходяться у власності або користуванні, а також прилеглих територій і територій, закріплених згідно з договором.

Підприємства та організації, які надають послуги з утриман­ня будинків і прибудинкових територій, житлово-будівельні кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних бу­динків тощо зобов’язані:

- своєчасно вкладати договори на перевезення, оброблення та захоро­нення твердих побутових відходів (далі - ТІШ) із спеціалізованими підпри­ємствами та організаціями;

- проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з мешканцями щодо виконання ними зобов’язань стосовно дотримання санітарних норм і правил утримання прибудинкових територій та сортування ТПВ за фракціями;

- обладнати контейнерні майданчики згідно з чинними нормами (контейнерні майданчики влаштовують на відстані від вікон та дверей житлових будинків не ближче 20 м і не далі 100 м), встановити необхідну кількість контейнерів для збирання ТПВ, враховуючи сортування відходів за фракціями.

Контейнери для збирання та зберігання ТПВ повинні розміщува­тись на спеціально обладнаних контейнерних майданчиках із зручними під’їз­дами для сміттєвоза. Забороняється розміщення контейнерів на тротуарах, проїзних частинах вулиць. Контейнерні майданчики повинні відповідати вимогам Державних санітарних норм та правил утримання територій населених пунктів, а саме:

- мати водонепроникне тверде покриття;

- не бути прохідними для пішоходів і транзитного руху транспорту;  - бути віддаленими від меж земельних ділянок навчальних та лікуваль­но-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, спортивних і дитячих майданчиків та місць відпочинку населення на відстань не менше ніж 20 м, але не більше ніж 100 м від входів до під’їздів житлових будинків, а на території садибної забудови - на відстань не менше ніж 5 м від меж присадибних ділянок зі сторони вулиць.

У разі неможливості дотримання вищезазначених відстаней,  місця розташування контейнерних майданчиків встановлюються комісією за участю посадових осіб уповноважених органів місцевого самоврядування.  Кількість контейнерів для зберігання ТПВ визначається чисель­ністю населення, що ними користується, та нормами надання послуг з вивезен­ня побутових відходів. Сумарний об’єм контейнерів для зберігання побутових відходів повинен перевищувати фактичний об’єм їх утворення на 25 %. Термін зберігання ТПВ у контейнерах повинен бути:

- при середньодобовій температурі -5 °С і нижче - не більше 3 діб;

- при середньодобовій температурі від -5 °С до +5 °С - не більше 2 діб; - при середньодобовій температурі вище +5 °С - не більше ніж одна доба (щоденне вивезення).

Якщо в’їзд сміттєвозів на прибудинкову територію тимчасово не­можливий внаслідок ремонту тощо, для збору відходів у цей період необхідно використовувати переносні контейнери, які слід вивозити до місць завантажен­ня одночасно з прибуттям сміттєвозів, а після їх звільнення негайно повертати до контейнерного майданчика.

Власник контейнерів для зберігання побутових відходів зобов’я­заний забезпечити їх миття та дезінфекцію засобами, дозволеними до викорис­тання МОЗ України, у літню пору року - не рідше одного разу на 10 діб, а в інші пори року - не рідше одного разу на місяць. Металеві контейнери для сміття та вторинних матеріалів фарбують щороку навесні. На контейнерах має бути трафаретний напис про власника (балансоутримувача) та номер його те­лефону.

Опале листя, зібране з прибудинкових (дворових) проїздів, доріжок, тро­туарів, майданчиків, територій без зелених насаджень, а також квітників і газо­нів, необхідно компостувати.

На прибудинкових (дворових) і внутрішньо-квартальних територіях реко­мендовано не збирати опале листя з-під угруповань дерев та чагарників, оскіль­ки це призводить до винесення органічних добрив, зменшення ізоляційного шару для ґрунту. Листя має залишатися на зиму під деревами, а весною його слід неглибоко прикопати або за допомогою механізмів змішати з ґрунтом.

 

Спалювання опалого листя категорично забороняється, оскільки провокує хвороби органів дихання, онкозахворювання та надзвичайно шкідливе для до­вкілля.

Забороняється викидати трупи свійських тварин та птахів у кон­тейнери для відходів. Поховання загиблих (померлих) свійських тварин та пта­хів повинно здійснюватись у встановленому порядку на спеціалізовано відведених місцях.

Забороняється спалювання всіх видів відходів на об'єктах благо­устрою міста та на об’єктах поводження з відходами, не призначених для цього.

Зберігання рідких відходів, що утворюються в житлових та громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та водовідведення, здійснюється за допомогою вигрібних ям.  

На території кожного підприємства, установи, організації, ринках, пляжах, зонах відпочинку, біля установ культури, освіти, медицини, біля підприємств сфери споживчого ринку, послуг, ресторанного бізнесу, банківської сфери тощо, біля тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, зупинках громадського транспорту та в інших міс­цях масового перебування громадян повинні бути встановлені урни для сміття. Урни повинні очищатися від сміття щоденно в міру їх заповнення та утримува­тися в належному санітарному і технічному стані.

 

Прибирання прибудинкових територій виконується протягом всього робочого дня.

Прибирання територій кладовищ, меморіалів, братських поховань тощо проводиться із залу­ченням громадськості, підприємств, установ, організацій відповідно до встановленого порядку.

 

15. Розміщення та утримання тимчасових споруд (ТС) (раніше МАФів)

  Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244.

Відповідно до п. 2.1–2.3 цього Порядку підставою для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності є паспорт прив’язки ТС.

Розміщення та утримання тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності в місцях, визначених для проведення загальноміських заходів та ярмарок, проводиться згідно розпоряджень виконавчого органу Мартинівської сільської ради, в яких обов’язково передбачаються заходи щодо запобігання пошкодження об’єктів благоустрою, укладання угод на вивезення відходів, забезпечення контролю за організацією постійного прибирання закріплених і прилеглих територій, своєчасного вивезення вмісту контейнерів та урн для сміття, належного утримання туалетів.

Біля тимчасових споруд повинно бути не менше двох урн для збирання твердих побутових відходів. Власниками має забезпечуватися прибирання прилеглої території по периметру 10 м та укладена відповідна угода з комунальними підприємствами на вивезення ТПВ.

Відновлення зовнішнього вигляду тимчасових споруд (при необхідності, але не менше одного разу на три роки).

У відповідності до вимог ст. 376 Цивільного Кодексу України нерухоме майно вважається самочинним будівництвом, якщо воно збудовано або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети або без належного дозволу чи затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил. Особа, яка здійснила або здійснює самочинне будівництво нерухомого майна, не набуває права власності на нього.

Демонтаж, перевезення та зберігання самочинно збудованих малих архітектурних форм здійснюється за рішенням виконкому Мартинівської сільської ради, підлягає знесенню особою, яка її установила, і за її рахунок.

Забороняється розміщення тимчасових споруд в охоронних зонах інженерних мереж.

 

16. Проведення робіт на підземних інженерних мережах, спорудах та надземному інженерному обладнанні та благоустрою на будівельних майданчиках.

 

Вимоги до облаштування та утримання будівельних майданчиків та місць проведення робіт:

Утримувати в належному санітарному стані та огороджувати земельні ділянки, що відведені в установленому порядку під будівництво.

Не пізніше ніж за сім днів до початку робіт по підготовці ділянки будівництва та прилеглої до неї території забудовник (замовник) зобов’язаний встановити на межі ділянки будівництва стенд, доступний для огляду, з інформацією про проект будівництва, реконструкції, про заходи для благоустрою і обслуговування прилеглої території в період будівництва, про дозвіл на будівництво, замовника та виконавця (підрядника) робіт, початок та закінчення робіт, про уповноважені органи, до котрих необхідно звертатися з питань будівництва, реконструкції.

До початку проведення основних робіт необхідно облаштувати будівельний майданчик у відповідності з проектами організації будівництва та виконання робіт:

- встановити огородження згідно будівельного плану в межах відведеної земельної ділянки;

- обладнати і позначити покажчиками та знаками шляхи об’їзду транспорту і проходу пішоходів (пішохідні галереї, настили, поручні, містки, обладнані об’їзди, дорожні знаки тощо);

- до початку виконання робіт, які супроводжуються знесенням зелених насаджень, встановлюються щити, на яких знаходиться інформація про запланований вид робіт, строки проведення робіт, графічне зображення об’єкта, кількість знесених та пересаджених зелених насаджень, проект (план) благоустрою та озеленення території, а також про показник впливу (шуми, викиди забруднюючих речовин), зміни гідрогеологічних умов та плани щодо вжиття природоохоронних заходів по зменшенню шкідливих впливів на навколишнє середовище;

- обладнати виїзди з будівельних майданчиків пунктами мийки коліс автотранспорту із замкнутим циклом водо-оберту та утилізації стоків води;

- закрити фасади будівель та споруд, які виходять на вулиці, магістралі та площі, навісними декоративними сітчастими огородженнями;

- обладнати буд. майданчик туалетом (біотуалетом) для потреб будівельників.

Тимчасові огорожі будівельних майданчиків, місць проведення земляних робіт, повинні мати охайний зовнішній вигляд: вичищені від сміття, пофарбовані, не мати отворів, пошкоджених ділянок, відхилень від вертикалі, сторонніх наклейок, об’яв та насипів.

Огорожі та їх конструкції повинні бути пофарбовані фарбами стійкими до несприятливих погодних умов, а при повторному використанні - відремонтовані та пофарбовані заново.

 

17. Порядок отримання дозволів на порушення благоустрою.

 

Дозвіл на тимчасове порушення благоустрою надається розпорядженням сільського голови протягом п’яти робочих днів окремо на кожен об’єкт за умови відповідності наданої дозвільної та проектної документації законодавчим і нормативним вимогам, на термін, передбачений угодою підряду з врахуванням нормативної тривалості виконання робіт, визначеної на підставі БНіП1.04.03.85 “Норми тривалості будівництва і заділів в будівництві підприємств, будинків і споруд” в межах терміну дії дозволу відділу архітектурно-будівельного контролю , а також умов організацій, інтереси яких можуть зачіпатись під час виконання робіт.

У разі виникнення аварій на інженерних мережах, спорудах власник або їх балансоутримувач зобов’язаний в цей же день поінформувати сільського голову, старосту та негайно вжити заходи щодо її ліквідації

У разі неможливості відновлення порушеного благоустрою, у зв’язку з погодними умовами, виконання робіт переводиться у період сприятливих погодних умов, а виконавець робіт проводить тимчасове відновлення благоустрою доріг і тротуарів у нижньому шарі асфальтовою або бетонною сумішшю з наступним відновленням по типу існуючого покриття.

 

18. Проведення масових заходів.

 

Для проведення недержавних масових заходів їх організаторами, не пізніше, ніж за 10 днів до проведення, подається письмове повідомлення до виконавчого комітету сільської ради, із зазначенням мети, форми, місця проведення заходу, маршруту проходження, часу його початку та закінчення, передбачуваної кількості учасників, ПІБ організаторів, місць їх проживання, номеру контактного телефону тощо.

Організатори заходів укладають угоду щодо забезпечення нормативного прибирання місця його проведення та вивозу сміття із комунальними підприємствами і відповідають за дотримання учасниками масових заходів цих правил, збереження зелених насаджень, приміщень, споруд, будівель, устаткування, меблів, інвентарю та іншого майна в місці проведення масового заходу.

Проведення масових заходів закінчуються до часу, визначеного рішенням сільської ради (виконкому), як правило - до 22 години.

На місцях проведення масових акцій, забороняється самовільне встановлення малих архітектурних форм (кіосків, лотків, навісів, палаток, в т.ч. пересувних та тимчасових, призначених для роздрібної торгівлі, що встановлюються просто неба) та засобів зовнішньої реклами (рекламних тумб, будь-яких стендів, щитів, панно, прапорів, екранів, транспарантів, наклейок та інше) без погодження з сільською радою.

 

19. Природні і штучні водойми.

 

19.1 Усі води (водні об'єкти) на території Мартинівської сільської радою національним надбанням народу України.

До відання Мартинівської сільської ради у галузі регулювання водних відносин на її території належить:

- здійснення заходів щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;

- контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів;

- встановлення правил загального користування водними об'єктами в порядку, визначеному статтею 47 Водного Кодексу;

- обмеження, тимчасова заборона (зупинення) діяльності підприємств та інших об'єктів в разі порушення ними вимог водного законодавства в межах своєї компетенції;

- організація роботи, пов'язаної з ліквідацією наслідків аварій та стихійного лиха, погіршенням якості вод або їх шкідливою дією, залучення у встановленому порядку до цієї роботи підприємств, установ і організацій;

- організація інформування населення про стан водних об'єктів, а також про надзвичайні екологічні ситуації, які можуть негативно вплинути на здоров'я людей, та про заходи, що вживаються для поліпшення стану вод;

- вирішення інших питань у галузі регулювання водних відносин у межах своєї компетенції.

Громадяни та їх об'єднання, інші громадські формування у встановленому порядку мають право:

- брати участь у розгляді радами та іншими державними органами питань, пов'язаних з використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів;

- за погодженням з радами та іншими державними органами виконувати роботи по використанню і охороні вод та відтворенню водних ресурсів за власні кошти та за добровільною участю членів об'єднань громадян;

- брати участь у проведенні спеціально уповноваженими державними органами управління у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів перевірок виконання

- водокористувачами водоохоронних правил і заходів та вносити пропозиції з цих питань;

- здійснювати громадський контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів;

- одержувати у встановленому порядку інформацію про стан водних об'єктів, джерела забруднення та використання вод, про плани і заходи щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;

- подавати до суду позови про відшкодування збитків, заподіяних державі і громадянам внаслідок забруднення, засмічення та вичерпання вод;

- здійснювати інші функції щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів відповідно до законодавства.

 

19.2 Основні права водокористувачів:

- здійснювати загальне та спеціальне водокористування;

- використовувати водні об'єкти на умовах оренди;

- вимагати від власника водного об'єкта або водопровідної системи підтримання належної якості води за умовами водокористування;

- споруджувати гідротехнічні та інші водогосподарські об'єкти, здійснювати їх реконструкцію і ремонт;

- передавати для використання воду іншим водокористувачам на визначених умовах;

здійснювати й інші функції щодо водокористування в порядку, встановленому законодавством.

 

19.3 Водокористувачі зобов'язані:

- економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод;

- використовувати воду (водні об'єкти) відповідно до цілей та умов їх надання;

- дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів забору води, лімітів використання води та лімітів скидання забруднюючих речовин, а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування своєї території;

- використовувати ефективні сучасні технічні засоби і технології для утримання своєї території в належному стані, а також здійснювати заходи щодо запобігання забрудненню водних об'єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться з неї;

- не допускати порушення прав, наданих іншим водокористувачам, а також заподіяння шкоди господарським об'єктам та об'єктам навколишнього природного середовища;

- утримувати в належному стані зони санітарної охорони джерел питного та господарсько - побутового водопостачання, прибережні захисні смуги, смуги відведення, берегові смуги водних шляхів, очисні та інші водогосподарські споруди та технічні пристрої;

- здійснювати облік забору та використання вод, вести контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об'єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та за якістю води водних об'єктів у контрольних створах, а також подавати відповідним органам звіти в порядку, визначеному Водним Кодексом та іншими законодавчими актами;

- здійснювати погоджені у встановленому порядку технологічні, лісомеліоративні, агротехнічні, гідротехнічні, санітарні та інші заходи щодо охорони вод від вичерпання, поліпшення їх стану, а також припинення скидання забруднених стічних вод;

- здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності дозволу;

       - безперешкодно допускати на свої об'єкти державних інспекторів спеціально уповноважених державних органів у галузі використання, охорони та відтворення водних ресурсів, а також громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, які здійснюють перевірку додержання вимог водного законодавства, і надавати їм безкоштовно необхідну інформацію;

- своєчасно сплачувати збори за спеціальне водокористування та інші збори відповідно до законодавства;

своєчасно інформувати сільську раду, державні органи охорони навколишнього природного середовища та санітарного нагляду про виникнення аварійних забруднень;

- здійснювати невідкладні роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води, та надавати необхідні технічні засоби для ліквідації аварій на об'єктах інших водокористувачів у порядку, встановленому законодавством;

- виконувати інші обов'язки щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів згідно з законодавством.

 

19.4 Обмеження прав водокористувачів.

У разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та епізоотій, а також в інших передбачених законодавством випадках права водокористувачів можуть бути обмежені або змінені умови водокористування з метою забезпечення охорони здоров'я людей та в інших державних інтересах. При цьому пріоритетність надається використанню вод для питних і побутових потреб населення.

 

19.5  Умови скидання стічних вод у водні об'єкти.

 Скидання стічних вод у водні об'єкти допускається лише за умови наявності нормативів гранично допустимих концентрацій та встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин.

У разі перевищення встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин скидання стічних вод у поверхневі водні об'єкти може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) чи припинено в порядку, встановленому законодавством.

З метою охорони водності малих річок (річки Орчик) забороняється:

- змінювати рельєф басейну річки;

- руйнувати русла пересихаючих річок, струмки та водотоки;

- випрямляти русла річок та поглиблювати їх дно нижче природного рівня або перекривати їх без улаштування водостоків, перепусків чи акведуків;

- зменшувати природний рослинний покрив і лісистість басейну річки;

- розорювати заплавні землі та застосовувати на них засоби хімізації;

- надавати земельні ділянки у заплавах річок під будь-яке будівництво (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд), а також для садівництва та городництва;

- здійснювати інші роботи, що можуть негативно впливати чи впливають на водність річки і якість води в ній. Водокористувачі та землекористувачі, землі яких знаходяться в басейні річки, забезпечують здійснення комплексних заходів щодо збереження водності річки та охорони її від забруднення і засмічення.

Прибережні захисні смуги. З метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річки та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги.

Прибережні захисні смуги встановлюються по обидва береги річки та навколо водойм уздовж урізу води для річки, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів становить 25 метрів.

Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності.

У прибережних захисних смугах уздовж річки, навколо водойм забороняється:

- розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і заліснення), а також садівництво та городництво;

- зберігання та застосування пестицидів і добрив;

- влаштування літніх таборів для худоби;

- будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

- миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;

- розміщення об’єктів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.

Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

Охорона вод (водних об'єктів). Усі води (водні об'єкти) підлягають охороні від забруднення, засмічення, вичерпання та інших дій, які можуть погіршити умови водопостачання, завдавати шкоди здоров'ю людей, спричинити зменшення рибних запасів, погіршення умов існування диких тварин, зниження родючості земель та інші несприятливі явища внаслідок зміни фізичних і хімічних властивостей вод, зниження їх здатності до природного очищення, порушення гідрологічного і гідрогеологічного режиму вод. Діяльність фізичних та юридичних осіб, що завдає шкоди водам (водним об'єктам), може бути припинена за рішенням суду.

Забороняється скидання у водні об'єкти виробничих, побутових, радіоактивних та інших видів відходів і сміття.

Підприємствам, установам, організаціям і громадянам забороняється забруднювати, засмічувати поверхні водозборів, льодового покриву водойм, водотоків виробничими, побутовими та іншими відходами, сміттям, нафтовими, хімічними та іншими забруднюючими речовинами.

З метою запобігання забрудненню вод сільськогосподарські, лісогосподарські підприємства, селянські (фермерські) господарства та громадяни зобов'язані дотримувати встановлених правил зберігання, транспортування та використання добрив, хімічних засобів захисту рослин та інших токсичних препаратів і речовин.

Проведення спеціальних робіт по спорудженню експлуатаційних свердловин на воду здійснюється згідно з проектно-кошторисною документацією організаціями, які мають відповідні дозволи на виконання таких робіт.

Порушення водного законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно- правову або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

       Відповідальність за порушення водного законодавства несуть особи, винні у:

- самовільному захопленні водних об'єктів;

- забрудненні та засміченні вод;

- порушенні режиму господарської діяльності у водоохоронних зонах та на землях водного фонду;

- руйнуванні русла річки, струмків та водотоків або порушенні природних умов поверхневого стоку під час будівництва і експлуатації автошляхів, залізниць та інших інженерних комунікацій;

- введенні в експлуатацію підприємств, комунальних та інших об'єктів без очисних споруд чи пристроїв належної потужності;

- недотриманні умов дозволу або порушенні правил спеціального водокористування;

- самовільному проведенні гідротехнічних робіт (будівництво ставків, дамб, каналів, свердловин);

- порушенні правил ведення державного обліку вод або перекрученні чи внесенні недостовірних відомостей в документи державної статистичної звітності;

- пошкодженні водогосподарських та гідрометричних споруд і пристроїв, порушенні правил експлуатації та встановлених режимів їх роботи;

- незаконному створенні систем скидання зворотних вод у водні об'єкти, сільську каналізаційну мережу або зливну каналізацію та несанкціонованому скиданні зворотних вод;

- використанні земель водного фонду не за призначенням;

неповідомленні (приховуванні) відомостей про аварійні ситуації на водних об'єктах;

- відмові від надання (приховуванні) проектної документації та висновків щодо якості проектів підприємств, споруд та інших об'єктів, що можуть впливати на стан вод, а також актів і висновків комісій, які приймали об'єкт в експлуатацію.

Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушень водного законодавства.

Підприємства, установи, організації і громадяни України, а також іноземні юридичні і фізичні особи та особи без громадянства зобов'язані відшкодувати збитки, завдані ними внаслідок порушень водного законодавства, в розмірах і порядку, встановлених законодавством України. Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушень водного законодавства, не звільняє винних від збору за спеціальне водокористування, а також від необхідності здійснення заходів щодо ліквідації шкідливих наслідків.

Притягнення винних у порушенні водного законодавства до відповідальності не звільняє їх від обов'язку відшкодування збитків, завданих ними внаслідок порушення водного законодавства.

 

20. Контроль за виконання правил благоустрою

 

Контроль у сфері благоустрою здійснюється:

- Державний - центральними органами виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та районною державною адміністрацією;

Самоврядний - сільською радою та її виконавчим органом;

Громадський контроль – органами самоорганізації населення, що діють згідно Положення, затвердженого виконкомом сільської ради.

У відповідності до вимог ст.23 Закону України “Про національну поліцію” вказано основні повноваження поліції, які вона застосовує в своїй роботі.

По виявлених порушеннях поліція складає протоколи про адміністративні правопорушення.

Для організації запровадження самоврядного контролю у сфері благоустрою застосовується ст. 40 Закону України "Про благоустрій населених пунктів".

 

21.Відповідальність.

 

У відповідності до чинного законодавства всі розміщені на території Мартинівської сільської ради органи місцевого самоврядування, об’єднання громадян, підприємства, установи та організації, посадові особи, мешканці всіх населених пунктів громади несуть відповідальність при:

Порушенні встановлених державних стандартів, норм і «Правил благоустрою на території Мартинівської сільської ради».

Проектуванні об’єктів благоустрою з порушенням вимог державних будівельних норм.

Порушенні вимог Законів України “ Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”,  “Про відходи” та ”Про охорону навколишнього природного середовища”.

Порушенні режиму використання і охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення.

Самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою.

Пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою.

Знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення.

Забрудненні (засміченні) території.

Неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема, покриття доріг, тротуарів, освітлення території тощо.

Не приведенні до належного стану покриття доріг, тротуарів, газонів після проведення ремонтно-будівельних робіт.

До винних осіб застосовуються заходи адміністративної, цивільної чи кримінальної відповідальності у відповідності до чинного законодавства.

Відповідальність за порушення, заподіяні неповнолітніми, несуть у встановленому законодавством України порядку, їх батьки, опікуни або керівники дитячих закладів.

 

22. Відшкодування заподіяної шкоди

 

За порушення Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти Законом України від 21 січня 2010 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в сфері поводження з відходами" внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема щодо накладення адміністративних стягнень за порушення вимог ст. 152 "Порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів" (Закон України набрав чинності 16 лютого 2010 року), встановлено адміністративні стягнення у вигляді накладення штрафу на громадян (1360 грн.) і на посадових осіб, громадян суб'єктів підприємницької діяльності 1700 грн. Вид стягнення, як попередження - не передбачено.

За порушення Правил благоустрою відповідальними особами складається Протокол і винних (винного) притягається до відповідальності.

23. Заключні положення

 

Правила благоустрою на території Мартинівської сільської ради є обов’язковими до виконання на її території.

Надання в оренду територій, будівель і приміщень не знімає відповідальності з власника (балансоутримувача) за їх технічний та санітарний стан.

Внесення змін до цих Правил здійснюється згідно рішення виконавчого комітету Мартинівської сільської ради.

 

 

 

 

Додаток  1
до Правил благоустрою
території населених пунктів
Мартинівської сільської ради

МЕЖІ
утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій

 

№ з/п

Прилегла територія

Суб’єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території

Межі утримання прилеглої території підприємства, установи, організації (не менше)

1

2

3

4

2

Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам

Власники або користувачі земельних ділянок

20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

3

Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

15 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці

4

Території, прилеглі до автозаправних станцій

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

5

Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

7

Території, прилеглі до трансформаторних, газорозподільних підстанцій

Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

8

Автобусні зупинки та зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі

Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах

у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

10

Майданчики для паркування

Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

11

Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами

Балансоутримувачі штучних споруд

10 м від периметру споруд

12

Контейнерні майданчики

Балансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики

5 м від периметру споруди

13

Території, відведені під проектування та забудову

Фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                             І. Дроздович   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Правил благоустрою території населених пунктів Мартинівської сільської ради

 

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ №

 

від "___" ____________ 202 ___ року

 Мною,________________________________________________________________________ 

(посада, прізвище,ім’я, по-батькові)

виявлено такі причини та умови, які можуть спричинити порушення благоустрою: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Особа, яка створила причини та умови, які можуть спричинити порушення благоустрою: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ на підставі Правил благоустрою території  населених пунктів Мартинівської сільської  ради Полтавської області, затверджених рішенням виконкому Мартинівської сільської ради від ________ 2021 року  № ___,

П Р О П О Н У Ю:

Усунути недоліки шляхом________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________ до ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________

Про виконання попередження  повідомити: ______________________________________________________________________________

В разі невиконання заходів, вказаних в Попередженні, керівники та відповідальні особа будуть притягнуті  до адміністративної відповідальності відповідно до ст. 152 КУпАП.

 

Попередження  склав:

_______________________________________________________________________________        
    (посада особи, що склала попередження,підпис, прізвище, ініціали)

 Попередження отримав:______________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище та ініціали)

 

Секретар виконавчого комітету                                                     І. Дроздович 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь