Мартинівська сільська громада
Полтавський

Про врегулювання питань оренди та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна Мартинівської територіальної громади

Фото без опису
МАРТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

двадцять перша чергова сесія восьмого скликання

 

РІШЕННЯ

від 12 серпня  2022 року                                

 

Про  врегулювання питань оренди та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна Мартинівської територіальної громади

 

З метою раціонального, економного та ефективного управління ресурсами територіальної громади, для врегулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває в комунальній власності, керуючись ст. ст. 24, 75-781, Господарського кодексу України, ст. ст. 169, 172, 182, 327 Цивільного кодексу України, ст. ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-IX від 03.10.2019 р. (далі – Закон), постановою КМУ «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03.06.2020 р. № 483, сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити:
    1. Положення про порядок передачі в оренду комунального майна Мартинівської  територіальної громади (додаток 1).
    2. Примірний договір оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Мартинівської територіальної громади (додаток 2).

1.3. Методику розрахунку орендної плати за оренду комунального майна Мартинівської територіальної громади (додаток 3).

1.3.Порядок розподілу орендної плати за використання комунального майна Мартинівської  територіальної громади (додаток 4).

1.4. Затвердити Примірний договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю (додаток 5).

2. Уповноважити виступати орендодавцями комунального майна Мартинівської територіальної громади:

2.1. Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради;

2.2. структурні підрозділи Мартинівської сільської  ради;

2.3.  комунальні підприємства, засновані на комунальній власності територіальної громади та підпорядковані Мартинівській сільській раді.

         3. Орендодавцям комунального майна Мартинівської територіальної громади, зазначеним у підпунктах 2.1., 2.2., 2.3. пункту 2 цього рішення укладення договорів оренди здійснювати відповідно до  Закону України «Про оренду державного та комунального майна, Порядку передачі в оренду державного та комунального майна та прийнятого Положення.

         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з  питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку.

 

 

 

 

Сільський голова                                 Віктор КОТЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення двадцять першої сесії Мартинівської сільської ради восьмого скликання

від 12 серпня 2022 року

                                                                        Положення

про порядок передачі в оренду комунального майна

Мартинівської територіальної громади
 

І. Загальна частина

         1. Положення про порядок передачі в оренду комунального майна Мартинівської територіальної громади  (надалі – «Положення») розроблене на підставі Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, ст.ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-IX від 03.10.2019 р. (далі – Закон), постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03.06.2020 р. № 483 та інших нормативно-правових актів.

         2. Це Положення регулює:

- організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна комунальної власності, що перебуває у власності Мартинівської територіальної громади (далі - майно);

- майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання майна комунальної власності Мартинівської територіальної громади.

         3. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, встановлених Законом.

         4. Передача майна комунальної власності Мартинівської територіальної громади в оренду здійснюється шляхом проведення електронного аукціону, крім випадків передбачених чинним законодавством, на підставі цього Положення, з дотриманням принципів законності, рівності, відкритості, гласності та справедливості.

ІІ. Об'єкти оренди

         5. Об’єктами оренди є:

- єдині майнові комплекси підприємств, їхніх відокремлених структурних підрозділів;

- нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення, а також їх окремі частини);

- інше окреме індивідуально визначене майно;

- майно органів місцевого самоврядування, що не використовується зазначеними органами для здійснення своїх функцій (без права викупу та передачі в суборенду орендарем);

- майно, що не підлягає приватизації (без права викупу орендарем та передачі в суборенду).

         6. Мінімальна площа об’єкта, який пропонується для надання в оренду, становить 1 (один) кв. м.

         7. Не можуть бути передані в оренду об’єкти визначені ч. 2 ст. 3 Закону.

ІІІ. Орендодавці

         8. Від імені Мартинівської територіальної громади, повноваження орендодавця щодо єдиних майнових комплексів, нерухомого майна і споруд, майна, що не увійшло до статутного капіталу, яке перебуває у комунальній власності здійснює Мартинівська сільська рада (далі – Рада) або визначений нею виконавчий орган Ради.

         9. Крім випадків, передбачених пунктом 8 цього Положення, від імені територіальної громади, повноваження орендодавця можуть здійснювати –виконавчі органикомунальні підприємства, установи та організації Мартинівської сільської ради, на балансі яких знаходиться таке майно (далі – балансоутримувачі):

         1) щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 400 кв.м. на одного балансоутримувача;

         2) щодо нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів, термін оренди яких складає не більше п’яти календарних днів протягом шести місяців;

         3) щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії;

         4) щодо нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів - на строк, що не перевищує 30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря (якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що здійснює діяльність з організування конгресів і торговельних виставок);

         5) щодо іншого індивідуально визначеного майна.

IV. Орендарі

 

         10. Орендарями можуть бути фізичні та юридичні особи, у тому числі фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства, крім осіб визначених ч. 4. ст. 4 Закону.

 

V. Повноваження Мартинівської  сільської ради щодо оренди комунального майна

         11. Мартинівська сільська рада:

1) приймає рішення про передачу єдиного майнового комплексу в оренду;

2) скасовує рішення про включення об’єкта до одного з Переліків;

3) затверджує примірний договір оренди;

4) затверджує Методику розрахунку орендної плати;

5) визначає порядок розподілу орендної плати;

6) здійснює контроль у сфері оренди майна Мартинівської  територіальної громади;

7) приймає в порядку, встановленому законом, рішення про надання згоди на здійснення орендарем поточного або капітального ремонту, інших невід’ємних поліпшень комунального майна, управління яким не віднесеного до сфери управління жодного виконавчого органу Ради;

8) здійснює функції, передбачені пунктом 12 цього Положення щодо майна, управління яким не віднесеного до сфери управління жодного виконавчого органу Ради.

9) приймає рішення про включення комунального майна до Переліків першого або другого типу (далі – Переліки);

10) визначає додаткові критерії для включення об’єктів до Переліку(ів) згідно із ст. 6 Закону;

11) надає згоду на розпорядження майном балансоутримувача.

12) надає балансоутримувачу рішення про доцільність передачі майна в оренду;

13) скасовує або змінює рішення про відмову про включення майна до Переліку першого чи другого типу;

14) приймає рішення про доцільність або про відмову в передачі єдиного майнового комплексу в оренду;

15) приймає в порядку, встановленому законом, рішення про надання згоди на здійснення орендарем поточного або капітального ремонту, інших невід’ємних поліпшень комунального майна, віднесеного до сфери його управління;

16) організовує контроль за виконанням умов договорів оренди єдиних майнових комплексів та приймає участь у відповідних заходах контролю разом з уповноваженими особами орендодавця.

         12. Балансоутримувач:

1) вносить інформацію про потенційний об’єкт оренди до електронної торговельної системи (далі – ЕТС);

2) виступає орендодавцем майна, визначеного цим Положенням.

3) здійснює переоцінку об’єкта оренди майна, яке знаходиться у нього на балансі у випадках, визначених ч. 2 ст. 8 Закону;

4) здійснює контроль за використанням переданого ним у оренду майна.

         13. Зазначені у пунктах 11-12 цього Положення особи здійснюють також інші функції, передбачені Законом, актами законодавства, їхніми установчими (та/або регламентними) актами та відповідними рішеннями Ради.

VI. Ініціатива щодо оренди майна та порядок його передачі

 

         14. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від:

- потенційного орендаря;

- орендодавця;

- балансоутримувача;

- уповноваженого органу управління.

         15. Потенційний орендар, зацікавлений в отриманні майна в оренду, через ЕТС звертається до орендодавця із заявою про включення такого майна до Переліку відповідного типу.

         16. У заяві потенційний орендар зазначає такі відомості:

1) відому йому інформацію про потенційний об’єкт оренди, яка дозволяє його ідентифікувати;

2) бажаний розмір площі об’єкта в разі, коли заява подається лише щодо частини об’єкта;

3) цільове призначення, за яким об’єкт оренди планується до використання, згідно з додатком 3 до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою КМУ від 03.06.2020 р.             № 483 (далі – Порядок КМУ);

4) бажаний строк оренди, а в разі коли об’єкт планується до використання погодинно, — бажаний графік використання об’єкта;

5) тип Переліку, до якого пропонується включити об’єкт оренди;

6) обґрунтування доцільності включення майна до Переліку другого типу, якщо заява подається щодо включення майна до такого Переліку;

7) контактні дані заявника (поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти), а для юридичних осіб — також ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.

         У разі подання заяви щодо включення майна до Переліку другого типу до заяви додаються документи, передбачені додатком 1 до Порядку КМУ.

         17. Отримана заява потенційного орендаря і документи, додані до неї відповідно до цього Положення, передаються орендодавцем балансоутримувачу такого майна протягом трьох робочих днів з дати отримання відповідної заяви.

         18. Якщо ініціатором передачі в оренду об’єкта оренди є орендодавець, він звертається до уповноваженого органу управління майна із заявою про включення такого майна до Переліку відповідного типу. Така заява може стосуватися включення до Переліку відповідного типу одного або кількох об’єктів оренди.

         Заява орендодавця про включення майна до Переліку відповідного типу подається в порядку, передбаченому пунктом 16 цього Положення.

         19. За результатами розгляду заяви потенційного орендаря або орендодавця балансоутримувач протягом десяти робочих днів з дати отримання такої заяви приймає одне з таких рішень:

1) про намір передачі майна в оренду;

2) про відмову у включенні об’єкта до відповідного Переліку в разі наявності однієї з підстав, передбачених ст. 7 Закону.

         Приписи абзацу першого цього пункту Положення у частині строків не застосовуються до випадків, коли відповідно до статуту або положення балансоутримувача уповноважений орган управління, до сфери управління якого належить балансоутримувач, повинен надавати згоду на передачу в оренду майна.

         У такому випадку уповноважений орган управління повинен прийняти рішення за результатами розгляду відповідної заяви не пізніше ніж через 40 робочих днів після отримання ним заяви потенційного орендаря або орендодавця. Відсутність погодження або відмови у погодженні уповноваженого органу управління протягом 40 робочих днів з дати отримання заяви потенційного орендаря вважається погодженням уповноваженого органу управління рішення про намір передачі майна в оренду.

         20. Якщо ініціатором оренди майна є уповноважений орган управління, то такий орган надає орендодавцю рішення про доцільність передачі майна в оренду. Таке рішення може стосуватися включення до Переліку відповідного типу одного або кількох об’єктів оренди. Балансоутримувач протягом десяти робочих днів з дати отримання рішення про доцільність передачі майна в оренду приймає рішення про намір передачі майна в оренду.

         21. Про прийняте рішення про намір передачі майна в оренду або про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу, балансоутримувач повідомляє ініціатора оренди та надсилає копію рішення протягом трьох робочих днів з дати його прийняття та оприлюднює через особистий кабінет таке рішення в електронній торговій системі протягом трьох робочих днів з дати його отримання.

         У разі включення об’єкта до Переліку відповідного типу за заявою іншої особи, яка подана раніше, балансоутримувач інформує потенційного орендаря (іншого ініціатора оренди) протягом трьох робочих днів з дати отримання заяви такого потенційного орендаря (іншого ініціатора оренди).

         22. Протягом десяти робочих днів з дати прийняття рішення про намір передачі майна в оренду або отримання від уповноваженого органу управління рішення про доцільність передачі майна в оренду балансоутримувач:

         1) вносить інформацію про потенційний об’єкт оренди до ЕТС в порядку, обсязі та строки, передбачені цим Положенням передачі майна в оренду, та включає об’єкт до одного з Переліків, якщо відповідно до Закону балансоутримувач може виступати орендодавцем відповідного майна і якщо включення об’єкта до Переліку відповідного типу не потребує прийняття рішення іншим органом;

         2) вносить інформацію про потенційний об’єкт оренди до ЕТС в порядку, обсязі та строки, передбачені цим Положенням, та звертається до уповноваженого органу управляння із клопотанням про включення потенційного об’єкта оренди до одного з Переліків згідно з Положенням.

         23. Рішення про включення об’єктів комунальної власності до Переліку другого типу (крім випадків надання в оренду приміщень для розміщення громадських приймалень народних депутатів України і депутатів місцевих рад, комунальних закладів і установ, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету, приміщень для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо приміщень, які надаються суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії) приймається Радою.

         24. Балансоутримувач надсилає інформацію про потенційний об’єкт оренди шляхом її внесення до ЕТС через свій особистий кабінет протягом десяти робочих днів з дати прийняття рішення про намір передачі майна в оренду або отримання від уповноваженого органу управління рішення про доцільність передачі майна в оренду.

         Уповноважений орган управління майном має право внести зміни або запропонувати балансоутримувачу внести зміни до інформації про об’єкт оренди, якщо інформацію про об’єкт оренди розкрито у неповному обсязі або суперечливо.

         25. Якщо рішення про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу було скасовано або змінено Радою або в разі, коли уповноважений орган управління надав балансоутримувачу рішення про доцільність передачі майна в оренду, інформація про потенційний об’єкт оренди може бути внесена орендодавцем до електронної торгової системи.

         26. Не можуть бути використані за будь-яким іншим, аніж визначено у договорі оренди, цільовим призначенням такі об’єкти оренди:

1) майно закладів охорони здоров’я;

2) майно закладів освіти;

3) об’єкти соціально-культурного призначення (майно закладів культури, фізичної культури і спорту);

4) нерухоме майно, в якому розміщені органи місцевого самоврядування;

5) майно, щодо якого Радою прийняте рішення про його використання за конкретним цільовим призначенням.

         Такі об’єкти оренди можуть використовуватися лише для розміщення відповідних закладів або лише із збереженням профілю діяльності за конкретним цільовим призначенням, встановленим рішенням Ради, крім випадків, що передбачають використання частини такого майна з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо такими закладами, пов’язаних із забезпеченням чи обслуговуванням діяльності таких закладів, їх працівників та відвідувачів.

         Зазначені об’єкти можуть також використовуватися для проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів.

         Обмеження щодо використання майна закладів охорони здоров’я, освіти, соціально-культурного призначення (майна закладів культури, об’єктів спортивної інфраструктури) не поширюються на оренду будівель, споруд, окремих приміщень та їх частин, іншого нерухомого майна, що перебуває в аварійному стані або не використовується у діяльності таких закладів та об’єктів протягом трьох років (для об’єктів площею менш як 500 кв. метрів) або п’яти років (для об’єктів площею, що становить 500 і більше кв. метрів), за умови, що це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у такому закладі або об’єкті, крім закладів фізичної культури і спорту, баз олімпійської та параолімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, лікувальних (лікувально-фізкультурних) і лікувально-профілактичних закладів.

         Не можуть також використовуватися за будь-яким цільовим призначенням об’єкти оренди, щодо яких укладено договір оренди до набрання чинності Законом та відповідно до якого встановлено обов’язок орендаря використовувати майно за визначеним цільовим призначенням.

         27. Уповноважений орган управління майном може прийняти рішення про недоцільність включення об’єкта оренди до Переліку другого типу в разі наявності поданої заяви про включення об’єкта оренди до Переліку першого типу або подання такої заяви орендодавцем, балансоутримувачем, протягом п’яти робочих днів з дня отримання орендодавцем заяви про включення об’єкта оренди до Переліку другого типу, якщо такий об’єкт оренди є комерційно привабливим та є недоцільним для включення до Переліку другого типу.

         У такому випадку орендодавець пропонує заявнику подати заяву щодо включення іншого об’єкта до Переліку другого типу або подати заяву на оренду щодо майна вже включеного до Переліку другого типу.

         28. У разі відмови у включенні майна до Переліку відповідного типу з підстав, передбачених п. 3 і п. 8 ч. 1 ст. 7 Закону, балансоутримувач протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення надсилає ініціатору оренди копію рішення, що повинна містити підстави та причини такої відмови. У такому рішенні надаються рекомендації ініціатору оренди щодо усунення недоліків, зокрема, щодо зміни зазначеного в заяві цільового призначення, якщо конкретний об’єкт оренди може бути використаний лише за визначеним цільовим призначенням, або щодо зміни площі (частини) об’єкта оренди. У разі коли ініціатором був потенційний орендар, подається також інформація щодо інших об’єктів, які можуть бути або вже включені до Переліку відповідного типу. Ініціатор оренди усуває недоліки протягом 15 робочих днів з дати отримання рішення про відмову у включенні майна до Переліку відповідного типу та подає уточнену заяву. Якщо ініціатором оренди був потенційний орендар, він подає уточнену заяву орендодавцю, який протягом десяти робочих днів з дати отримання такої заяви приймає рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу (якщо орендодавцем приймалося рішення про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу) або одразу передає її балансоутримувачу (якщо балансоутримувачем приймалося рішення про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу), який протягом десяти робочих днів з дати отримання такої заяви приймає рішення про намір передачі майна в оренду.   Рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу та (або) рішення про намір передачі майна в оренду приймається за умови відсутності інших підстав для відмови у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу.

         29. Якщо станом на дату прийняття рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу право власності територіальної громади на об’єкт оренди, що є нерухомим майном і має балансову вартість, не зареєстровано:

- балансоутримувач вживає заходів для здійснення реєстрації майна якщо відповідно до статуту або положення такий балансоутримувач наділений правом вчиняти такі дії.

- уповноважений орган управління вживає заходів для здійснення реєстрації майна у випадках якщо повноважень щодо управління таким майном належить до його повноважень .

         30. У разі прийняття рішення про зміну або скасування рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу або про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу орган, який прийняв таке рішення, надсилає його копію орендодавцю майна, який оприлюднює його в електронній торговій системі протягом трьох робочих днів з дати отримання відповідного рішення.

         31. Орендодавець оприлюднює в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду на аукціоні в таких випадках та у такі строки:

         1) протягом 20 робочих днів з дати включення об’єкта оренди до Переліку першого типу, якщо включення такого об’єкта до Переліку відбулося за заявою потенційного орендаря згідно з ч. 2 ст. 6 Закону;

         2) протягом 20 робочих днів з дати подання потенційним орендарем заяви на оренду майна, включеного до Переліку першого типу;

         3) у будь-який час після включення об’єкта оренди до Переліку першого типу, якщо включення такого об’єкта до Переліку відбулося за власною ініціативою (ініціативою балансоутримувача, уповноваженого органу управління або орендодавця) і щодо якого відсутня заява на оренду майна, передбачена ч. 1 ст. 11 Закону.

VII. Визначення орендної плати, інших платежів та встановлення строку оренди

 

         32. Вартістю об’єкта оренди для цілей визначення стартової орендної плати є його балансова вартість станом на останнє число місяця, який передує даті визначення стартової орендної плати.

         Балансоутримувач потенційного об’єкта оренди обов’язково здійснює переоцінку такого об’єкта у разі, якщо:

1) у об’єкта оренди відсутня балансова вартість;

2) залишкова балансова вартість об’єкта оренди дорівнює нулю;

3) залишкова балансова вартість об’єкта оренди становить менше 10 відсотків його первісної балансової вартості (балансової вартості за результатами останньої переоцінки).

         33. Переоцінка здійснюється після внесення інформації про потенційний об’єкт оренди до ЕТС в порядку, і до розміщення оголошення про передачу майна в оренду. Після переоцінки потенційного об’єкта оренди балансоутримувачі зобов’язані збільшити балансову вартість відповідного майна згідно з результатами оцінки відповідно до правил бухгалтерського обліку.

         34. Вартість об’єкта оренди встановлюється на рівні його ринкової (оціночної) вартості, за умови наявності однієї з таких підстав:

         1) об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс державного або комунального підприємства;

         2) об’єкт оренди пропонується для передачі в оренду без проведення аукціону;

         3) об’єкт оренди використовується на підставі договору оренди, укладеного без проведення аукціону або конкурсу, і орендар бажає продовжити договір оренди на новий строк.

         35. Ринкова (оціночна) вартість об’єкта оренди для цілей оренди визначається на замовлення балансоутримувача, крім випадку, передбаченого п. 37 цього Положення. Орендар, визначений за результатами аукціону, або орендар, якому було передано в оренду об’єкт без аукціону, зобов’язаний відшкодувати балансоутримувачу вартість проведення оцінки об’єкта оренди

         36. Ринкова (оціночна) вартість об’єкта, який перебуває в оренді на підставі договору, який орендар бажає продовжити на новий строк без проведення аукціону у випадках, передбачених Законом, визначається на замовлення орендаря (згідно з Порядком КМУ) як особи, у якої орендоване майно перебуває на законних підставах, без доручення уповноваженого органу управління майном.

         37. Ринкова (оціночна) вартість об’єкта оренди визначається відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

         38. Порядок проведення оцінки майна регулюється Законом України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та іншими нормативно-правовими актами з оцінки майна.

         39. Результати незалежної оцінки є чинними протягом шести місяців від дати оцінки.

         40. Звіт з незалежної оцінки зберігається у орендодавця протягом трьох років після закінчення дії договору оренди.

         41. Орендна плата встановлюється у грошовій формі. Строки внесення орендної плати та її розмір, визначені згідно з цим Порядком та визначаються у договорі оренди.

         42. Початок нарахування орендної плати та інших платежів, пов’язаних з орендою майна починається з дати підписання акта приймання-передачі об’єкта оренди, який підписується орендодавцем та орендарем, протягом 20 робочих днів з дати прийняття рішення про укладення договору з потенційним орендарем(у випадку передачі майна в оренду без проведення аукціону) або протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону(у випадку передачі майна в оренду через електронний аукціон).

         43. Нарахування орендної плати припиняється у разі припинення договору оренди з дати підписання акта приймання-передачі об’єкта оренди орендарем та орендодавцем.

         44. Розмір орендної плати визначається:

         1) у разі передачі майна в оренду шляхом проведення електронного аукціону – відповідно до цінових пропозицій учасників аукціону;

         2) у разі передачі майна в оренду без проведення аукціону – згідно з Методикою розрахунку орендної плати.

         45. До складу орендної плати не входять витрати на утримання орендованого майна (комунальних послуг, послуг з управління об’єктом нерухомості, витрат на утримання прибудинкової території та місць загального користування, вартість послуг з ремонту і технічного обслуговування інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо).

         46. Строк оренди становить п’ять років.

         Менш тривалий строк може бути встановлений у таких випадках:

1) об’єкт оренди пропонується для використання, що має сезонний характер;

2) об’єкт оренди пропонується для добового або погодинного використання;

3) потенційним орендарем заявлено менш тривалий строк.

         Більш тривалий строк оренди може бути встановлений у разі визначення такої додаткової умови оренди майна.

         Строк оренди визначається під час затвердження умов оренди майна.

         З моменту включення об’єкта оренди до Переліку першого типу та до моменту оприлюднення оголошення про передачу майна в оренду потенційні орендарі можуть подати орендодавцю заяву на оренду відповідного об’єкта у порядку, передбачену п. 50 Порядку КМУ, із зазначенням бажаного строку оренди такого об’єкта.

VIII. Порядок передачі майна в оренду шляхом проведення електронного аукціону

         47. Передача майна в оренду здійснюється шляхом проведення електронного аукціону, крім випадків, коли таке майно передається в оренду без проведення аукціону.

         48. Порядок організації, проведення та визначення переможців електронних аукціонів здійснюється відповідно до Порядку КМУ з урахуванням приписів цього Положення.

IX. Порядок передачі в оренду майна без проведення електронного аукціону

 

         49. Право на отримання в оренду комунального майна, що не міститься в Переліку першого типу, без проведення аукціону мають особи, визначені ст. 15 Закону.

         50. Протягом 20 робочих днів з дати включення об’єкта оренди до Переліку другого типу або визначення статусу об’єкта оренди як “вільний” у Переліку другого типу (в разі коли щодо об’єкта не було прийнято рішення про виключення такого майна з Переліку другого типу або у разі відмови в продовженні договору оренди відповідно до абзацу третього ч. 1 ст. 19 Закону) орендодавець повинен розробити, затвердити та опублікувати в ЕТС умови та додаткові умови (у разі наявності) оренди майна.

         51. Умови передачі майна в оренду обов’язково включають розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку орендної плати та строк оренди.

         Строк оренди визначається орендодавцем. Орендодавцем може бути врахований бажаний строк оренди, зазначений потенційним орендарем у поданій ним заяві.

         52. Додаткові умови оренди майна, включеного до Переліку другого типу, затверджуються Радою.

         Додаткові умови оренди майна розробляються орендодавцем з власної ініціативи або на підставі пропозицій уповноваженого органу управління.

         Орендодавець проводить аналіз пропозицій у частині обмеження конкуренції та дискримінації учасників.

         Забороняється встановлювати додаткові умови оренди майна, що містять такі положення.

         Радою у межах встановленої законодавством компетенції може бути прийняте рішення про затвердження критеріїв для визначення об’єктів, щодо яких рішення про затвердження додаткових умов оренди приймається Радою.

         Можуть бути визначені такі додаткові умови оренди майна:

         1) обмеження щодо використання майна для розміщення об’єктів, перелік яких визначений в додатку 3 Порядку КМУ у кількості не більш як п’ять груп з відповідного переліку;

         2) більш тривалий строк оренди, ніж передбачено п. 46 цього Положення;

         3) виконання певних видів ремонтних робіт (поточного та/або капітального ремонту), реконструкції або реставрації об’єкта оренди в певній сумі протягом певного строку чи виконання інших інвестиційних зобов’язань у межах, передбачених законодавством;

         4) вимоги щодо наявності досвіду роботи особи у відповідній сфері, якщо об’єктом оренди є майно закладів освіти, охорони здоров’я, соціально-культурного призначення (закладів культури, фізичної культури і спорту) та додаткові документи, які повинен подати потенційний орендар на підтвердження наявності такого досвіду, передбачені цим пунктом Положення;

         5) вимоги щодо особливостей використання об’єкта оренди, що є майном закладів освіти, охорони здоров’я, соціально-культурного призначення (закладів культури, фізичної культури і спорту);

         6) інші умови, передбачені законодавством або рішенням представницького органу місцевого самоврядування (у такому разі в оголошенні зазначається посилання на відповідні нормативно-правові акти або рішення, згідно з якими визначені такі додаткові умови).

         53. Якщо потенційний орендар має право на отримання майна без проведення аукціону, відповідно до ч. 1, абзаців 11-12 ч. 2 ст. 15 Закону, а об’єкт було включено до Переліку другого типу за його заявою, протягом трьох робочих днів з дати розроблення та затвердження орендодавцем умов та додаткових умов (у разі наявності) оренди такого майна укладається договір оренди майна з таким потенційним орендарем або приймається рішення про відмову в разі наявності підстав, передбачених п. 56 цього Положення.

         54. У заяві на оренду об’єкта оренди потенційний орендар зазначає бажаний строк оренди та надає згоду сплачувати орендну плату, розмір якої визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати.

         До заяви додаються: документи, передбачені абз 6 п. 113 Порядку КМУ.

         Народний депутат України або депутат місцевої ради може подати заяву на оренду для розміщення громадської приймальні лише щодо одного об’єкта оренди в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (району, міста, району в місті, селища, села) за умови, що такий депутат не орендує інше державне або комунальне майно для розміщення громадської приймальні в цій адміністративно-територіальній одиниці (районі, місті, районі в місті, селищі, селі). Для розміщення громадської приймальні народного депутата України об’єкт оренди надається згідно з вимогами Закону України “Про статус народного депутата України”.

         55. Орендодавець протягом п’яти робочих днів з дати отримання заяви на оренду об’єкта, включеного до Переліку другого типу, приймає рішення про укладення договору оренди або про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди, якщо заяву подано потенційним орендарем, передбаченим:

         1) частиною 1 ст. 15 Закону;

         2) частиною 2 ст. 15 Закону, який є комунальним підприємством, установою, організацією;

         3) абзацом 11-12 ч. 2 ст. 15 Закону, незалежно від форми власності.

         Рішення про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди може бути прийняте орендодавцем в таких випадках:

         1) встановлення рішенням орендодавця невідповідності заявника вимогам, передбаченим статтями 4, 15 Закону;

         2) подання не достовірної чи неповної інформації щодо особи або діяльності заявника, який звернувся із заявою про оренду об’єкта без проведення аукціону, неподання документів, передбачених додатком 1 Порядку КМУ;

         3) наявності обґрунтованих власних потреб уповноваженого органу управління та/або балансоутримувача, або потреб іншої бюджетної установи, що розміщена в будівлі, споруді, їх окремій частині;

         4) неможливості використання майна відповідно до графіка запланованих науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що провадить діяльність з організації конгресів і торговельних виставок;

         5) наявності рекомендації про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди заявнику, наданої експертною (художньою) радою державного підприємства, організації, установи, закладу, яким указом Президента України надано статус національний;

6) скасування рішення про включення відповідного об’єкта оренди до Переліку другого типу або виключення об’єкта оренди з Переліку другого типу в разі наявності інших підстав, передбачених ст. 7 Закону.

         56. Орендодавець протягом 15 робочих днів з дати отримання заяви на оренду об’єкта, включеного до Переліку другого типу, оприлюднює через електронну торгову систему інформаційне повідомлення про передачу об’єкта оренди без проведення аукціону, якщо заяву подано особами, передбаченими ч. 2 ст. 15 Закону, крім визначених п. 55 цього Положення.

         Інформаційне повідомлення повинне містити такі відомості:

1) повне найменування і адресу орендодавця та/або балансоутримувача;

2) інформацію про об’єкт оренди, наведену в Переліку другого типу;

3) проект договору оренди;

4) інформацію про цільове призначення об’єкта оренди;

5) умови оренди майна (розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку орендної плати, строк оренди, а у разі коли об’єкт оренди пропонується для погодинного використання — також інформацію про графік використання об’єкта оренди) та додаткові умови (у разі наявності);

6) контактні дані (номер телефону і адреса електронної пошти) працівника балансоутримувача, відповідального за ознайомлення заінтересованих осіб з об’єктом оренди, із зазначенням адреси, на яку протягом робочого часу заінтересовані особи можуть звертатися із заявами про ознайомлення з об’єктом, час і місце проведення огляду об’єкта;

7) найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для проведення орендарем розрахунків за орендовані об’єкти;

8) інша додаткова інформація, визначена орендодавцем.

         57. Протягом 20 робочих днів з дати оприлюднення інформаційного повідомлення про передачу об’єкта оренди без проведення аукціону, суб’єкти, які згідно із статтею 15 Закону мають право на оренду майна без проведення аукціону за зазначеним в інформаційному повідомленні цільовим призначенням, мають право подати заяву на оренду відповідного об’єкта оренди та додані до неї документи згідно з пунктом 113 Порядку КМУ. Такі потенційні орендарі подають орендодавцю оригінали документів протягом п’яти робочих днів з дня, наступного за днем закінчення строку на подання заяв на оренду об’єкта оренди.

         58. Протягом десяти робочих днів після закінчення строку на подання потенційними орендарями заяв на оренду об’єкта оренди, включеного до Переліку другого типу, орендодавець перевіряє подані заяви та додані до них документи, та приймає одне з таких рішень:

- про укладення договору оренди з потенційним орендарем, якщо заяву на оренду об’єкта оренди подано одним орендарем, на підставі якої було оприлюднено інформаційне повідомлення відповідно до п. 57 цього Положення ;

- про укладення договору оренди з потенційним орендарем, визначеним відповідно до п. 60 цього Положення;

- про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди в разі наявності підстав, передбачених цим пунктом Положення.

         59. У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від організацій/установ, передбачених абзацами 3, 5 та 6 ч. 2 ст. 15 Закону (крім комунальних підприємств, установ, організацій, а також членів національних творчих спілок під їх творчі майстерні), договір оренди укладається з організацією/установою за результатами оцінки таких організацій/установ за критеріями та у спосіб, визначений п. 119 Порядку КМУ .

         У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох членів національних творчих спілок договір укладається з потенційним орендарем, який першим подав заяву, якщо інший порядок не передбачено рішенням відповідного Ради.

         У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від юридичних осіб, передбачених абзацами 4, 9 ч. 2 ст. 15 Закону, крім тих, що є комунальними підприємствами, установами, організаціями та закладами освіти, що засновані неприбутковими громадськими об’єднаннями, які отримують державне фінансування з країн—членів Європейського Союзу, договір оренди укладається з особою, яка запропонувала найвищий розмір орендної плати. Якщо потенційні орендарі зазначили у свої заявах однаковий пропонований розмір орендної плати, договір оренди укладається з особою, яка першою подала заяву.

         У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох депутатів місцевої ради, договір укладається з особою, визначеною Радою.

         У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох народних депутатів України, договір укладається з особою, яка першою подала заяву.

         У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох осіб, договір укладається з потенційним орендарем, що є комунальним підприємством, установою, організацією, якщо заяви подано щодо майна комунальної власності.

         У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох комунальних підприємств, установ, організацій, то договір оренди укладається з такою особою, що раніше подала заяву.

         У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта у випадках, не передбачених цим пунктом, договір оренди укладається з особою, яка першою подала заяву.

         60. Потенційні орендарі, передбачені абзацами 3, 5 та 6 ч. 2 ст. 15 Закону (крім комунальних підприємств, установ, організацій, а також членів національних творчих спілок під їх творчі майстерні), разом із заявою на оренду об’єкта оренди, включеного до Переліку другого типу, подають документи, що підтверджують кількісні показники за кожним із критеріїв оцінки, передбачених додатком 2 до Порядку КМУ. Орендодавець на підставі даних, викладених у зазначених документах, розраховує бали потенційних орендарів за кожним із критеріїв оцінки. Нараховані кожному потенційному орендарю за кожним із критеріїв бали підсумовуються. Потенційний орендар, сума балів за критеріями оцінки якого найвища, отримує право на укладення договору оренди відповідного об’єкта без проведення аукціону.

         Сума балів за всіма критеріями оцінки нараховується потенційним орендарям, які подали заяви на оренду об’єкта оренди, включеного до Переліку другого типу, за такою формулою:

де Ni — сума балів відповідного потенційного орендаря за всіма критеріями;

Kj — кількісний показник відповідного критерію потенційного орендаря;

Кі — сума кількісних показників відповідного критерію всіх потенційних орендарів,

Wj — питома вага відповідного критерію оцінки;

n — кількість всіх потенційних орендарів, які подали заяви на оренду об’єкта оренди, включеного до Переліку другого типу;

m — кількість усіх критеріїв оцінки;

Кількість балів за кожним критерієм оцінки зазначається в додатку 2.

У разі коли два або більше потенційних орендарів отримали рівну кількість балів, право на укладення договору оренди має той потенційний орендар, який подав заяву на оренду об’єкта оренди раніше.

         61. Потенційний орендар, який має право на отримання майна без проведення аукціону відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону, може подати через електронну торгову систему заяву на оренду майна, внесеного до Переліку першого типу, але до оприлюднення оголошення про проведення аукціону для оренди такого майна.

         У такому разі орендодавець може прийняти рішення:

1) про задоволення такої заяви, виключення об’єкта, стосовно якого подана заява, із Переліку першого типу, а також прийняти рішення про включення об’єкта до Переліку другого типу;

2) підготувати проект рішення іншої уповноваженої особи і передати його на розгляд такої особи, якщо зазначене рішення приймається відповідно до Закону іншою уповноваженою особою;

3) відмовити у задоволенні такої заяви, якщо включення відповідного майна до Переліку другого типу є недоцільним за умови, що орендодавець надає потенційному орендарю інформацію про інший вакантний об’єкт оренди та пропонує заявнику подати заяву щодо включення такого об’єкта до Переліку другого типу або подати заяву на оренду, якщо такий об’єкт уже включено до Переліку другого типу.

X. Порядок укладення договору оренди

 

         62. Договір оренди формується на підставі примірного договору оренди, що затверджується Радою.

         63. Орендар, що уклав договір оренди майна за результатами аукціону, має право використовувати майно за будь-яким цільовим призначенням, крім випадків і з урахуванням обмежень, передбачених п. 26 цього Положення.

         64. Договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню, якщо строк, на який укладається цей договір, перевищує п’ять років

         65. До укладення договору оренди про передачу майна без проведення аукціону або в день його підписання потенційний орендар, який відповідає вимогам, передбаченим Законом та цим Положенням, зобов’язаний сплатити на рахунок орендодавця авансовий внесок у розмірах та порядку, передбаченому проектом договору оренди майна, опублікованому в інформаційному повідомленні. Орендодавець зараховує авансовий внесок в рахунок майбутніх платежів орендаря з орендної плати та перераховує його відповідно до пропорцій, що визначені Радою.

         66. Договір оренди майна без проведення аукціону та акт приймання-передачі укладаються з потенційним орендарем, який відповідає вимогам, передбаченим Законом та цим Положенням, протягом 20 робочих днів з дати прийняття рішення про укладення договору з потенційним орендарем.         Договір оренди укладається між орендодавцем, балансоутримувачем та потенційним орендарем. Орендодавець завантажує договір оренди та акт приймання-передачі до електронної торгової системи в межах строку для укладення договору оренди, визначеного цим пунктом.

         67. До укладення договору оренди або в день його підписання переможець електронного аукціону зобов’язаний сплатити на рахунок, зазначений орендодавцем, авансовий внесок у розмірах та порядку, що передбачені проектом договору оренди майна, опублікованим в оголошенні про передачу майна в оренду, а в разі проведення електронного аукціону на продовження договору оренди — також вартість невід’ємних поліпшень (у разі їх здійснення чинним орендарем згідно з даним Положенням) у сумі, зазначеній в оголошенні про продовження договору оренди. Орендодавець зараховує авансовий внесок в рахунок майбутніх платежів орендаря з орендної плати та перераховує його відповідно до пропорцій, що визначені Радою.

         68. Протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону, між орендодавцем, балансоутримувачем та переможцем електронного аукціону укладається договір оренди об’єкта оренди за результатами проведення електронного аукціону, який в межах зазначеного строку оприлюднюється орендодавцем в електронній торговій системі через особистий кабінет. У разі відмови балансоутримувача від підписання договору оренди, договір укладається між орендодавцем та переможцем електронного аукціону

XI. Страхування об’єкта оренди

 

         69. Орендар протягом десяти календарних днів з дати укладення договору оренди зобов’язаний застрахувати орендоване нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно на користь балансоутримувача, а єдиний майновий комплекс — на користь орендодавця майна на період строку дії договору оренди на суму:

1) вартості майна відповідно до висновку про ринкову вартість (акта оцінки), визначеного відповідно до законодавства про оцінку майна, під час передачі такого майна в оренду — якщо така оцінка майна здійснювалася; або

2) балансової вартості майна, але не менше ніж добуток місячної орендної плати за орендоване майно за договором оренди, помножений на 100, — якщо оцінка ринкової вартості такого майна не здійснювалася.

         Орендар зобов’язаний постійно поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії договору оренди майно було застрахованим.

         Якщо договір страхування орендованого майна укладений балансоутримувачем (орендодавцем) до моменту передачі такого майна в оренду, то орендар може бути звільнений від обов’язку страхувати таке майно.

         70. Орендар протягом десяти календарних днів з дати укладення договору страхування надає балансоутримувачу та орендодавцю завірені належним чином копії договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу (страхових платежів).

         71. Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок орендаря (страхувальника).

         72. Орендодавці контролюють своєчасність укладення договорів страхування орендованого майна та у разі порушення орендарем обов’язку щодо укладення договору страхування повідомляють орендаря про розірвання договору оренди.

         73. У разі настання страхового випадку, в результаті якого було пошкоджене орендоване майно, на балансоутримувача або орендодавця (в разі оренди єдиного майнового комплексу) покладається обов’язок щодо вжиття заходів для відновлення орендованого майна за рахунок отриманих ним страхових виплат.

XII. Передача майна в суборенду

 

         74. Орендар має право за письмовою згодою орендодавця передати в суборенду орендоване ним майно (крім випадків, передбачених абз. 5 та 6 п. 5 цього Положення).

         Письмова згода на передачу майна в суборенду надається орендодавцем одночасно із розміщенням оголошення про передачу майна в оренду. Орендодавець у такій письмовій згоді зазначає, що вона надається переможцю електронного аукціону з передачі майна в оренду.

         75. Наявність згоди на суборенду обов’язково зазначається в оголошенні про передачу майна в оренду та договорі оренди.

         Орендар, який отримав майно в оренду на такому аукціоні, вважається таким, що отримав письмову згоду орендодавця на суборенду.

         Такий орендар протягом трьох робочих днів з моменту укладення договору суборенди зобов’язаний подати орендодавцю один примірник договору суборенди та інформацію про суборендаря в обсязі, визначеному ч. 3 ст. 13 Закону, крім документа, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, та документа, що підтверджує сплату гарантійного внеску на рахунок оператора електронного майданчика.

         Орендодавець протягом п’яти робочих днів з дати його отримання перевіряє інформацію про суборендаря на відповідність вимогам Закону та оприлюднює договір суборенди в електронній торговій системі.

         76. Передача в суборенду майна, отриманого орендарем без проведення аукціону

не допускається, якщо інше не передбачено договором оренди, укладеним до набрання чинності Законом.

         Передача в суборенду єдиних майнових комплексів не допускається.

         77. Надання орендарем майна в суборенду не звільняє його від виконання умов договору оренди.

         78. До договору суборенди застосовуються положення договору оренди, крім випадків, визначених ч. 6 ст. 22 Закону.

         До договору суборенди обов’язково застосовуються положення договору оренди в частині прав орендодавця, балансоутримувача на доступ до об’єкта оренди з метою проведення його перевірки або огляду.

         Договір суборенди повинен містити положення про набуття ним чинності не раніше дати його оприлюднення в електронній торговій системі.

         79. Розмір плати за суборенду встановлюється за згодою сторін договору суборенди.

         80. Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує плати за договором оренди майна, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

         Різниця між платою за суборенду та платою за договором оренди спрямовується орендарем до місцевого бюджету, крім випадків, коли орендар отримав в оренду майно, яке може бути використане за будь-яким цільовим призначенням, у результаті перемоги в аукціоні.

         Орендар, що є переможцем такого аукціону, має право використовувати таку різницю на власний розсуд.

         Контроль за перерахуванням різниці, що спрямовується орендарем до місцевого бюджету, здійснюється орендодавцем.

XIII. Порядок внесення змін до договору оренди

 

         81. Внесення змін до договору оренди здійснюється за згодою сторін до закінчення строку його дії з урахуванням обмежень, установлених статтею 16 Закону та цим Положенням.

         82. Договір оренди може бути змінений у частині зміни площі орендованого майна, якщо:

1) зміна площі здійснюється у зв’язку з уточненням площі за наслідками технічної інвентаризації приміщення. При цьому різниця між зміненою площею приміщення і площею приміщення, передбаченою первісним договором, протягом усього строку дії договору становить не більше 50 м2 та не перевищує 10 % площі приміщення, передбаченої первісним договором;

2) зміна площі відбувається внаслідок відмови орендаря від частини орендованого приміщення за умови, що частина приміщення, від якої орендар відмовляється, може бути самостійним об’єктом оренди, що має окремий вхід і може користуватися попитом, та бути переданим в оренду іншим особам. У такому разі орендодавець одночасно звертається до балансоутримувача із заявою про включення до Переліку першого типу частини приміщення, від якої відмовився орендар;

3) зміна площі відбувається шляхом приєднання до об’єкта оренди додаткового приміщення, яке не має окремого входу і доступ до якого неможливий без доступу до об’єкта оренди, за умови, що площа такого приміщення не перевищує 100 % площі об’єкта оренди і що таке приєднання відбувається лише один раз протягом строку дії договору.

         У разі зміни площі об’єкта оренди перерахунок орендної плати здійснюється за формулою:


Опл.н = Опл.д * Пф / Пд,

де Опл.н — нова орендна плата;

Опл.д — орендна плата за договором;

Пф — нова площа об’єкта оренди;

Пд — площа об’єкта оренди за договором.

         83. Графік використання об’єкта оренди за договором оренди, що передбачає погодинну оренду, може бути змінений, якщо внаслідок змін використання майна використовуватиметься не більш як 6 годин протягом доби у будні дні та/або не довше ніж з 7 години до 22 години у вихідні дні.         При цьому якщо об’єкт використовується погодинно у вихідні дні, то для цілей розрахунку орендної плати вважається, що об’єкт використовується протягом повної доби (24 години) у такий вихідний день.

         У разі зміни графіка використання об’єкта оренди сума орендної плати змінюється пропорційно зміненій кількості годин використання об’єкта впродовж місяця, крім випадків, коли зміни графіка використання поширюються на вихідні дні.

         У такому разі оренда плата розраховується за повну добу відповідного вихідного дня незалежно від змін у графіку використання.

         84. Не допускається внесення змін до договору оренди з метою збільшення строку дії договору оренди, крім випадків коли договір був укладений на строк, що становить менш як п’ять років, та з моменту укладення не продовжувався, і заява орендаря стосується збільшення строку оренди з метою приведення його у відповідність із визначеним Законом мінімальним строком.

         Заява орендаря підлягає задоволенню, якщо право власності на об’єкт оренди зареєстровано за Боярською міською територіальною громадою у державному реєстрі речових прав станом на дату заяви орендаря або станом на дату закінчення строку, на який був укладений договір.

         У разі прийняття рішення про внесення змін до договору з метою приведення його строку у відповідність із мінімальним строком оренди, передбаченим Законом, договір оренди викладається в новій редакції згідно з примірним договором оренди, затвердженим відповідно до частини першої статті 16 Закону, але перебіг строку оренди визначається ретроактивно з дати підписання акта приймання-передачі майна за договором, до якого вносяться зміни шляхом викладення його у новій редакції.

         Якщо це вимагається законом, договір оренди, викладений у новій редакції, підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації.

         85. Внесення змін до договору оренди майна в частині зміни цільового призначення не допускається:

1) для договорів, укладених до набрання чинності Законом, крім випадків, коли договір укладено за результатами конкурсу або з єдиним претендентом (за результатом вивчення попиту) в межах цільових призначень, визначених Фондом державного майна, і зміна цільового призначення не призведе до зменшення розміру орендної плати, яку орендар сплачує за результатами конкурсу (вивчення попиту);

2) для договорів, укладених після набрання чинності Законом, за умовами якого орендар не має право використовувати майно за будь-яким цільовим призначенням (зобов’язаний використовувати майно за визначеним цільовим призначенням).

         86. Не допускається внесення змін до договору оренди в частині зменшення суми орендної плати (призупинення її нарахування тощо) протягом строку його дії, крім:

1) випадків, передбачених пунктами 79;

2) випадку, коли можливість користування майном істотно зменшилася через обставини, за які орендар не відповідає (істотного пошкодження об’єкта оренди внаслідок дії обстави непереборної сили, які настали після підписанням сторонами акта приймання-передачі об’єкта, за умови, що відновлення об’єкта до того стану, в якому він перебував до настання таких обставин, потребуватиме капітального ремонту об’єкта оренди).

         У такому випадку зменшення орендної плати або тимчасове (на період здійснення капітального ремонту) звільнення орендаря від сплати орендної плати здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

         Внесення змін до договору оренди в частині збільшення суми орендної плати протягом строку його дії допускається за згодою сторін.

         87. Не допускається внесення інших змін до договору оренди в частині умов, додаткових умов (у разі наявності) оренди майна, що були затверджені згідно з цим Положенням.

         88. Для внесення змін до договору оренди орендар звертається до орендодавця із заявою, де зазначаються положення договору, які він пропонує змінити, та пояснення необхідності внесення таких змін.

         89. Орендодавець протягом десяти робочих днів з моменту отримання заяви орендаря про зміни до договору оренди:

1) приймає рішення про задоволення заяви або про відмову у задоволенні заяви у випадках, передбачених цим пунктом Положення;

2) надсилає заяву для погодження уповноваженому органу управління, до сфери управління якого належить балансоутримувач, відповідно до вимог законодавства, статуту або положення балансоутримувача.

         Уповноважений орган управління протягом 40 робочих днів надає погодження або відмову у погодженні на внесення змін до договору оренди. Відсутність погодження або відмови у погодженні уповноваженого органу управління протягом 40 робочих днів з дати отримання заяви вважається погодженням уповноваженого органу управління рішення про задоволення заяви про внесення змін до договору оренди.

         Орендодавець протягом п’яти робочих днів з дати отримання погодження уповноваженого органу управління на внесення змін до договору оренди приймає рішення про задоволення заяви орендаря.

         Орендодавець протягом п’яти робочих днів з дати прийняття рішення про задоволення заяви орендаря готує проект додаткової угоди до договору оренди.

         Орендодавець надсилає орендарю лист про відмову у внесенні змін до договору оренди, що обов’язково містить обґрунтування та підстави прийнятого рішення, якщо:

1) уповноважений орган управління, до сфери управління якого належить

балансоутримувач, прийняв рішення про відмову у внесенні змін до договору оренди.

         90. Зміни і доповнення до договору оренди оприлюднюються орендодавцем в електронній торговій системі протягом трьох робочих днів з дати внесення до договору таких змін і доповнень.

XIV. Поліпшення орендованого майна

 

         91. Орендар має право за письмовою згодою уповноваженого органу управління майна за рахунок власних коштів здійснювати поточний та/або капітальний ремонт орендованого майна.

         Для отримання такої згоди орендар звертається до уповноваженого органу управління із клопотанням, у якому обґрунтовує необхідність проведення такого ремонту. До клопотання додаються:

1) опис ремонтних робіт;

2) орієнтовний строк їх проведення.

         Уповноважений орган управління розглядає клопотання орендаря та протягом десяти робочих днів приймає одне з рішень, передбачених частиною першою статті 21 Закону.

         У разі встановлення додаткової умови оренди щодо виконання певних видів ремонтних робіт (поточного та/або капітального ремонту), реконструкції або реставрації об’єкта оренди в певній сумі протягом певного строку, під час оприлюднення оголошення про передачу майна в оренду надається згода на здійснення поточного та/або капітального ремонту орендованого майна, відповідно до цього пункту.

         Згода на здійснення ремонту, який дає право на зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати або згода на здійснення невід’ємних поліпшень надається орендарю відповідно до цього Положення.

         93. Якщо орендоване майно неможливо використовувати за призначенням внаслідок його незадовільного стану, орендар має право на зарахування витрат на здійснення капітального ремонту в рахунок орендної плати один раз протягом строку оренди. Для здійснення такого ремонту орендар звертається до орендодавця із клопотанням про зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати.

         До клопотання додаються такі документи:

1) опис передбачуваних робіт;

2) кошторис витрат на їх проведення;

3) графік виконання робіт.

         Орендодавець розглядає клопотання орендаря і протягом десяти робочих днів з дати звернення орендаря приймає одне з рішень, передбачених частиною третьою статті 21 Закону.

         94. Після проведення капітального ремонту, який дає право на зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати, орендар надає орендодавцю документи, що засвідчують обсяг виконаних робіт, дати початку та закінчення робіт, звіт про оцінку майна, виконаний суб’єктом оціночної діяльності, в якому визначається різниця між вартістю об’єкта оцінки в стані “після проведення ремонту” та стані “до проведення ремонту”.   Якщо об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс або нерухоме майно, площа якого перевищує 150 кв. метрів, орендар також подає орендодавцю документи, що підтверджують оплату виконаних робіт.

         Незалежна оцінка майна здійснюється на замовлення орендаря.

         95. Перерахунок орендної плати здійснюється за рішенням орендодавця про зарахування витрат орендаря, прийнятим з урахуванням вимог абзацу 2 ч. 2 ст. 21 Закону, після підтвердження вартості виконаних робіт шляхом зменшення орендної плати на 50 % на строк не більше шести місяців один раз протягом строку оренди, крім випадків, передбачених п. 96 цього Положення.

         Витрати орендаря, здійснені на проведення капітального ремонту об’єкта оренди, що вже були зараховані орендарю в рахунок орендної плати, не можуть бути зараховані повторно у разі продовження договору оренди такого об’єкта.

         96. Якщо об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, згода на здійснення капітального ремонту, реставрацію, яка дає право на зарахування витрат орендаря у рахунок орендної плати, надається потенційному орендарю під час оприлюднення оголошення про передачу майна в оренду.

         Перерахунок орендної плати здійснюється орендодавцем шляхом зарахування витрат орендаря, здійснених на проведення капітального ремонту, реставрації, після підтвердження вартості виконаних робіт шляхом зменшення орендної плати на 50% на строк не більше 24 місяців один раз протягом строку оренди. Таке зарахування здійснюється після виконання орендарем умов договору оренди в частині здійснення капітального ремонту, реставрації об’єкта оренди та за умови виконання ним вимог законодавства про охорону культурної спадщини.

         97. Якщо за розрахунками орендаря, який отримав майно за результатами проведення аукціону або конкурсу, підтвердженими висновком будівельної експертизи, його прогнозовані витрати на ремонт об’єкта оренди, за винятком його витрат на виконання ремонтних робіт, що були зараховані згідно з пунктами 93-95 цього Положення, становитимуть не менш як 25 відсотків ринкової вартості об’єкта оренди, визначеної суб’єктом оціночної діяльності станом на будь-яку дату поточного року, орендар може звернутися з клопотанням про отримання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень.

         Рішення про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень або про відмову у погодженні клопотання орендаря про здійснення невід’ємних поліпшень приймається відповідно до частин 4-6 ст. 21 Закону.

         Після отримання відповідного клопотання та до прийняття рішення про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень здійснюється огляд приміщення та складається акт візуального обстеження об’єкта оренди, в якому зазначається опис стану об’єкта та до якого додаються фотографічні зображення об’єкта оренди.

         Такий огляд здійснюється:

- орендодавцем (балансоутримувачем).

         98. Орендар не може вилучати з об’єкта оренди здійснені ним невід’ємні поліпшення, поліпшення, отримані у результаті проведення капітального ремонту відповідно до п. 93 цього Положення, в тому числі в разі не продовження з таким орендарем договору оренди.

         Орендар не може вилучати з об’єкта оренди здійснені ним поліпшення, отримані внаслідок проведення капітального ремонту, крім випадку, передбаченого абзацом 1 ч. 3 ст. 25 Закону.

         99. Клопотання орендаря про здійснення поточного та/або капітального ремонту, невід’ємних поліпшень майна, переданого в оренду, зарахування витрат на виконання ремонтних робіт та рішення, що приймаються за результатами розгляду таких клопотань, оприлюднюються орендодавцем протягом п’яти робочих днів з дати отримання відповідного клопотання та прийняття відповідного рішення в електронній торговій системі.

         100. Контроль за здійсненням невід’ємних поліпшень орендованого майна здійснюється орендодавцем, якщо інше не визначено Радою.

         101. Після здійснення невід’ємних поліпшень орендар подає інформацію про завершення виконання робіт та копії підписаних замовником і підрядником актів приймання виконаних робіт уповноваженому органу, визначеному статтею 21 Закону, що приймав рішення про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень. Якщо об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс або нерухоме майно, площа якого перевищує 150 м2, орендар також подає документи, що підтверджують оплату виконаних робіт.

         102. Якщо орендар здійснив за рахунок власних коштів невід’ємні поліпшення орендованого майна за згодою уповноваженого органу, визначеного статтею 21 Закону, такий орендар має право на компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень у розмірі, що визначений відповідно до п. 103 цього Положення, після укладення орендодавцем договору оренди з новим орендарем за результатами проведення аукціону, якщо виконується кожна з таких умов:

1) орендарем здійснено поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від відповідного об’єкта без заподіяння йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, визначеної відповідно до п. 103 цього Положення, крім його витрат на виконання ремонтних робіт, що були зараховані згідно з пунктами 93-95 цього Положення;

2) орендар отримав письмову згоду уповноваженого органу управління, визначеного статтею 21 Закону, на здійснення невід’ємних поліпшень;

3) здійснення і склад невід’ємних поліпшень, у тому числі невід’ємний характер поліпшень, що підлягають компенсації, підтверджені висновком будівельної експертизи, а вартість невід’ємних поліпшень, підтверджених висновком будівельної експертизи, визначена відповідно до п. 104 цього Положення;

4) орендар належно виконує умови договору оренди, відсутня заборгованість з орендної плати;

5) орендар бере участь в аукціоні на продовження договору оренди.

         103. Для реалізації права на компенсацію вартості невід’ємних поліпшень вартість невід’ємних поліпшень визначається на підставі звіту незалежного оцінювача про ринкову вартість таких поліпшень. Оцінка здійснюється на замовлення орендаря без доручення балансоутримувача і повинна бути проведена не раніше ніж за шість місяців та не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку договору оренди.

         Оцінювач визначає ринкову вартість невід’ємних поліпшень, виконаних на орендованому майні орендарем, як різницю між вартістю об’єкта оцінки в стані “після проведення невід’ємних поліпшень” та стані “до проведення невід’ємних поліпшень”. Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) здійснюється відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

         104. Для компенсації здійснених невід’ємних поліпшень орендар подає звіт про оцінку (акт оцінки майна) та рецензію на нього, передбачені пунктом 103 цього Положення, та висновок будівельної експертизи, передбачений пунктом 102 цього Положення, разом з заявою про продовження договору оренди, який підлягає продовженню за результатами проведення аукціону.

         105. Вартість невід’ємних поліпшень компенсується орендодавцем попередньому орендарю після сплати новим орендарем розміру компенсації таких витрат, зазначених в оголошенні про продовження договору оренди, крім випадків, коли попередньому орендарю було відмовлено у продовженні договору оренди на підставі того, що орендоване приміщення необхідно для власних потреб балансоутримувача, які обґрунтовані у письмовому зверненні балансоутримувача, поданому ним орендарю.

         У такому разі вартість невід’ємних поліпшень компенсується орендодавцем попередньому орендарю у порядку, визначеному Радою.

Орендодавець компенсує вартість невід’ємних поліпшень попередньому орендарю після підписання акта приймання-передачі (повернення з оренди) об’єкта оренди за умови дотримання вимог п. 98 цього Положенняі таких умов:

1) відсутності в попереднього орендаря зобов’язань із сплати пені, неустойки, орендної плати, платежів за договором про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг та інших платежів, передбачених договором оренди;

2) компенсації попереднім орендарем суми збитків, завданих орендованому майну, у разі їх наявності.

         106. У випадку приватизації об’єкта оренди компенсація вартості невід’ємних поліпшень здійснюється у порядку, визначеному Законом України “Про приватизацію державного та комунального майна”.

         107. Вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем без згоди уповноваженого органу, визначеного статтею 21 Закону, компенсації не підлягає.

XV. Порядок здійснення самоврядного контролю за використанням майна територіальної громади, переданого в оренду

 

         108. Контрольними заходами у сфері оренди майна територіальної громади є:

1) постійний документальний контроль за виконанням умов договору оренди та контроль за використанням переданого в оренду майна Мартинівської мімської територіальної громади (далі – постійний контроль);

2) періодичний комплексний контроль за виконанням умов договору та використанням майна з оглядом об'єкта оренди (далі – періодичний контроль).

         109. Контроль у сфері оренди майна Боярсбької  територіальної громади покладається на орендодавця майна - щодо виконання умов договорів оренди та використання нерухомого.

         Якщо орендодавець не є органом, до сфери управління якого віднесено єдиний майновий комплекс, контрольні заходи здійснюються із особливостями, передбаченими цим Положенням, із обов’язковим залученням представників виконавчого органу Ради, до сфери управління якого віднесене відповідне майно.

         110. Під час здійснення контрольних заходів їх учасники керуються Конституцією та законами України, іншими законодавчими актами, цим Положенням та актами Ради, інших уповноважених виконавчих органів Ради та їхніх посадових осіб, а також договором оренди, щодо якого здійснюється контроль.

         111. З метою забезпечення контрольних заходів орендодавці можуть надсилати органам державної влади, органам місцевого самоврядування та іншим юридичним особам, незалежно від форми власності, а також фізичним особам запити для отримання інформації з питань щодо виконання орендарем зобов’язань, передбачених договором оренди.

         112. Орендар на вимогу уповноваженої особи орендодавця та/або балансоутримувача зобов’язаний забезпечити доступ на об’єкт оренди з метою здійснення контрольних заходів, передбачених п. 109 цього Положення, про що обов’язково зазначається в усіх договорах оренди майна територіальної громади.

         Протиправний недопуск зазначених у абзаці першому цього пункту осіб орендарем вважається порушенням (невиконанням) умов договору та є підставою для ініціювання розірвання договору оренди.

         Факт недопущення уповноважених представників орендодавця, балансоутримувача або уповноваженого органу управління для здійснення контролю підтверджується актом про недопуск.

         Акт складається у двох примірниках, які підписують усі присутні представники орендодавця, балансоутримувача або уповноваженого органа управління. Один примірник такого акту надсилається орендарю поштою на адресу, вказану у договорі оренди.

         113. Під час здійснення постійного контролю орендодавцем та балансоутримувачем перевіряються:

1) цільове використання об’єкта оренди (якщо цільове використання визначено договором);

2) технічний стан об’єкта оренди (перебування об’єкта у стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу);

3) відповідність займаної орендарем площі акту приймання-передавання орендованого майна;

4) надходження плати за оренду майна до балансоутримувача (щомісяця);

5) наявність чинного договору страхування об’єкта оренди;

6) виконання договору відшкодування витрат на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю (щомісяця).

7) надходження плати за оренду майна (щомісяця);

8) наявність чинного договору страхування об’єкта оренди;

9) відомості щодо відповідності орендаря вимогам ч. 3 ст. 4 Закону.

         115. У разі виявлення порушень під час здійснення постійного контролю, орендодавець невідкладно повідомляє уповноважений орган управління та орендаря.

         Орендар повідомляється у спосіб, визначений договором.

         116. Періодичний контроль здійснюється за участю уповноважених представників орендодавця, орендаря, а також:

1) балансоутримувача – у разі оренди нерухомого майна територіальної громади;

2) уповноваженого органу управління – у разі оренди єдиного майнового комплексу комунального підприємства.

         Представники відповідного уповноваженого органу управління можуть залучатися до здійснення контрольних заходів щодо нерухомого майна за ініціативи орендодавця або наявності відповідної умови в договорі оренди.   Направлення представників балансоутримувача або уповноваженого органу управління для участі у здійсненні заходів контролю здійснюється на підставі розпорядчого акту керівника такої особи, а у разі якщо балансоутримувачем або уповноваженим органом управління є виконавчий комітет Ради – розпорядженням міського голови.

         117. Періодичний контроль здійснюється за ініціативою орендодавця згідно з щорічними планами-графіками контролю у сфері оренди майна територіальної громади (далі – план-графік) не частіше ніж раз на три роки протягом строку дії договору оренди, але не пізніше ніж за місяць до припинення договору оренди.

         Плани-графіки контролю затверджуються розпорядчим актом орендодавця не пізніше першого грудня року, що передує плановому та оприлюднюються протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати їх затвердження на веб-сайті Ради, а у разі наявності окремого веб-сайту у органа управління, до сфери якого належить орендодавець чи безпосередньо у орендодавця, - також і на їхніх ресурсах. Будь-які зміни у план-графік підлягають оприлюдненню у такому ж порядку та строки.

         У плані-графіку зазначаються договір оренди, об’єкт оренди, дані орендаря та орієнтовний строк проведення контрольних заходів.

         Позаплановий контроль також здійснюється (без унесення змін до плану-графіку) у разі надходження звернення органу управління з відповідним обґрунтуванням, звернення правоохоронних органів, а також за власною ініціативою орендаря.

         118. Орендодавець повідомляє уповноважений орган управління про проведення позапланового контролю не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дня проведення відповідних контрольних заходів.

         119. Під час здійснення періодичного контролю перевіряються:

1) відповідність цільового використання майна (якщо цільове використання визначено договором оренди);

2) технічний стан об’єкта оренди;

3) наявність/відсутність суборенди;

4) виконання умов договору оренди.

         120. У процесі проведення періодичного контролю використовуються документи, які можуть підтверджувати виконання умов договору оренди або використання орендованого майна.

         Такими документами, зокрема, але не виключно, можуть бути:

1) матеріали щодо використання амортизаційних відрахувань (у разі якщо орендоване майно перебуває на балансі орендаря);

2) договори страхування орендованого майна;

3) матеріали щодо списання орендованого майна;

4) інші документи, в яких можуть міститися необхідні для проведення перевірки відомості.

         Документи мають бути належним чином оформлені та не мати виправлень, пропущених сторінок.

         Копії документів, що додаються до матеріалів перевірки, мають бути завірені орендарем (у разі надання ним відповідних копій) або особою, яка здійснює контрольні заходи (у разі, якщо копії робляться особами, що здійснюють контроль самостійно з оригіналів документів, наданих орендарем).

         121. Орендар своєчасно надає уповноваженим особам, які здійснюють контрольні заходи, усієї необхідної інформації та документів та забезпечує їх достовірність.

         Ненадання орендарем зазначених у абзаці першому цього пункту інформації та/або документів чи надання не достовірної інформації вважається порушенням (невиконанням) умов договору та є підставою для ініціювання розірвання договору оренди.

         122. За результатами здійснення періодичного контролю складається звіт, що містить інформацію за напрямами, визначеними у п. 121 цього Положення, а також інформацію про наявність/відсутність порушень умов виконання договору оренди та використання орендованого майна.

         Відповідальним за складання звіту є орендодавець.

         Звіт складається за формою, затвердженою додатком 1 до цього Положення, у кількості примірників, яка відповідає кількості залучених до контролю сторін і підписується його учасниками. До звіту додаються документи які підтверджують стан виконання умов договору оренди.

         У разі орендаря (його уповноважених осіб) від підписання звіту цей факт підтверджується відповідним записом у звіті, який посвідчується усіма іншими учасниками контролю.

         У разі відмови орендаря отримати свій примірник звіту, він надсилається орендодавцем на поштову адресу орендаря, вказану у договорі.

         123. У разі виявлення порушення умов договору оренди або використання майна орендар має вжити заходів щодо їх усунення протягом 30 днів від дати отримання орендарем відповідного повідомлення про наявність порушень у ході здійснення постійного контролю або звіту за результатами комплексного періодичного контролю.

         Днем отримання орендарем повідомлення про наявність порушень вважається:

1) день надсилання належним чином оформленої копії такого повідомлення на електронну пошту орендаря (якщо такий спосіб повідомлення передбачений договором);

2) день отримання орендарем відповідного поштового відправлення;

3) день надсилання орендарю відповідного поштового відправлення – у випадку ухилення орендаря від отримання відповідного повідомлення, надісланого за адресою, вказаною у договорі оренди. Ухиленням вважається неотримання відповідного поштового відправлення орендарем (його уповноваженим представником) у строк, встановлений законодавством у сфері поштового зв’язку.

         124. Якщо протягом встановленого п. 124 цього Положення строку орендар не усунув порушення умов договору оренди та/або використання майна, орендодавець (балансоутримувач) вживає відповідних заходів згідно з вимогами чинного законодавства та/або договору оренди.

XVІ. Прикінцеві положення

125. Передача в оренду нерухомого майна, що є пам’яткою культурної спадщини здійснюється в порядку, визначеному Законом та Порядком КМУ з урахуванням Закону України «Про охорону культурної спадщини» та інших законодавчих актів.

         126. Продовження терміну дії договору оренди здійснюється за згодою сторін до закінчення строку його дії за результатами проведення електронних аукціонів, або без проведення аукціонів в порядку, встановленому Законом та Порядком КМУ.

         127. Питання, що не передбачені цим Положенням, регулюються нормами Закону та постановою КМУ від 03.06.2020 р. № 483, а також іншими актами законодавства.


 

 

 

 

         Секретар ради                                                  О.Ю. Ляхова

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення двадцять першої сесії Мартинівської сільської ради восьмого скликання

від 10 серпня 2022 року

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ

нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Мартинівської територіальної громади

 

"____" _______________ 20____ року

 

Орендодавець __________________________________________________________________,

(ідентифікаційні дані Орендодавця: повна назва, код ЄДРПОУ, адреса, місцезнаходження, прізвище, ім’я, по-батькові, посада особи, що підписала Договір, посилання на документ, що надає повноваження на підписання, адреса електронної пошти тощо) (далі - Орендодавець),

Орендар __________________________________________________________________,

(ідентифікаційні дані Орендаря: повна назва, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код (паспортні дані), адреса, місцезнаходження, прізвище, ім’я, по-батькові, посада особи, що підписала Договір, посилання на документ, що надає повноваження на підписання, адреса електронної пошти тощо) (далі - Орендар),

Балансоутримувач__________________________________________________,

(ідентифікаційні дані Балансоутримувача: повна назва, код ЄДРПОУ, адреса, місцезнаходження, прізвище, ім’я, по-батькові, посада особи, що підписала Договір, посилання на документ, що надає повноваження на підписання, адреса електронної пошти тощо) (далі - Балансоутримувач), уклали цей Договір про наведене нижче:

 

1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець, Балансоутримувач передає, а Орендар приймає в строкове платне/безкоштовне (1 гривня в рік) користування майно _____________________________________________________________

(інформація про об’єкт оренди:

- вид майна (нерухоме майно або інше окреме індивідуально визначене);

- адреса, площа та/або інші ідентифікаційні ознаки;

- посилання на сторінку в ЕТС, на якій розміщена інформація про об’єкт оренди відповідно до оголошення про передачу майна в оренду (оголошення про проведення аукціону на продовження договору оренди) або посилання на опубліковане інформаційне повідомлення/інформацію про об'єкт оренди або відповідне рішення про продовження договору оренди без аукціону;

- інформація про належність до пам’яток культурної спадщини, щойно виявлених об’єктів культурної спадщини, а у разі належності майна: вказується за наявності - дата погодження органу охорони культурної спадщини на передачу в оренду майна, що є пам’яткою культурної спадщини, щойно виявленим об'єктом культурної спадщини чи її (його) частиною та орган, що надав таке погодження, а також вказується дата, номер, сторони охоронного договору) (далі- Майно)

 

1.2. Вартість майна становить: ___________________________________________________

(зазначається:

- вид вартості відповідно до ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» (ринкова (оціночна) вартість, визначена на підставі звіту або балансова (залишкова) вартість);

- сума в грн (без ПДВ);

- дата визначення (дата оцінки для ринкової (оціночної) вартості або остання дата місяця, що передувала даті оприлюднення оголошення або включення майна до Переліку для балансової вартості)

1.3. Майно передається в оренду для

_________________________________________________________________________________

(зазначається цільове призначення майна відповідно до оголошення про передачу майна в оренду (оголошення про проведення аукціону на продовження договору оренди) або посилання на опубліковане інформаційне повідомлення/інформацію про об’єкт оренди, або відповідно до рішення про продовження договору оренди без аукціону) строком з _________по __________.

(зазначається день, місяць, рік)

Якщо майно передається в погодинну оренду, то зазначається графік використання.

1.4. Процедура, за якою майно отримано в оренду

_____________________________________________________________________________

(зазначається одне з формулювань: «аукціон», «без аукціону», «продовження за результатами аукціону», «продовження без проведення аукціону»)

1.5. Додаткові умови оренди _____________________________________________________

(зазначаються додаткові умови оренди, номер і дата рішення, яким ці умови затверджені)

Цей пункт вказується у разі наявності додаткових умов оренди, інформація про які не відображується в інших розділах (пунктах) цього Договору.

 

2. Умови передачі та повернення орендованого майна

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування майном у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання акта приймання-передачі майна з Балансоутримувачем.

2.2. Передача майна в оренду здійснюється за його страховою вартістю ________________________________________________грн.

(зазначається вартість майна, визначена у пункті 1.2 цього Договору, але якщо ринкова вартість такого майна не здійснювалась, зазначається балансова

 

вартість майна, але не менше ніж добуток місячної орендної плати (без ПДВ) за орендоване майно за договором оренди, помножений на 100.)

2.3. У разі припинення, розірвання, відмови від договору майно повертається Орендарем Балансоутримувачу. Орендар повертає майно аналогічно порядку, встановленому при передачі майна Орендарю цим договором. Майно вважається поверненим з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі (акта повернення з оренди).

2.4. Обов'язок по складанню акта приймання-передачі майна в оренду та з оренди покладається на Балансоутримувача.

 

3. Орендна плата

Орендна плата за перший місяць оренди становить – _________________ грн.

(Вказується:

1. з посиланням на застосовану норму ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» (далі-Закон) або Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою КМ України від 03.06.2020 № 483 (далі-Порядок), зазначається спосіб визначення орендної плати, зокрема, одне з таких формулювань:

- «за результатами проведення аукціону»,

- «на підставі Методики розрахунку орендної плати»,

-«на рівні останньої місячної орендної плати, встановленої Договором, що продовжується»,

-«пропонований розмір орендної плати»

2. місяць, рік оренди;

3. сума в грн. без ПДВ;

4. відображається розрахунок орендної плати з врахуванням індексації відповідно до умов цього договору та методики розрахунку орендної плати.

До складу орендної плати не входять витрати на утримання орендованого майна (комунальних послуг, послуг з управління об'єктом нерухомості, витрат на утримання прибудинкової території та місць загального користування, вартість послуг з ремонту і технічного обслуговування інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо), а також компенсація витрат Балансоутримувача за користування земельною ділянкою. Орендар несе ці витрати на основі окремих договорів, укладених із Балансоутримувачем та/або напряму із постачальниками комунальних послуг в порядку, визначеному пунктом 4.12 цього Договору.)

3.2. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за попередній місяць.

У разі встановлення орендної плати в розмірі 1 гривня в рік цей пункт викладається у такій редакції:

«Індексація орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних

вартість майна, але не менше ніж добуток місячної орендної плати (без ПДВ) за орендоване майно за договором оренди, помножений на 100.)

2.3. У разі припинення, розірвання, відмови від договору майно повертається Орендарем Балансоутримувачу. Орендар повертає майно аналогічно порядку, встановленому при передачі майна Орендарю цим договором. Майно вважається поверненим з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі (акта повернення з оренди).

2.4. Обов'язок по складанню акта приймання-передачі майна в оренду та з оренди покладається на Балансоутримувача.

 

3. Орендна плата

Орендна плата за перший місяць оренди становить – _________________ грн.

(Вказується:

1. з посиланням на застосовану норму ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» (далі-Закон) або Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою КМ України від 03.06.2020 № 483 (далі-Порядок), зазначається спосіб визначення орендної плати, зокрема, одне з таких формулювань:

- «за результатами проведення аукціону»,

- «на підставі Методики розрахунку орендної плати»,

-«на рівні останньої місячної орендної плати, встановленої Договором, що продовжується»,

-«пропонований розмір орендної плати»

2. місяць, рік оренди;

3. сума в грн. без ПДВ;

4. відображається розрахунок орендної плати з врахуванням індексації відповідно до умов цього договору та методики розрахунку орендної плати.

До складу орендної плати не входять витрати на утримання орендованого майна (комунальних послуг, послуг з управління об'єктом нерухомості, витрат на утримання прибудинкової території та місць загального користування, вартість послуг з ремонту і технічного обслуговування інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо), а також компенсація витрат Балансоутримувача за користування земельною ділянкою. Орендар несе ці витрати на основі окремих договорів, укладених із Балансоутримувачем та/або напряму із постачальниками комунальних послуг в порядку, визначеному пунктом 4.12 цього Договору.)

3.2. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за попередній місяць.

У разі встановлення орендної плати в розмірі 1 гривня в рік цей пункт викладається у такій редакції:

«Індексація орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних

вартість майна, але не менше ніж добуток місячної орендної плати (без ПДВ) за орендоване майно за договором оренди, помножений на 100.)

2.3. У разі припинення, розірвання, відмови від договору майно повертається Орендарем Балансоутримувачу. Орендар повертає майно аналогічно порядку, встановленому при передачі майна Орендарю цим договором. Майно вважається поверненим з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі (акта повернення з оренди).

2.4. Обов'язок по складанню акта приймання-передачі майна в оренду та з оренди покладається на Балансоутримувача.

 

4. Права Орендаря

Орендар має право:

4.1. Використовувати орендоване майно відповідно до умов цього договору.

4.2. За письмовою згодою Балансоутримувача проводити поточний/капітальний ремонт за рахунок власних коштів без зарахування витрат на здійснення такого ремонту в рахунок орендної плати.

4.3. У випадках та порядку, визначених законодавством з питань оренди комунального майна та на підставі відповідного рішення Орендодавця про надання згоди на здійснення капітального ремонту, який дає право на зарахування витрат в рахунок орендної плати, проводити такий капітальний ремонт.

4.4. У випадках та порядку, визначених законодавством з питань оренди комунального майна та на підставі відповідних рішень органів місцевого самоврядування про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень об’єкта оренди, проводити такі поліпшення з правом компенсації їх вартості у межах збільшення в результаті цих поліпшень вартості орендованого майна відповідно до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна.

Цей пункт застосовується у разі отримання майна в оренду за результатами електронного аукціону (в тому числі електронного аукціону щодо продовження договору оренди), за результатами конкурсного визначення.

4.5. Орендар має право передати в суборенду частину орендованого ним майна та зобов’язаний протягом трьох робочих днів з моменту укладення договору суборенди надати Орендодавцю, Балансоутримувачу один примірник договору суборенди та інформацію про суборендаря в обсязі, визначеному законодавством для потенційного орендаря для участі в електронному аукціоні (крім документів, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внеску на рахунок оператора електронного майданчика) та внести зміни в Договір оренди щодо врахування розміру плати за суборенду в розрахунку та сумі орендної плати. Плата за суборенду визначається у подвійному розмірі орендної плати. Договір суборенди набуває чинності не раніше дати його оприлюднення в електронній торговій системі.

Цей пункт зазначається у разі отримання нерухомого майна в оренду:

- за результатами електронного аукціону (в тому числі електронного аукціону щодо продовження договору оренди) та при умові, що оголошення про передачу майна в оренду (оголошення про проведення аукціону на продовження договору оренди) містило згоду орендодавця на передачу майна в суборенду;

- при продовженні без аукціону на тих самих умовах договорів оренди нерухомого майна, укладених до 27.12.2019 р., при умові, що договір який продовжується, передбачав право Орендаря на суборенду.

 

5. Обов'язки Орендодавця та Балансоутримувача.

Орендодавець зобов’язаний:

5.1. Не перешкоджати Орендарю користуватися орендованим майном на умовах цього Договору.

5.2. Контролювати наявність, стан, напрями використання орендованого майна відповідно до умов цього Договору, а також здійснювати інші контрольні функції відповідно до Порядку виконання контрольних функцій у сфері оренди комунального майна, затвердженого рішенням міської ради.

Балансоутримувач зобов'язаний:

5.3. Забезпечити передачу майна в оренду Орендарю згідно з цим Договором по акту приймання-передачі майна.

5.4. Контролювати наявність, стан, напрями використання майна, переданого в оренду за цим Договором шляхом обстеження орендованого майна один раз на шість місяців зі складанням акта обстеження, в якому зазначається:

- використання орендованого майна відповідно до умов цього Договору, в тому числі санітарний та технічний стан, здійснення заходів протипожежної безпеки тощо;

- факти суттєвого (більш ніж три місяці) прострочення сплати орендної плати чи інших обов’язкових за договором платежів за період дії Договору оренди;

- наявність діючого договору страхування (в тому числі відсутність заборгованості зі сплати страхових платежів).

5.5. Контролювати стан сплати орендної плати та постійно вживати оперативних заходів

щодо недопущення заборгованості зі сплати орендної плати.

5.6. У випадку не виконання орендарем обов'язку щодо вчасного та в належному стані повернення майна з оренди за актом приймання-передачі Балансоутримувач зобов'язаний нараховувати орендарю неустойку у подвійному розмірі орендної плати за весь час безпідставного користування.

5.7. В разі передачі Орендарем Майна в суборенду з порушенням вимог цього Договору Балансоутримувач зобов'язаний нарахувати орендарю штраф у розмірі 3-х місячної орендної плати.

У випадку, якщо цей Договір не передбачає наявності у Орендаря права щодо передачі майна в суборенду цей пункт викладається у такій редакції:

«В разі передачі Орендарем майна в суборенду (в користування третім особам) Балансоутримувач зобов'язаний нарахувати орендарю штраф у розмірі 3-х місячної орендної плати».

 

6. Права Орендодавця та Балансоутримувача.

6.1. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого майна внаслідок неналежного виконання умов цього договору, а також в разі невиконання орендарем умов цього Договору.

6.2. Балансоутримувач має право зарахувати частину орендної плати в рахунок його витрат, пов’язаних із проведенням незалежної оцінки майна.

7. Відповідальність і вирішення спорів за договором

7.1. 3а невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором

сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. Орендар, який допустив погіршення стану орендованого майна, відшкодовує Балансоутримувачу збитки, якщо не доведе, що погіршення сталися не з його вини.

7.3. У випадку передачі майна в суборенду з порушенням вимог цього Договору Орендар сплачує Балансоутримувачу штраф у розмірі 3-х місячної орендної плати.

У випадку, якщо цей Договір не передбачає наявності у Орендаря права щодо передачі майна в суборенду цей пункт викладається у такій редакції:

«У випадку передачі майна в користування третім особам Орендар сплачує Балансоутримувачу штраф у розмірі 3-х місячної орендної плати».

7.4. В разі невиконання Орендарем вимог, щодо вчасного та в належному стані повернення майна з оренди за актом приймання-передачі, Орендар щомісячно сплачує Балансоутримувачу неустойку за фактичне використання приміщення у розмірі подвійної орендної плати за останній місяць оренди до дня повернення майна за актом приймання- передачі за весь час безпідставного користування включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити Балансоутримувачу заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, враховуючи санкції, передбачені цим Договором.

7.5. Орендодавець за письмової пропозиції Балансоутримувача має право достроково розірвати Договір оренди в порядку, передбаченому чинним законодавством, у разі передачі Орендарем майна в користування третій особі в порушення умов цього Договору, несвоєчасної сплати орендної плати, як передбачено цим Договором та чинним законодавством з питань оренди, та в інших випадках порушення та невиконання Орендарем умов цього Договору.

7.6. Орендар несе відповідальність за дотримання Правил благоустрою, затверджених рішенням міської ради.

7.7. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

 

8. Умови зміни та припинення договору

8.1. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього терміну дії цього Договору, в тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати та штрафних санкцій, передбачених цим Договором - до виконання зобов'язань.

8.2. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться з урахуванням вимог чинного законодавства з питань оренди комунального майна та рішень органів місцевого самоврядування за взаємною згодою сторін до закінчення строку його дії.

8.3. Продовження цього Договору на новий строк здійснюється з урахуванням вимог чинного законодавства з питань оренди комунального майна та рішень органів місцевого самоврядування. З заявою про продовження цього Договору на новий строк Орендар повинен звернутися до Орендодавця не раніше ніж за чотири місяці та не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії Договору і подати документи, визначені законодавством з питань оренди комунального майна. Якщо чинний Орендар має заборгованість зі сплати орендної плати, він може звернутися із заявою про продовження договору лише після погашення ним такої заборгованості, але не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії Договору. У випадку пропуску Орендарем цього строку договір припиняється на підставі закінчення строку, на який його було укладено і Орендар втрачає переважне право на його продовження.

8.4. За ініціативою однієї із сторін цей Договір може бути розірвано за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Договором.

8.5. Договір оренди вважається припиненим в односторонньому порядку за умови встановлення факту надання Орендарем недостовірної інформації про право бути орендарем відповідно до положень частини 4 статті 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». З цієї підстави договір вважається припиненим на 30 день після надіслання Орендодавцем листа Орендарю про дострокове припинення Договору.

8.6. Орендодавець за письмовою пропозицією Балансоутримувача має право відмовитися від Договору оренди і вимагати повернення майна, якщо Орендар не вносить плату за користування майном протягом трьох місяців підряд. У разі відмови Орендодавця від цього Договору він є розірваним з моменту одержання орендарем повідомлення Орендодавця про відмову від Договору.

8.7. За згодою сторін Орендар має право достроково розірвати Договір оренди, повідомивши про це Орендодавця та Балансоутримувача.

8.8. Питання компенсації Орендарю вартості витрат на проведення невід’ємних поліпшень у межах збільшення в результаті цих поліпшень вартості орендованого Майна вирішується відповідно до цього Договору, чинного законодавства з питань оренди комунального майна та відповідних рішень органів місцевого самоврядування, в тому числі рішень про надання згоди на здійснення цих невід’ємних поліпшень.

8.9. Вартість невід’ємних поліпшень орендованого Майна, зроблених без дотримання вимог чинного законодавства з питань оренди комунального майна та без наявності чи всупереч відповідних рішень органів місцевого самоврядування про надання згоди на здійснення цих невід’ємних поліпшень компенсації не підлягає, такі поліпшення є, відповідно, комунальною власністю.

8.10. У разі припинення Договору оренди у випадках припинення юридичної особи - Орендаря, смерті фізичної особи - Орендаря, визнання Орендаря банкрутом, знищення об’єкта оренди або його значного пошкодження вартість поліпшень орендованого майна, зроблених Орендарем, які не можна відокремити без шкоди для майна, компенсації не підлягає, такі поліпшення є комунальною власністю.

8.11. Ремонт об'єкта оренди з метою пристосування його до власних потреб здійснюється за згодою Балансоутримувача, проте витрати Орендаря по проведенню такого ремонту не підлягають відшкодуванню.

8.12. Договір припиняється уразі:

а) закінчення строку, на який його було укладено, якщо інше не визначено Порядком;

б) знищення об’єкта оренди або його значного пошкодження;

в) приватизації об'єкта оренди Орендарем (за участю Орендаря);

г) встановлення факту надання Орендарем недостовірної інформації про право бути орендарем відповідно до положень частини 4 статті 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»;

д) в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України з питань оренди комунального майна та цим Договором.

8.13. Цей Договір укладено в трьох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, один зберігається у Орендодавця, другий видається Орендарю, третій - Балансоутримувачу.

Додатки:

Додатки до цього договору є його невід'ємною і складовою частиною. До цього Договору додається: Акт приймання-передачі орендованого майна;

Висновок про оцінку майна

додається у разі наявності.

Реквізити сторін:

Орендодавець:

_________________________

_________________________

Орендар:

_________________________

_________________________

Балансоутримувач:

_________________________

_________________________

Секретар ради                                                  О.Ю. Ляхова

Додаток 3

до рішення двадцять першої сесії Мартинівської сільської ради восьмого скликання

від 10 серпня 2022 року


                                                         Методика

розрахунку орендної плати за оренду комунального майна  Мартинівської територіальної громади

         1. Методика визначає механізм визначення розміру плати за оренду об’єктів, визначених частиною першою статті 3 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” (далі - закон), за договорами оренди, що укладаються уповноваженим органом Мартинівської  територіальної громади – Мартинівська сільська Рада (далі – рада), або за його погодженням – виконавчими органами, комунальними підприємствами Мартинівської  ради, в яких майно перебуває на праві господарського відання або оперативного управління за нерухоме майно загальною площею не більше 400 м2 та інше окреме індивідуально визначене майно.

         2. У разі коли орендодавцем комунального нерухомого майна є балансоутримувач, розмір орендної плати погоджується з органом, визначеним пунктом “в” частини другої статті 4 Закону. У разі коли орендодавцем комунального нерухомого майна є балансоутримувач, кошти від оренди майна якого в повному обсязі спрямовуються на виконання статутних завдань такого балансоутримувача відповідно до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483 “Деякі питання оренди державного та комунального майна” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 51, ст. 1585) (далі - Порядок), розмір орендної плати погоджується уповноваженим органом управління майном такого балансоутримувача, якщо статутом/положенням балансоутримувача передбачено необхідність такого обов’язкового погодження розміру орендної плати з ним.

         3. До плати за оренду іншого окремого індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладеного договору зобов’язується надавати орендарю балансоутримувач.

         4. Відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна (у тому числі місць загального користування та прибудинкової території) та надання комунальних послуг орендарю здійснюється відповідно до договору, укладеного між балансоутримувачем та орендарем.

         5. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна орендарями, зазначеними у пункті 14 цієї Методики) та іншого окремого індивідуально визначеного майна розмір річної орендної плати визначається за формулою:

         Опл = (Вп х Сор) / 100,

         де Опл - розмір річної орендної плати, грн.;

         Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

         Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком 2 цієї Методики (у разі укладання договору з орендарем відповідно до статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» або для договорів оренди, строк дії яких продовжується відповідно до абзацу четвертого частини сьомої статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

         6. Розмір орендної плати за базовий місяць оренди нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна визначається за формулою:

         Опл.міс = Опл / 12

         де Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.

         У разі якщо між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі майна минуло більше ніж один повний календарний місяць, то розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за перший місяць оренди на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

         У разі коли між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі майна минуло більше ніж один повний календарний місяць, розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

         7. Розмір добової орендної плати розраховується на основі розміру місячної орендної плати з розрахунку кількості днів у місяці фактичного користування за формулою:

         Опл.доб = Опл.міс / 30,

         де Опл.доб – розмір добової орендної плати, грн.;

         Опл.міс – розмір орендної плати за місяць, грн.

         8. Розмір погодинної орендної плати за об’єкт оренди розраховується на основі розміру добової орендної плати із розрахунку 24 години на добу за формулою:

         Опл.пог = Опл.доб / 24,

         де Опл.пог – розмір погодинної орендної плати, грн.;

         Опл.доб – розмір добової орендної плати, грн.

         У разі коли погодинна орендна плата припадає на вихідний або святковий день, у такі дні орендна плата нараховується за повну добу.

         9. Розмір річної орендної плати за єдиний майновий комплекс комунального підприємства (його відокремленого структурного підрозділу) визначається за формулою:

         Опл = ((Воз + Внм) х Сор.ц) / 100,

         де Опл - розмір річної орендної плати, грн.;

         Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

         Внм – вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

         Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств (їх відокремлених структурних підрозділів), визначена згідно з додатком 1 до цієї Методики.

         Розмір орендної плати за базовий місяць оренди за єдині майнові комплекси, їхні відокремлені структурні підрозділи визначається за формулою:

         Опл.міс = Опл / 12

         де О пл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.         

         10. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

         Опл.міс = Опл./12 х Ід.о х Ім,

         де Опл.міс – розмір орендної плати за базовий місяць, грн.;

         Опл – розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.;

         Ід.о – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

         Ім – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

         Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

         11. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

         12.Незалежна оцінка об'єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами.

         13. Результати незалежної оцінки майна чинні протягом 12 місяців від дати оцінки, якщо інший строк не передбачено у звіті про оцінку майна.

         14. Річна орендна плата за оренду нерухомого майна у розмірі 1 гривні встановлюється таким орендарям:

         - органам державної влади, іншим бюджетним організаціям, закладам, установам, підприємства, які повністю або частково фінансуються з державного або місцевого бюджету та комунальні підприємства, засновником яких є Мартинівська сільська рада;

         - органам місцевого самоврядування для розміщення центрів надання адміністративних послуг;

         - підприємствам, що утворилися у результаті реорганізації державного закладу охорони здоров’я;

         - Національному банку щодо майна, яке було закріплене на праві господарського відання за Національним банком і передане до сфери управління інших державних органів або у комунальну власність, з цільовим функціональним призначенням для зберігання запасів готівки Національного банку та проведення технологічних процесів щодо забезпечення готівкового обігу;

         -   Пенсійному фонду України та його органам;

         - художнім колективам, яким надається фінансова підтримка з державного або місцевого бюджету.

         - редакціям державних і комунальних періодичних видань, які повністю або частково фінансуються з державного або місцевих бюджетів, або заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, трудовими і журналістськими колективами, а також реформованим друкованим засобам масової інформації та редакціям відповідно до Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”.

         Рішенням Мартинівської  ради для орендарів може встановлюватися інший розмір орендної плати, ніж передбачений цією Методикою. Звернення щодо встановлення окремо визначеного розміру орендної плати на наступний бюджетний рік орендарями подаються на ім’я міського голови Мартинівської  ради, як правило, до першого серпня поточного року.

         Орендна плата у розмірі 1 гривні для орендарів, зазначених в абзаці восьмому цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

         рекламного та еротичного характеру;

         заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

         в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

         заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

         15. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється на рівні 12 відсотків вартості об’єкта оренди.

         Розмір річної орендної плати у разі оренди транспортних засобів встановлюється на рівні 10 відсотків вартості об’єкта оренди.

         У разі коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, розмір річної орендної плати за оренду іншого окремого індивідуально визначеного майна, становить 7 відсотків вартості об’єкта оренди.

         16. Розмір місячної орендної плати у розмірі 1 гривні за 1 кв. метр занедбаної пам’ятки архітектури встановлюється кваліфікованій особі, визначеній пунктом 183 Порядку, на підставі рішення орендодавця, прийнятого відповідно до пункту 191 Порядку, орендарям, які отримали таку пам’ятку в довгострокову пільгову оренду відповідно до пунктів 183-191 Порядку.

         17. Встановлення орендної плати здійснюється з урахуванням вимог Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання” для:

         - суб’єктів господарювання, передбачених частиною другою статті 15 Закону;

         - підприємств, установ, організацій, включених відповідно до рішення Мартинівської  ради, до переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню, - у разі встановлення орендної плати на рівні нижчому, ніж визначено пунктом 52 Порядку.

         18. Якщо орендна плата визначена на підставі цієї Методики (крім пункту 14 цієї Методики) або абзацу четвертого частини сьомої статті 18 Закону (орендна плата за базовий місяць) і при цьому між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі минуло більше ніж один повний календарний місяць, розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

         19. Якщо орендна плата визначена за результатами проведення аукціону, орендна плата за січень - грудень року оренди, наступного за роком, на який припадає перший місяць оренди, визначається шляхом коригування орендної плати за перший місяць оренди на річний індекс інфляції року, на який припадає перший місяць оренди. Орендна плата за січень - грудень третього і кожного наступного календарного року оренди визначається шляхом коригування місячної орендної плати, що сплачувалася у попередньому році, на середньорічний індекс інфляції такого року.

         Орендна плата, встановлена відповідно до пункту 14 цієї Методики, не підлягає коригуванню на індекс інфляції.

         20. У разі оренди дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні іншого окремого індивідуально визначеного майна розмір річної орендної плати встановлюється на рівні 12 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки.

         Якщо міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цій Методиці, застосовуються правила міжнародного договору України.

 

Секретар ради                                                  О.Ю. Ляхова

 

 

 

 

Додаток 1

до Методики

ОРЕНДНІ
ставки для договорів оренди комунального майна

Орендарі

 

Орендна ставка, відсотків

1. Для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує  30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що провадить діяльність з організації конгресів і торговельних виставок

 

10

2. Приватні заклади освіти (суб’єкти підприємницької діяльності), які мають ліцензію на надання освітніх послуг у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених у пунктах 11 та 16 цього додатка), на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг

 

10

3. Для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії

 

8

4. Державні та комунальні підприємства, установи, організації/ громадські організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національні творчі спілки або їх члени під творчі майстерні)

 

4

5. Установи і організації, діяльність яких фінансується з місцевих бюджетів

 

4

6. Державні видавництва і підприємства книгорозповсюдження

 

4

7. Вітчизняні видавництва та підприємства книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (або) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру)

 

4

8. Дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав, представництва міжнародних організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України)

 

3

9. Державні заклади освіти, що частково фінансуються з державного бюджету, та комунальні заклади освіти, що фінансуються з місцевого бюджету, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених у пункті 18 цього додатка)

 

3

10. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності та засновані неприбутковими громадськими об’єднаннями, які отримують державне фінансування з держав - членів ЄС

 

3

11. Приватні заклади загальної середньої освіти (суб’єкти підприємницької діяльності), які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг

 

3

12. Установи і організації, діяльність яких частково фінансується за рахунок державного бюджету, органи місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання

 

3

13. Комунальні заклади охорони здоров’я, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів

 

3

14. Музеї, крім тих, які повністю фінансуються за рахунок державного бюджету

 

3

15. Громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, утворені ними спортивні клуби (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, - виключно для проведення спортивних заходів або надання фізкультурно-спортивних послуг

 

3

16. Державні та комунальні спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров’я населення, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а також бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки (крім орендарів, зазначених у пункті 15 цієї Методики)

 

3

17. Комунальні заклади охорони здоров’я, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, та комунальні некомерційні підприємства, що утворилися у результаті реорганізації комунальних закладів охорони здоров’я

 

3

18. Заклади освіти, засновані на будь-якій формі власності, суб’єкти підприємницької діяльності, що мають ліцензію на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг

 

1

19. Державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”

 

1

20. Релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній:

 

 

на площі не більш як 50 кв. метрів

 

3

на частині площі, що перевищує 50 кв. метрів

 

7

21. Народні депутати України або депутати міських рад для розміщення громадської приймальні, у тому числі коли договір оренди від імені депутата укладається громадською організацією в інтересах депутата і для розміщення його депутатської приймальні (крім випадків, коли в інтересах народного депутата України діє уповноважений орган Верховної Ради України, в такому разі застосовується пункт 15 цієї Методики):

 

 

на площі не більш як 50 кв. метрів

 

3

на частині площі, що перевищує 50 кв. метрів

 

7

22. Громадські організації ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів:

 

 

на площі не більш як 100 кв. метрів

 

4

на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів

 

7

23. Реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ:

 

 

на площі не більш як 100 кв. метрів

 

1

на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів

 

7

24. Релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, які на момент введення в дію Закону України “Про оренду державного та комунального майна” безоплатно використовували об’єкт оренди на підставі договору позички або іншого договору для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній

 

0,01

Додаток 2

до Методики

ОРЕНДНІ
ставки для договорів оренди, які продовжуються вперше

Найменування

Орендна ставка, відсотків

1. Використання єдиних майнових комплексів державних підприємств, їх відокремлених структурних підрозділів для:

 

1) тютюнової промисловості, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів заводів, що виробляють виноробну продукцію

25

2) виробництва електричного та електронного устаткування, деревини та виробів з деревини, меблів, організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості

20

3) електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв’язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), виробництва транспортних засобів, устаткування та їх ремонту, виробництва машин та устаткування, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування

16

4) сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів заводів (крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров’я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, виробництва будівельних матеріалів

12

5) використання інших об’єктів

10

2. Використання нерухомого майна за цільовим призначенням:

 

1) розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2) розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

45

3) розміщення:

40

банкоматів

 

ресторанів з нічним режимом роботи

 

відділень банків, фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості)

 

торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї

 

4) розміщення:

30

виробників реклами

 

саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу

 

торговельних об’єктів з продажу автомобілів

 

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

 

5) організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

25

6) розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

22

7) розміщення:

20

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

 

майстерень з ремонту ювелірних виробів

 

аптек у приміщеннях лікувально-профілактичних закладів

 

приватних закладів охорони здоров’я

 

суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики

 

торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець

 

редакцій засобів масової інформації:

 

- рекламного та еротичного характеру

 

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства

 

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації

 

- тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

 

8) розміщення:

18

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

 

торговельних об’єктів з продажу непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів

 

офісних приміщень (крім відділень банків, фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості)

 

суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей

 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

 

антен, технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

 

9) розміщення:

15

ресторанів, кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль

 

складів, крамниць-складів, магазинів-складів

 

приватних архівних установ

 

камер схову

 

стоянок для автомобілів, паркінгів

 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

 

10) розміщення:

12

суб’єктів господарювання, що провадять виробничу діяльність

 

комп’ютерних клубів та інтернет-кафе

 

аптек, ветеринарних аптек

 

рибних господарств

 

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

 

суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

 

інформаційних агентств

 

виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

 

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

суб’єктів підприємницької діяльності, що надають освітні послуги погодинно (курси, тренінги, семінари тощо)

 

торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

 

11) розміщення:

10

суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів

 

редакцій засобів масової інформації

 

приватних закладів освіти (суб’єктів підприємницької діяльності), які мають ліцензію на надання освітніх послуг у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених в абзаці четвертому підпункту 18 та абзаці третьому підпункту 20 цього пункту), на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг

 

12) організація та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує  30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що провадить діяльність з організації конгресів і торговельних виставок

10

13) розміщення:

9

закладів фізичної культури і спорту, крім тих, які наведені в абзацах восьмому та дев’ятому підпункту 18 цього пункту

 

суб’єктів підприємницької діяльності, що надають освітні послуги без отримання ліцензії

 

суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення

 

громадських вбиралень

 

виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

 

14) організація та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії

8

15) розміщення:

6

об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку

 

суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень

 

кінотеатрів, бібліотек, театрів

 

16) розміщення:

5

державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів

 

торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів

 

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції

 

17) оренда майна:

4

державними та комунальними підприємствами, установами, організаціями у сфері культури і мистецтв чи громадськими організаціями у сфері культури і мистецтв (у тому числі національними творчими спілками або їх членами під творчі майстерні)

 

державними видавництвами і підприємствами книгорозповсюдження

 

вітчизняними видавництвами та підприємствами книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (або) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру)

 

18) розміщення:

3

державних закладів освіти, що частково фінансуються з державного бюджету, та комунальних закладів освіти, що фінансуються з місцевого бюджету, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених в абзаці третьому підпункту 20 цього пункту)

 

закладів освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності та засновані неприбутковими громадськими об’єднаннями, які отримують державне фінансування з держав - членів ЄС

 

приватних закладів загальної середньої освіти (суб’єктів підприємницької діяльності), які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг

 

державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ і організацій, діяльність яких частково фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів

 

добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, у тому числі асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом

 

музеїв, крім тих, які повністю фінансуються з державного бюджету

 

громадських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, утворених ними спортивних клубів (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, центрів студентського спорту закладів вищої освіти, центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, - виключно для проведення спортивних заходів або надання фізкультурно-спортивних послуг

 

державних та комунальних спортивних клубів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, центрів студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчих закладів, центрів фізичного здоров’я населення, центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а також баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки (крім орендарів, зазначених упунктом 15 цієї Методики)

 

казенних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що утворилися у результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я

 

дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України)

 

19) розміщення:

2

державних архівних установ, що частково фінансуються з державного бюджету, та комунальних архівних установ, що фінансуються з місцевого бюджету

 

організацій, що надають послуги з нагляду за особами з психічними, інтелектуальними чи сенсорними порушеннями

 

20) розміщення:

1

надавачів соціальних послуг (державної та комунальної власності)

 

закладів освіти, заснованих на будь-якій формі власності, суб’єктів підприємницької діяльності, що мають ліцензію на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг

 

закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

 

закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема:

- центрів соціально-психологічної реабілітації дітей

- соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

- соціальних центрів матері та дитини

- центрів соціально-психологічної допомоги

- центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

- центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

 

21) розміщення уповноважених Національним банком у встановленому законодавством порядку банків, в яких держава володіє часткою статутного капіталу в розмірі понад 75 відсотків, які орендують майно, що було закріплене на праві господарського відання за Національним банком і передане до сфери управління інших державних органів або у комунальну власність або закріплене на праві господарського відання за Національним банком, з цільовим функціональним призначенням для зберігання запасів готівки Національного банку та проведення технологічних процесів щодо забезпечення готівкового обігу

0,01

22) розміщення Товариства Червоного Хреста України та його місцевих організацій

0,01

23) оренда особами з інвалідністю з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування

0,01

24) оренда юридичними та фізичними особами для облаштування у закладах охорони здоров’я кімнат відпочинку (сімейних кімнат) для перебування в них на безоплатній основі осіб, які перебувають на лікуванні у цьому закладі, та членів їх сімей (під час лікування таких осіб)

0,01

25) оренда релігійними організаціями для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, які на момент введення в дію Закону України “Про оренду державного та комунального майна” безоплатно використовували об’єкт оренди на підставі договору позички або іншого договору для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній

0,01

26) розміщення транспортних підприємств з:

 

перевезення пасажирів

15

перевезення вантажів

18

27) розміщення творчих спілок, творчих майстерень, громадських об’єднань, благодійних організацій та релігійних організацій для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності:

 

на площі не більш як 50 кв. метрів

4

на частині площі, що перевищує 50 кв. метрів

7

28) розміщення громадської приймальні народного депутата України або депутата місцевої ради, у тому числі коли договір оренди від імені депутата укладається громадською організацією в інтересах депутата і для розміщення його депутатської приймальні (крім випадків, коли в інтересах народного депутата України діє уповноважений орган Верховної Ради України, в такому разі застосовується пунктом 15 цієї Методики):

 

на площі не більш як 50 кв. метрів

3

на частині площі, що перевищує 50 кв. метрів

7

29) розміщення громадських об’єднань осіб з інвалідністю на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності:

 

на площі не більш як 100 кв. метрів

1

на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів

7

30) оренда громадськими організаціями ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів:

 

на площі не більш як 100 кв. метрів

1

на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів

7

31) оренда реабілітаційними установами для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ:

 

на площі не більш як 100 кв. метрів

1

на частині площі, що перевищує 100 кв. метрів

7

32) інше використання нерухомого майна

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до рішення двадцять першої сесії Мартинівської сільської ради восьмого скликання

0від 10 серпня 2022 року

 

Порядок

розподілу орендної плати за використання комунального майна

Мартинівської територіальної громади

 

         1. У разі, коли орендодавцем майна є виконавчі органи Мартинівської сільської ради, до сфери управління якого належить відповідний об’єкт, орендна плата спрямовується до бюджету Мартинівської територіальної громади.

         2. У разі, коли орендодавцем майна є балансоутримувач – комунальне підприємство, структурні підрозділи Мартинівської сільської ради, установа чи організація, орендна плата спрямовується:

         1) за нерухоме майно, загальна площа якого не перевищує 400 квадратних метрів на одного балансоутримувача – 30 % орендної плати до бюджету Мартинівської територіальної громади, 70 % балансоутримувачу майна;

         2) за нерухоме майно для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів - на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії – 100 % орендної плати балансоутримувачу майна;

         3) нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів - на строк, що не перевищує 30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря (якщо балансоутримувачем є комунальне підприємство, установа, організація, що здійснює діяльність з організування конгресів і торговельних виставок) – 30 % орендної плати до бюджету Мартинівської територіальної громади, 70 % балансоутримувачу майна;

         4) іншого окремого індивідуально визначеного майна – 100 % орендної плати балансоутримувачу майна.

         Орендна плата, отримана від передачі в оренду комунального майна Мартинівської територіальної громади балансоутримувачем – комунальним підприємством, в повному обсязі спрямовується на виконання статутних завдань такого підприємства, якщо інше не буде визначено рішенням Ради.

 

 

 

Секретар ради                                                  О.Ю. Ляхова

 

 

Додаток 5

до рішення двадцять першої сесії Мартинівської сільської ради восьмого скликання

від 10 серпня 2022 року

 

 

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю

 

с. 

Мартинівка 

_______________________
         (число, місяць, рік) 

року 


_____________________________________________________________________________
                                       (повна назва Балансоутримувача орендованого майна)

__________________________________ (надалі - Балансоутримувач), в особі
_____________________________________________________________________________,

                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

що діє на підставі ______________________________________________, з одного боку,
                                                                   (назва документа, №  наказу)

та ___________________________________________________________________________
                                                                (повна назва особи Орендаря) 

(надалі - Орендар) в особі ______________________________________________________,
  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі ___________________________________________________________,
                                                                                      (статут, довіреність тощо)

з іншого боку, уклали цей Договір про нижчезазначене: 

 

1. Предмет Договору

1.1.Балансоутримувач  ____________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                               (повна назва) 

забезпечує обслуговування, експлуатацію та ремонт будівлі, що знаходиться за адресою: ___________, ____________________ (надалі - Будівля), загальною площею _______ кв. м, а також утримання прибудинкової території, а Орендар бере участь у витратах Балансоутримувача на виконання вказаних робіт пропорційно до займаної ним площі в цій Будівлі, якщо інше не випливає з характеру послуг, наданих Балансоутримувачем за цим Договором.

Крім пропорційно займаної площі, Договір може передбачати й інші критерії розподілу і оплати спожитих послуг, один з яких обирається за взаємною згодою сторін, а саме: пропорційно кількості користувачів; за кількістю джерел електрообладнання. У разі відсутності лічильників з обліку спожитих послуг окремим споживачем або з інших поважних причин застосовується критерій - пропорційно до займаної площі.

Орендар користується приміщенням, яке складається з
_____________________________________________________________________________,

                                                          (перелік і вид елементів приміщення) 
загальною площею __________ кв. м, розміщене на _____ поверсі(ах) Будівлі, вартістю (залишковою, експертною) ________________ грн. (надалі - орендоване Приміщення) відповідно до плану розміщення приміщення, що додається до договору.

Орендоване Приміщення використовується для цілей
_____________________________________________________________________________
                                                       
(виробництво, офіс, торгівля тощо) 

2. Обов'язки Сторін

2.1. Балансоутримувач Будівлі зобов'язується забезпечити:

2.1.1. Виконання всього комплексу робіт, пов'язаних з обслуговуванням та утриманням Будівлі і прибудинкової території, та створення необхідних житлових умов і здійснення господарської діяльності, у тому числі Орендарю і його співробітникам згідно з вимогами чинного законодавства про користування будівлями.

Перелік таких робіт та послуг, порядок та умови їх оплати встановлюються цим Договором.

Розмір плати за обслуговування і ремонт Будівлі, прибудинкової території, утримання допоміжних приміщень Будівлі залежить від складу робіт і послуг, які надаються Балансоутримувачу житлово-експлуатаційними, ремонтно-будівельними організаціями та іншими суб'єктами господарювання, і визначається розрахунком щомісячних платежів (кошторисом витрат) за обслуговування та ремонт Будівлі, комунальні та інші послуги Балансоутримувача.

2.1.2. Надання Орендарю комунальних послуг за діючими розцінками і тарифами.

2.1.3. Інформування Орендаря про зміни витрат на утримання Будівлі і тарифу на послуги.

2.2. Орендар зобов'язується:

2.2.1. Дотримуватись вимог установлених правил користування Будівлею та Приміщенням за цим Договором.

2.2.2. Своєчасно інформувати Балансоутримувача або організацію, яка обслуговує Будівлю, про виявлені неполадки елементів Будівлі, Приміщення.

2.2.3. Не пізніше __________ числа місяця, наступного за звітним місяцем, вносити плату на рахунок Балансоутримувача Будівлі, або організації, що обслуговує Будівлю, за санітарне обслуговування прибудинкової території та допоміжних приміщень Будівлі, технічне обслуговування Будівлі відповідно до загальної площі Приміщення, на ремонт відповідно до відновної вартості Приміщення, а також за комунальні послуги.

При несвоєчасному внесенні плати, сплачувати пеню із розрахунку _______________ облікової ставки НБУ від несплаченої суми наданих послуг за кожен день прострочки.

2.2.4. Не перешкоджати в денний час, а при аваріях і в нічний час, входженню в Приміщення представникам Балансоутримувача або працівникам організацій, що обслуговують Будівлю, для проведення огляду конструкцій та технічного обладнання Приміщення і усунення неполадок.

2.2.5. Відшкодувати в установленому порядку усі збитки від пошкодження елементів Будівлі, які сталися з вини Орендаря або осіб, які з ним працюють.

3. Права Сторін

3.1. Балансоутримувач Будівлі має право:

3.1.1. Стягнути в установленому порядку суми усіх збитків від пошкодження елементів Будівлі, які сталися з вини Орендаря або осіб, які з ним працюють.

3.1.2. Стягнути в установленому порядку прострочену заборгованість по платежах, що наведені в пункті 2.2.3 Договору.

3.2. Орендар має право:

3.2.1. Вимагати при потребі від Балансоутримувача позапланового огляду з метою виявлення стану конструкцій і технічного обладнання Приміщення та Будівлі в цілому.

3.2.2. У разі незабезпечення виконання вимог пункту 2.1.1 і неприйняття необхідних заходів щодо підприємств, що обслуговують Будівлю, припинити внесення платежів за обслуговування та ремонт Будівлі до усунення виявлених недоліків.

3.2.3. У випадку перерв у наданні комунальних послуг понад нормативні строки зменшувати плату за комунальні послуги згідно з порядком, встановленим чинним законодавством.

3.2.3. У разі перебоїв у наданні комунальних послуг (подача води, тепла, електроенергії) строком більш як на одну добу, що підтверджуються відповідними документами (актом, записом в журналі заяв і т. п.), зменшити місячну плату за таким видом послуг на ____ %.

3.2.4. Вимагати від Балансоутримувача відшкодування збитків, понесених внаслідок неналежного виконання договірних обов'язків за цим Договором, в судовому порядку.

3.2.5. Інші умови: ___________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Відповідальність і вирішення спорів

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.2. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів вирішуються у судовому порядку.

5. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

5.1. Цей Договір укладено строком на ______________, що діє з "___" _________________ 200_ р. по "___" _________________ 200_ р. включно.

5.2. Зміни або доповнення до цього Договору допускаються за взаємною згодою сторін. Зміни та доповнення, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх надання на розгляд іншою стороною.

5.3. За ініціативою однієї із сторін цей Договір може бути розірвано рішенням арбітражного суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

5.4. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цього Договору після закінчення строку його чинності протягом одного місяця, він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором.

5.5. Реорганізація Балансоутримувача чи Орендаря, або перехід права власності на Приміщення чи Будівлю до інших осіб, не визнається підставою для зміни або припинення чинності цього Договору і зберігає свою чинність для нового власника Приміщення та Будівлі (їх правонаступників), якщо інше не передбачається цим Договором або чинним законодавством.

5.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

закінчення строку, на який його було укладено;

загибелі орендованого майна;

достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням арбітражного суду;

в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.7. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

5.8. Цей Договір укладено в 4-х (чотирьох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по два для кожної із сторін.

6. Платіжні та поштові реквізити Сторін

Балансоутримувач _________________________________________________

Орендар _________________________________________________________

7. Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною.

До цього Договору додаються:

7.1. План розміщення Приміщення

7.2. Перелік робіт щодо утримання та ремонту Будівлі

7.3. Розрахунок щомісячних платежів за обслуговування та ремонт Будівлі, комунальні та інші послуги Балансоутримувача.
 

Балансоутримувач 

Орендар 

_______________ 

_____________ 

М.П. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото без опису
МАРТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

двадцять перша чергова сесія восьмого скликання

 

РІШЕННЯ

від 12 серпня  2022 року                                

 

Про  врегулювання питань оренди та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна Мартинівської територіальної громади

 

З метою раціонального, економного та ефективного управління ресурсами територіальної громади, для врегулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває в комунальній власності, керуючись ст. ст. 24, 75-781, Господарського кодексу України, ст. ст. 169, 172, 182, 327 Цивільного кодексу України, ст. ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-IX від 03.10.2019 р. (далі – Закон), постановою КМУ «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03.06.2020 р. № 483, сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити:
    1. Положення про порядок передачі в оренду комунального майна Мартинівської  територіальної громади (додаток 1).
    2. Примірний договір оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Мартинівської територіальної громади (додаток 2).

1.3. Методику розрахунку орендної плати за оренду комунального майна Мартинівської територіальної громади (додаток 3).

1.3.Порядок розподілу орендної плати за використання комунального майна Мартинівської  територіальної громади (додаток 4).

1.4. Затвердити Примірний договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю (додаток 5).

2. Уповноважити виступати орендодавцями комунального майна Мартинівської територіальної громади:

2.1. Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради;

2.2. структурні підрозділи Мартинівської сільської  ради;

2.3.  комунальні підприємства, засновані на комунальній власності територіальної громади та підпорядковані Мартинівській сільській раді.

         3. Орендодавцям комунального майна Мартинівської територіальної громади, зазначеним у підпунктах 2.1., 2.2., 2.3. пункту 2 цього рішення укладення договорів оренди здійснювати відповідно до  Закону України «Про оренду державного та комунального майна, Порядку передачі в оренду державного та комунального майна та прийнятого Положення.

         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з  питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку.

 

 

 

 

Сільський голова                                 Віктор КОТЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення двадцять першої сесії Мартинівської сільської ради восьмого скликання

від 12 серпня 2022 року


                                                      Положення

про порядок передачі в оренду комунального майна

Мартинівської територіальної громади
 

І. Загальна частина

         1. Положення про порядок передачі в оренду комунального майна Мартинівської територіальної громади  (надалі – «Положення») розроблене на підставі Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, ст.ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-IX від 03.10.2019 р. (далі – Закон), постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03.06.2020 р. № 483 та інших нормативно-правових актів.

         2. Це Положення регулює:

- організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна комунальної власності, що перебуває у власності Мартинівської територіальної громади (далі - майно);

- майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання майна комунальної власності Мартинівської територіальної громади.

         3. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, встановлених Законом.

         4. Передача майна комунальної власності Мартинівської територіальної громади в оренду здійснюється шляхом проведення електронного аукціону, крім випадків передбачених чинним законодавством, на підставі цього Положення, з дотриманням принципів законності, рівності, відкритості, гласності та справедливості.

ІІ. Об'єкти оренди

         5. Об’єктами оренди є:

- єдині майнові комплекси підприємств, їхніх відокремлених структурних підрозділів;

- нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення, а також їх окремі частини);

- інше окреме індивідуально визначене майно;

- майно органів місцевого самоврядування, що не використовується зазначеними органами для здійснення своїх функцій (без права викупу та передачі в суборенду орендарем);

- майно, що не підлягає приватизації (без права викупу орендарем та передачі в суборенду).

         6. Мінімальна площа об’єкта, який пропонується для надання в оренду, становить 1 (один) кв. м.

         7. Не можуть бути передані в оренду об’єкти визначені ч. 2 ст. 3 Закону.

ІІІ. Орендодавці

         8. Від імені Мартинівської територіальної громади, повноваження орендодавця щодо єдиних майнових комплексів, нерухомого майна і споруд, майна, що не увійшло до статутного капіталу, яке перебуває у комунальній власності здійснює Мартинівська сільська рада (далі – Рада) або визначений нею виконавчий орган Ради.

         9. Крім випадків, передбачених пунктом 8 цього Положення, від імені територіальної громади, повноваження орендодавця можуть здійснювати –виконавчі органикомунальні підприємства, установи та організації Мартинівської сільської ради, на балансі яких знаходиться таке майно (далі – балансоутримувачі):

         1) щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 400 кв.м. на одного балансоутримувача;

         2) щодо нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів, термін оренди яких складає не більше п’яти календарних днів протягом шести місяців;

         3) щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії;

         4) щодо нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів - на строк, що не перевищує 30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря (якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що здійснює діяльність з організування конгресів і торговельних виставок);

         5) щодо іншого індивідуально визначеного майна.

IV. Орендарі

 

         10. Орендарями можуть бути фізичні та юридичні особи, у тому числі фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства, крім осіб визначених ч. 4. ст. 4 Закону.

 

V. Повноваження Мартинівської  сільської ради щодо оренди комунального майна

         11. Мартинівська сільська рада:

1) приймає рішення про передачу єдиного майнового комплексу в оренду;

2) скасовує рішення про включення об’єкта до одного з Переліків;

3) затверджує примірний договір оренди;

4) затверджує Методику розрахунку орендної плати;

5) визначає порядок розподілу орендної плати;

6) здійснює контроль у сфері оренди майна Мартинівської  територіальної громади;

7) приймає в порядку, встановленому законом, рішення про надання згоди на здійснення орендарем поточного або капітального ремонту, інших невід’ємних поліпшень комунального майна, управління яким не віднесеного до сфери управління жодного виконавчого органу Ради;

8) здійснює функції, передбачені пунктом 12 цього Положення щодо майна, управління яким не віднесеного до сфери управління жодного виконавчого органу Ради.

9) приймає рішення про включення комунального майна до Переліків першого або другого типу (далі – Переліки);

10) визначає додаткові критерії для включення об’єктів до Переліку(ів) згідно із ст. 6 Закону;

11) надає згоду на розпорядження майном балансоутримувача.

12) надає балансоутримувачу рішення про доцільність передачі майна в оренду;

13) скасовує або змінює рішення про відмову про включення майна до Переліку першого чи другого типу;

14) приймає рішення про доцільність або про відмову в передачі єдиного майнового комплексу в оренду;

15) приймає в порядку, встановленому законом, рішення про надання згоди на здійснення орендарем поточного або капітального ремонту, інших невід’ємних поліпшень комунального майна, віднесеного до сфери його управління;

16) організовує контроль за виконанням умов договорів оренди єдиних майнових комплексів та приймає участь у відповідних заходах контролю разом з уповноваженими особами орендодавця.

         12. Балансоутримувач:

1) вносить інформацію про потенційний об’єкт оренди до електронної торговельної системи (далі – ЕТС);

2) виступає орендодавцем майна, визначеного цим Положенням.

3) здійснює переоцінку об’єкта оренди майна, яке знаходиться у нього на балансі у випадках, визначених ч. 2 ст. 8 Закону;

4) здійснює контроль за використанням переданого ним у оренду майна.

         13. Зазначені у пунктах 11-12 цього Положення особи здійснюють також інші функції, передбачені Законом, актами законодавства, їхніми установчими (та/або регламентними) актами та відповідними рішеннями Ради.

VI. Ініціатива щодо оренди майна та порядок його передачі

 

         14. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від:

- потенційного орендаря;

- орендодавця;

- балансоутримувача;

- уповноваженого органу управління.

         15. Потенційний орендар, зацікавлений в отриманні майна в оренду, через ЕТС звертається до орендодавця із заявою про включення такого майна до Переліку відповідного типу.

         16. У заяві потенційний орендар зазначає такі відомості:

1) відому йому інформацію про потенційний об’єкт оренди, яка дозволяє його ідентифікувати;

2) бажаний розмір площі об’єкта в разі, коли заява подається лише щодо частини об’єкта;

3) цільове призначення, за яким об’єкт оренди планується до використання, згідно з додатком 3 до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою КМУ від 03.06.2020 р.             № 483 (далі – Порядок КМУ);

4) бажаний строк оренди, а в разі коли об’єкт планується до використання погодинно, — бажаний графік використання об’єкта;

5) тип Переліку, до якого пропонується включити об’єкт оренди;

6) обґрунтування доцільності включення майна до Переліку другого типу, якщо заява подається щодо включення майна до такого Переліку;

7) контактні дані заявника (поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти), а для юридичних осіб — також ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.

         У разі подання заяви щодо включення майна до Переліку другого типу до заяви додаються документи, передбачені додатком 1 до Порядку КМУ.

         17. Отримана заява потенційного орендаря і документи, додані до неї відповідно до цього Положення, передаються орендодавцем балансоутримувачу такого майна протягом трьох робочих днів з дати отримання відповідної заяви.

         18. Якщо ініціатором передачі в оренду об’єкта оренди є орендодавець, він звертається до уповноваженого органу управління майна із заявою про включення такого майна до Переліку відповідного типу. Така заява може стосуватися включення до Переліку відповідного типу одного або кількох об’єктів оренди.

         Заява орендодавця про включення майна до Переліку відповідного типу подається в порядку, передбаченому пунктом 16 цього Положення.

         19. За результатами розгляду заяви потенційного орендаря або орендодавця балансоутримувач протягом десяти робочих днів з дати отримання такої заяви приймає одне з таких рішень:

1) про намір передачі майна в оренду;

2) про відмову у включенні об’єкта до відповідного Переліку в разі наявності однієї з підстав, передбачених ст. 7 Закону.

         Приписи абзацу першого цього пункту Положення у частині строків не застосовуються до випадків, коли відповідно до статуту або положення балансоутримувача уповноважений орган управління, до сфери управління якого належить балансоутримувач, повинен надавати згоду на передачу в оренду майна.

         У такому випадку уповноважений орган управління повинен прийняти рішення за результатами розгляду відповідної заяви не пізніше ніж через 40 робочих днів після отримання ним заяви потенційного орендаря або орендодавця. Відсутність погодження або відмови у погодженні уповноваженого органу управління протягом 40 робочих днів з дати отримання заяви потенційного орендаря вважається погодженням уповноваженого органу управління рішення про намір передачі майна в оренду.

         20. Якщо ініціатором оренди майна є уповноважений орган управління, то такий орган надає орендодавцю рішення про доцільність передачі майна в оренду. Таке рішення може стосуватися включення до Переліку відповідного типу одного або кількох об’єктів оренди. Балансоутримувач протягом десяти робочих днів з дати отримання рішення про доцільність передачі майна в оренду приймає рішення про намір передачі майна в оренду.

         21. Про прийняте рішення про намір передачі майна в оренду або про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу, балансоутримувач повідомляє ініціатора оренди та надсилає копію рішення протягом трьох робочих днів з дати його прийняття та оприлюднює через особистий кабінет таке рішення в електронній торговій системі протягом трьох робочих днів з дати його отримання.

         У разі включення об’єкта до Переліку відповідного типу за заявою іншої особи, яка подана раніше, балансоутримувач інформує потенційного орендаря (іншого ініціатора оренди) протягом трьох робочих днів з дати отримання заяви такого потенційного орендаря (іншого ініціатора оренди).

         22. Протягом десяти робочих днів з дати прийняття рішення про намір передачі майна в оренду або отримання від уповноваженого органу управління рішення про доцільність передачі майна в оренду балансоутримувач:

         1) вносить інформацію про потенційний об’єкт оренди до ЕТС в порядку, обсязі та строки, передбачені цим Положенням передачі майна в оренду, та включає об’єкт до одного з Переліків, якщо відповідно до Закону балансоутримувач може виступати орендодавцем відповідного майна і якщо включення об’єкта до Переліку відповідного типу не потребує прийняття рішення іншим органом;

         2) вносить інформацію про потенційний об’єкт оренди до ЕТС в порядку, обсязі та строки, передбачені цим Положенням, та звертається до уповноваженого органу управляння із клопотанням про включення потенційного об’єкта оренди до одного з Переліків згідно з Положенням.

         23. Рішення про включення об’єктів комунальної власності до Переліку другого типу (крім випадків надання в оренду приміщень для розміщення громадських приймалень народних депутатів України і депутатів місцевих рад, комунальних закладів і установ, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету, приміщень для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо приміщень, які надаються суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії) приймається Радою.

         24. Балансоутримувач надсилає інформацію про потенційний об’єкт оренди шляхом її внесення до ЕТС через свій особистий кабінет протягом десяти робочих днів з дати прийняття рішення про намір передачі майна в оренду або отримання від уповноваженого органу управління рішення про доцільність передачі майна в оренду.

         Уповноважений орган управління майном має право внести зміни або запропонувати балансоутримувачу внести зміни до інформації про об’єкт оренди, якщо інформацію про об’єкт оренди розкрито у неповному обсязі або суперечливо.

         25. Якщо рішення про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу було скасовано або змінено Радою або в разі, коли уповноважений орган управління надав балансоутримувачу рішення про доцільність передачі майна в оренду, інформація про потенційний об’єкт оренди може бути внесена орендодавцем до електронної торгової системи.

         26. Не можуть бути використані за будь-яким іншим, аніж визначено у договорі оренди, цільовим призначенням такі об’єкти оренди:

1) майно закладів охорони здоров’я;

2) майно закладів освіти;

3) об’єкти соціально-культурного призначення (майно закладів культури, фізичної культури і спорту);

4) нерухоме майно, в якому розміщені органи місцевого самоврядування;

5) майно, щодо якого Радою прийняте рішення про його використання за конкретним цільовим призначенням.

         Такі об’єкти оренди можуть використовуватися лише для розміщення відповідних закладів або лише із збереженням профілю діяльності за конкретним цільовим призначенням, встановленим рішенням Ради, крім випадків, що передбачають використання частини такого майна з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо такими закладами, пов’язаних із забезпеченням чи обслуговуванням діяльності таких закладів, їх працівників та відвідувачів.

         Зазначені об’єкти можуть також використовуватися для проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів.

         Обмеження щодо використання майна закладів охорони здоров’я, освіти, соціально-культурного призначення (майна закладів культури, об’єктів спортивної інфраструктури) не поширюються на оренду будівель, споруд, окремих приміщень та їх частин, іншого нерухомого майна, що перебуває в аварійному стані або не використовується у діяльності таких закладів та об’єктів протягом трьох років (для об’єктів площею менш як 500 кв. метрів) або п’яти років (для об’єктів площею, що становить 500 і більше кв. метрів), за умови, що це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у такому закладі або об’єкті, крім закладів фізичної культури і спорту, баз олімпійської та параолімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, лікувальних (лікувально-фізкультурних) і лікувально-профілактичних закладів.

         Не можуть також використовуватися за будь-яким цільовим призначенням об’єкти оренди, щодо яких укладено договір оренди до набрання чинності Законом та відповідно до якого встановлено обов’язок орендаря використовувати майно за визначеним цільовим призначенням.

         27. Уповноважений орган управління майном може прийняти рішення про недоцільність включення об’єкта оренди до Переліку другого типу в разі наявності поданої заяви про включення об’єкта оренди до Переліку першого типу або подання такої заяви орендодавцем, балансоутримувачем, протягом п’яти робочих днів з дня отримання орендодавцем заяви про включення об’єкта оренди до Переліку другого типу, якщо такий об’єкт оренди є комерційно привабливим та є недоцільним для включення до Переліку другого типу.

         У такому випадку орендодавець пропонує заявнику подати заяву щодо включення іншого об’єкта до Переліку другого типу або подати заяву на оренду щодо майна вже включеного до Переліку другого типу.

         28. У разі відмови у включенні майна до Переліку відповідного типу з підстав, передбачених п. 3 і п. 8 ч. 1 ст. 7 Закону, балансоутримувач протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення надсилає ініціатору оренди копію рішення, що повинна містити підстави та причини такої відмови. У такому рішенні надаються рекомендації ініціатору оренди щодо усунення недоліків, зокрема, щодо зміни зазначеного в заяві цільового призначення, якщо конкретний об’єкт оренди може бути використаний лише за визначеним цільовим призначенням, або щодо зміни площі (частини) об’єкта оренди. У разі коли ініціатором був потенційний орендар, подається також інформація щодо інших об’єктів, які можуть бути або вже включені до Переліку відповідного типу. Ініціатор оренди усуває недоліки протягом 15 робочих днів з дати отримання рішення про відмову у включенні майна до Переліку відповідного типу та подає уточнену заяву. Якщо ініціатором оренди був потенційний орендар, він подає уточнену заяву орендодавцю, який протягом десяти робочих днів з дати отримання такої заяви приймає рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу (якщо орендодавцем приймалося рішення про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу) або одразу передає її балансоутримувачу (якщо балансоутримувачем приймалося рішення про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу), який протягом десяти робочих днів з дати отримання такої заяви приймає рішення про намір передачі майна в оренду.   Рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу та (або) рішення про намір передачі майна в оренду приймається за умови відсутності інших підстав для відмови у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу.

         29. Якщо станом на дату прийняття рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу право власності територіальної громади на об’єкт оренди, що є нерухомим майном і має балансову вартість, не зареєстровано:

- балансоутримувач вживає заходів для здійснення реєстрації майна якщо відповідно до статуту або положення такий балансоутримувач наділений правом вчиняти такі дії.

- уповноважений орган управління вживає заходів для здійснення реєстрації майна у випадках якщо повноважень щодо управління таким майном належить до його повноважень .

         30. У разі прийняття рішення про зміну або скасування рішення про включення об’єкта до Переліку відповідного типу або про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу орган, який прийняв таке рішення, надсилає його копію орендодавцю майна, який оприлюднює його в електронній торговій системі протягом трьох робочих днів з дати отримання відповідного рішення.

         31. Орендодавець оприлюднює в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду на аукціоні в таких випадках та у такі строки:

         1) протягом 20 робочих днів з дати включення об’єкта оренди до Переліку першого типу, якщо включення такого об’єкта до Переліку відбулося за заявою потенційного орендаря згідно з ч. 2 ст. 6 Закону;

         2) протягом 20 робочих днів з дати подання потенційним орендарем заяви на оренду майна, включеного до Переліку першого типу;

         3) у будь-який час після включення об’єкта оренди до Переліку першого типу, якщо включення такого об’єкта до Переліку відбулося за власною ініціативою (ініціативою балансоутримувача, уповноваженого органу управління або орендодавця) і щодо якого відсутня заява на оренду майна, передбачена ч. 1 ст. 11 Закону.

VII. Визначення орендної плати, інших платежів та встановлення строку оренди

 

         32. Вартістю об’єкта оренди для цілей визначення стартової орендної плати є його балансова вартість станом на останнє число місяця, який передує даті визначення стартової орендної плати.

         Балансоутримувач потенційного об’єкта оренди обов’язково здійснює переоцінку такого об’єкта у разі, якщо:

1) у об’єкта оренди відсутня балансова вартість;

2) залишкова балансова вартість об’єкта оренди дорівнює нулю;

3) залишкова балансова вартість об’єкта оренди становить менше 10 відсотків його первісної балансової вартості (балансової вартості за результатами останньої переоцінки).

         33. Переоцінка здійснюється після внесення інформації про потенційний об’єкт оренди до ЕТС в порядку, і до розміщення оголошення про передачу майна в оренду. Після переоцінки потенційного об’єкта оренди балансоутримувачі зобов’язані збільшити балансову вартість відповідного майна згідно з результатами оцінки відповідно до правил бухгалтерського обліку.

         34. Вартість об’єкта оренди встановлюється на рівні його ринкової (оціночної) вартості, за умови наявності однієї з таких підстав:

         1) об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс державного або комунального підприємства;

         2) об’єкт оренди пропонується для передачі в оренду без проведення аукціону;

         3) об’єкт оренди використовується на підставі договору оренди, укладеного без проведення аукціону або конкурсу, і орендар бажає продовжити договір оренди на новий строк.

         35. Ринкова (оціночна) вартість об’єкта оренди для цілей оренди визначається на замовлення балансоутримувача, крім випадку, передбаченого п. 37 цього Положення. Орендар, визначений за результатами аукціону, або орендар, якому було передано в оренду об’єкт без аукціону, зобов’язаний відшкодувати балансоутримувачу вартість проведення оцінки об’єкта оренди

         36. Ринкова (оціночна) вартість об’єкта, який перебуває в оренді на підставі договору, який орендар бажає продовжити на новий строк без проведення аукціону у випадках, передбачених Законом, визначається на замовлення орендаря (згідно з Порядком КМУ) як особи, у якої орендоване майно перебуває на законних підставах, без доручення уповноваженого органу управління майном.

         37. Ринкова (оціночна) вартість об’єкта оренди визначається відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

         38. Порядок проведення оцінки майна регулюється Законом України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та іншими нормативно-правовими актами з оцінки майна.

         39. Результати незалежної оцінки є чинними протягом шести місяців від дати оцінки.

         40. Звіт з незалежної оцінки зберігається у орендодавця протягом трьох років після закінчення дії договору оренди.

         41. Орендна плата встановлюється у грошовій формі. Строки внесення орендної плати та її розмір, визначені згідно з цим Порядком та визначаються у договорі оренди.

         42. Початок нарахування орендної плати та інших платежів, пов’язаних з орендою майна починається з дати підписання акта приймання-передачі об’єкта оренди, який підписується орендодавцем та орендарем, протягом 20 робочих днів з дати прийняття рішення про укладення договору з потенційним орендарем(у випадку передачі майна в оренду без проведення аукціону) або протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону(у випадку передачі майна в оренду через електронний аукціон).

         43. Нарахування орендної плати припиняється у разі припинення договору оренди з дати підписання акта приймання-передачі об’єкта оренди орендарем та орендодавцем.

         44. Розмір орендної плати визначається:

         1) у разі передачі майна в оренду шляхом проведення електронного аукціону – відповідно до цінових пропозицій учасників аукціону;

         2) у разі передачі майна в оренду без проведення аукціону – згідно з Методикою розрахунку орендної плати.

         45. До складу орендної плати не входять витрати на утримання орендованого майна (комунальних послуг, послуг з управління об’єктом нерухомості, витрат на утримання прибудинкової території та місць загального користування, вартість послуг з ремонту і технічного обслуговування інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо).

         46. Строк оренди становить п’ять років.

         Менш тривалий строк може бути встановлений у таких випадках:

1) об’єкт оренди пропонується для використання, що має сезонний характер;

2) об’єкт оренди пропонується для добового або погодинного використання;

3) потенційним орендарем заявлено менш тривалий строк.

         Більш тривалий строк оренди може бути встановлений у разі визначення такої додаткової умови оренди майна.

         Строк оренди визначається під час затвердження умов оренди майна.

         З моменту включення об’єкта оренди до Переліку першого типу та до моменту оприлюднення оголошення про передачу майна в оренду потенційні орендарі можуть подати орендодавцю заяву на оренду відповідного об’єкта у порядку, передбачену п. 50 Порядку КМУ, із зазначенням бажаного строку оренди такого об’єкта.

VIII. Порядок передачі майна в оренду шляхом проведення електронного аукціону

         47. Передача майна в оренду здійснюється шляхом проведення електронного аукціону, крім випадків, коли таке майно передається в оренду без проведення аукціону.

         48. Порядок організації, проведення та визначення переможців електронних аукціонів здійснюється відповідно до Порядку КМУ з урахуванням приписів цього Положення.

IX. Порядок передачі в оренду майна без проведення електронного аукціону

 

         49. Право на отримання в оренду комунального майна, що не міститься в Переліку першого типу, без проведення аукціону мають особи, визначені ст. 15 Закону.

         50. Протягом 20 робочих днів з дати включення об’єкта оренди до Переліку другого типу або визначення статусу об’єкта оренди як “вільний” у Переліку другого типу (в разі коли щодо об’єкта не було прийнято рішення про виключення такого майна з Переліку другого типу або у разі відмови в продовженні договору оренди відповідно до абзацу третього ч. 1 ст. 19 Закону) орендодавець повинен розробити, затвердити та опублікувати в ЕТС умови та додаткові умови (у разі наявності) оренди майна.

         51. Умови передачі майна в оренду обов’язково включають розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку орендної плати та строк оренди.

         Строк оренди визначається орендодавцем. Орендодавцем може бути врахований бажаний строк оренди, зазначений потенційним орендарем у поданій ним заяві.

         52. Додаткові умови оренди майна, включеного до Переліку другого типу, затверджуються Радою.

         Додаткові умови оренди майна розробляються орендодавцем з власної ініціативи або на підставі пропозицій уповноваженого органу управління.

         Орендодавець проводить аналіз пропозицій у частині обмеження конкуренції та дискримінації учасників.

         Забороняється встановлювати додаткові умови оренди майна, що містять такі положення.

         Радою у межах встановленої законодавством компетенції може бути прийняте рішення про затвердження критеріїв для визначення об’єктів, щодо яких рішення про затвердження додаткових умов оренди приймається Радою.

         Можуть бути визначені такі додаткові умови оренди майна:

         1) обмеження щодо використання майна для розміщення об’єктів, перелік яких визначений в додатку 3 Порядку КМУ у кількості не більш як п’ять груп з відповідного переліку;

         2) більш тривалий строк оренди, ніж передбачено п. 46 цього Положення;

         3) виконання певних видів ремонтних робіт (поточного та/або капітального ремонту), реконструкції або реставрації об’єкта оренди в певній сумі протягом певного строку чи виконання інших інвестиційних зобов’язань у межах, передбачених законодавством;

         4) вимоги щодо наявності досвіду роботи особи у відповідній сфері, якщо об’єктом оренди є майно закладів освіти, охорони здоров’я, соціально-культурного призначення (закладів культури, фізичної культури і спорту) та додаткові документи, які повинен подати потенційний орендар на підтвердження наявності такого досвіду, передбачені цим пунктом Положення;

         5) вимоги щодо особливостей використання об’єкта оренди, що є майном закладів освіти, охорони здоров’я, соціально-культурного призначення (закладів культури, фізичної культури і спорту);

         6) інші умови, передбачені законодавством або рішенням представницького органу місцевого самоврядування (у такому разі в оголошенні зазначається посилання на відповідні нормативно-правові акти або рішення, згідно з якими визначені такі додаткові умови).

         53. Якщо потенційний орендар має право на отримання майна без проведення аукціону, відповідно до ч. 1, абзаців 11-12 ч. 2 ст. 15 Закону, а об’єкт було включено до Переліку другого типу за його заявою, протягом трьох робочих днів з дати розроблення та затвердження орендодавцем умов та додаткових умов (у разі наявності) оренди такого майна укладається договір оренди майна з таким потенційним орендарем або приймається рішення про відмову в разі наявності підстав, передбачених п. 56 цього Положення.

         54. У заяві на оренду об’єкта оренди потенційний орендар зазначає бажаний строк оренди та надає згоду сплачувати орендну плату, розмір якої визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати.

         До заяви додаються: документи, передбачені абз 6 п. 113 Порядку КМУ.

         Народний депутат України або депутат місцевої ради може подати заяву на оренду для розміщення громадської приймальні лише щодо одного об’єкта оренди в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (району, міста, району в місті, селища, села) за умови, що такий депутат не орендує інше державне або комунальне майно для розміщення громадської приймальні в цій адміністративно-територіальній одиниці (районі, місті, районі в місті, селищі, селі). Для розміщення громадської приймальні народного депутата України об’єкт оренди надається згідно з вимогами Закону України “Про статус народного депутата України”.

         55. Орендодавець протягом п’яти робочих днів з дати отримання заяви на оренду об’єкта, включеного до Переліку другого типу, приймає рішення про укладення договору оренди або про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди, якщо заяву подано потенційним орендарем, передбаченим:

         1) частиною 1 ст. 15 Закону;

         2) частиною 2 ст. 15 Закону, який є комунальним підприємством, установою, організацією;

         3) абзацом 11-12 ч. 2 ст. 15 Закону, незалежно від форми власності.

         Рішення про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди може бути прийняте орендодавцем в таких випадках:

         1) встановлення рішенням орендодавця невідповідності заявника вимогам, передбаченим статтями 4, 15 Закону;

         2) подання не достовірної чи неповної інформації щодо особи або діяльності заявника, який звернувся із заявою про оренду об’єкта без проведення аукціону, неподання документів, передбачених додатком 1 Порядку КМУ;

         3) наявності обґрунтованих власних потреб уповноваженого органу управління та/або балансоутримувача, або потреб іншої бюджетної установи, що розміщена в будівлі, споруді, їх окремій частині;

         4) неможливості використання майна відповідно до графіка запланованих науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що провадить діяльність з організації конгресів і торговельних виставок;

         5) наявності рекомендації про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди заявнику, наданої експертною (художньою) радою державного підприємства, організації, установи, закладу, яким указом Президента України надано статус національний;

6) скасування рішення про включення відповідного об’єкта оренди до Переліку другого типу або виключення об’єкта оренди з Переліку другого типу в разі наявності інших підстав, передбачених ст. 7 Закону.

         56. Орендодавець протягом 15 робочих днів з дати отримання заяви на оренду об’єкта, включеного до Переліку другого типу, оприлюднює через електронну торгову систему інформаційне повідомлення про передачу об’єкта оренди без проведення аукціону, якщо заяву подано особами, передбаченими ч. 2 ст. 15 Закону, крім визначених п. 55 цього Положення.

         Інформаційне повідомлення повинне містити такі відомості:

1) повне найменування і адресу орендодавця та/або балансоутримувача;

2) інформацію про об’єкт оренди, наведену в Переліку другого типу;

3) проект договору оренди;

4) інформацію про цільове призначення об’єкта оренди;

5) умови оренди майна (розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку орендної плати, строк оренди, а у разі коли об’єкт оренди пропонується для погодинного використання — також інформацію про графік використання об’єкта оренди) та додаткові умови (у разі наявності);

6) контактні дані (номер телефону і адреса електронної пошти) працівника балансоутримувача, відповідального за ознайомлення заінтересованих осіб з об’єктом оренди, із зазначенням адреси, на яку протягом робочого часу заінтересовані особи можуть звертатися із заявами про ознайомлення з об’єктом, час і місце проведення огляду об’єкта;

7) найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для проведення орендарем розрахунків за орендовані об’єкти;

8) інша додаткова інформація, визначена орендодавцем.

         57. Протягом 20 робочих днів з дати оприлюднення інформаційного повідомлення про передачу об’єкта оренди без проведення аукціону, суб’єкти, які згідно із статтею 15 Закону мають право на оренду майна без проведення аукціону за зазначеним в інформаційному повідомленні цільовим призначенням, мають право подати заяву на оренду відповідного об’єкта оренди та додані до неї документи згідно з пунктом 113 Порядку КМУ. Такі потенційні орендарі подають орендодавцю оригінали документів протягом п’яти робочих днів з дня, наступного за днем закінчення строку на подання заяв на оренду об’єкта оренди.

         58. Протягом десяти робочих днів після закінчення строку на подання потенційними орендарями заяв на оренду об’єкта оренди, включеного до Переліку другого типу, орендодавець перевіряє подані заяви та додані до них документи, та приймає одне з таких рішень:

- про укладення договору оренди з потенційним орендарем, якщо заяву на оренду об’єкта оренди подано одним орендарем, на підставі якої було оприлюднено інформаційне повідомлення відповідно до п. 57 цього Положення ;

- про укладення договору оренди з потенційним орендарем, визначеним відповідно до п. 60 цього Положення;

- про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди в разі наявності підстав, передбачених цим пунктом Положення.

         59. У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від організацій/установ, передбачених абзацами 3, 5 та 6 ч. 2 ст. 15 Закону (крім комунальних підприємств, установ, організацій, а також членів національних творчих спілок під їх творчі майстерні), договір оренди укладається з організацією/установою за результатами оцінки таких організацій/установ за критеріями та у спосіб, визначений п. 119 Порядку КМУ .

         У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох членів національних творчих спілок договір укладається з потенційним орендарем, який першим подав заяву, якщо інший порядок не передбачено рішенням відповідного Ради.

         У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від юридичних осіб, передбачених абзацами 4, 9 ч. 2 ст. 15 Закону, крім тих, що є комунальними підприємствами, установами, організаціями та закладами освіти, що засновані неприбутковими громадськими об’єднаннями, які отримують державне фінансування з країн—членів Європейського Союзу, договір оренди укладається з особою, яка запропонувала найвищий розмір орендної плати. Якщо потенційні орендарі зазначили у свої заявах однаковий пропонований розмір орендної плати, договір оренди укладається з особою, яка першою подала заяву.

         У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох депутатів місцевої ради, договір укладається з особою, визначеною Радою.

         У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох народних депутатів України, договір укладається з особою, яка першою подала заяву.

         У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох осіб, договір укладається з потенційним орендарем, що є комунальним підприємством, установою, організацією, якщо заяви подано щодо майна комунальної власності.

         У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох комунальних підприємств, установ, організацій, то договір оренди укладається з такою особою, що раніше подала заяву.

         У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта у випадках, не передбачених цим пунктом, договір оренди укладається з особою, яка першою подала заяву.

         60. Потенційні орендарі, передбачені абзацами 3, 5 та 6 ч. 2 ст. 15 Закону (крім комунальних підприємств, установ, організацій, а також членів національних творчих спілок під їх творчі майстерні), разом із заявою на оренду об’єкта оренди, включеного до Переліку другого типу, подають документи, що підтверджують кількісні показники за кожним із критеріїв оцінки, передбачених додатком 2 до Порядку КМУ. Орендодавець на підставі даних, викладених у зазначених документах, розраховує бали потенційних орендарів за кожним із критеріїв оцінки. Нараховані кожному потенційному орендарю за кожним із критеріїв бали підсумовуються. Потенційний орендар, сума балів за критеріями оцінки якого найвища, отримує право на укладення договору оренди відповідного об’єкта без проведення аукціону.

         Сума балів за всіма критеріями оцінки нараховується потенційним орендарям, які подали заяви на оренду об’єкта оренди, включеного до Переліку другого типу, за такою формулою:

де Ni — сума балів відповідного потенційного орендаря за всіма критеріями;

Kj — кількісний показник відповідного критерію потенційного орендаря;

Кі — сума кількісних показників відповідного критерію всіх потенційних орендарів,

Wj — питома вага відповідного критерію оцінки;

n — кількість всіх потенційних орендарів, які подали заяви на оренду об’єкта оренди, включеного до Переліку другого типу;

m — кількість усіх критеріїв оцінки;

Кількість балів за кожним критерієм оцінки зазначається в додатку 2.

У разі коли два або більше потенційних орендарів отримали рівну кількість балів, право на укладення договору оренди має той потенційний орендар, який подав заяву на оренду об’єкта оренди раніше.

         61. Потенційний орендар, який має право на отримання майна без проведення аукціону відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону, може подати через електронну торгову систему заяву на оренду майна, внесеного до Переліку першого типу, але до оприлюднення оголошення про проведення аукціону для оренди такого майна.

         У такому разі орендодавець може прийняти рішення:

1) про задоволення такої заяви, виключення об’єкта, стосовно якого подана заява, із Переліку першого типу, а також прийняти рішення про включення об’єкта до Переліку другого типу;

2) підготувати проект рішення іншої уповноваженої особи і передати його на розгляд такої особи, якщо зазначене рішення приймається відповідно до Закону іншою уповноваженою особою;

3) відмовити у задоволенні такої заяви, якщо включення відповідного майна до Переліку другого типу є недоцільним за умови, що орендодавець надає потенційному орендарю інформацію про інший вакантний об’єкт оренди та пропонує заявнику подати заяву щодо включення такого об’єкта до Переліку другого типу або подати заяву на оренду, якщо такий об’єкт уже включено до Переліку другого типу.

X. Порядок укладення договору оренди

 

         62. Договір оренди формується на підставі примірного договору оренди, що затверджується Радою.

         63. Орендар, що уклав договір оренди майна за результатами аукціону, має право використовувати майно за будь-яким цільовим призначенням, крім випадків і з урахуванням обмежень, передбачених п. 26 цього Положення.

         64. Договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню, якщо строк, на який укладається цей договір, перевищує п’ять років

         65. До укладення договору оренди про передачу майна без проведення аукціону або в день його підписання потенційний орендар, який відповідає вимогам, передбаченим Законом та цим Положенням, зобов’язаний сплатити на рахунок орендодавця авансовий внесок у розмірах та порядку, передбаченому проектом договору оренди майна, опублікованому в інформаційному повідомленні. Орендодавець зараховує авансовий внесок в рахунок майбутніх платежів орендаря з орендної плати та перераховує його відповідно до пропорцій, що визначені Радою.

         66. Договір оренди майна без проведення аукціону та акт приймання-передачі укладаються з потенційним орендарем, який відповідає вимогам, передбаченим Законом та цим Положенням, протягом 20 робочих днів з дати прийняття рішення про укладення договору з потенційним орендарем.         Договір оренди укладається між орендодавцем, балансоутримувачем та потенційним орендарем. Орендодавець завантажує договір оренди та акт приймання-передачі до електронної торгової системи в межах строку для укладення договору оренди, визначеного цим пунктом.

         67. До укладення договору оренди або в день його підписання переможець електронного аукціону зобов’язаний сплатити на рахунок, зазначений орендодавцем, авансовий внесок у розмірах та порядку, що передбачені проектом договору оренди майна, опублікованим в оголошенні про передачу майна в оренду, а в разі проведення електронного аукціону на продовження договору оренди — також вартість невід’ємних поліпшень (у разі їх здійснення чинним орендарем згідно з даним Положенням) у сумі, зазначеній в оголошенні про продовження договору оренди. Орендодавець зараховує авансовий внесок в рахунок майбутніх платежів орендаря з орендної плати та перераховує його відповідно до пропорцій, що визначені Радою.

         68. Протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону, між орендодавцем, балансоутримувачем та переможцем електронного аукціону укладається договір оренди об’єкта оренди за результатами проведення електронного аукціону, який в межах зазначеного строку оприлюднюється орендодавцем в електронній торговій системі через особистий кабінет. У разі відмови балансоутримувача від підписання договору оренди, договір укладається між орендодавцем та переможцем електронного аукціону

XI. Страхування об’єкта оренди

 

         69. Орендар протягом десяти календарних днів з дати укладення договору оренди зобов’язаний застрахувати орендоване нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно на користь балансоутримувача, а єдиний майновий комплекс — на користь орендодавця майна на період строку дії договору оренди на суму:

1) вартості майна відповідно до висновку про ринкову вартість (акта оцінки), визначеного відповідно до законодавства про оцінку майна, під час передачі такого майна в оренду — якщо така оцінка майна здійснювалася; або

2) балансової вартості майна, але не менше ніж добуток місячної орендної плати за орендоване майно за договором оренди, помножений на 100, — якщо оцінка ринкової вартості такого майна не здійснювалася.

         Орендар зобов’язаний постійно поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії договору оренди майно було застрахованим.

         Якщо договір страхування орендованого майна укладений балансоутримувачем (орендодавцем) до моменту передачі такого майна в оренду, то орендар може бути звільнений від обов’язку страхувати таке майно.

         70. Орендар протягом десяти календарних днів з дати укладення договору страхування надає балансоутримувачу та орендодавцю завірені належним чином копії договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу (страхових платежів).

         71. Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок орендаря (страхувальника).

         72. Орендодавці контролюють своєчасність укладення договорів страхування орендованого майна та у разі порушення орендарем обов’язку щодо укладення договору страхування повідомляють орендаря про розірвання договору оренди.

         73. У разі настання страхового випадку, в результаті якого було пошкоджене орендоване майно, на балансоутримувача або орендодавця (в разі оренди єдиного майнового комплексу) покладається обов’язок щодо вжиття заходів для відновлення орендованого майна за рахунок отриманих ним страхових виплат.

XII. Передача майна в суборенду

 

         74. Орендар має право за письмовою згодою орендодавця передати в суборенду орендоване ним майно (крім випадків, передбачених абз. 5 та 6 п. 5 цього Положення).

         Письмова згода на передачу майна в суборенду надається орендодавцем одночасно із розміщенням оголошення про передачу майна в оренду. Орендодавець у такій письмовій згоді зазначає, що вона надається переможцю електронного аукціону з передачі майна в оренду.

         75. Наявність згоди на суборенду обов’язково зазначається в оголошенні про передачу майна в оренду та договорі оренди.

         Орендар, який отримав майно в оренду на такому аукціоні, вважається таким, що отримав письмову згоду орендодавця на суборенду.

         Такий орендар протягом трьох робочих днів з моменту укладення договору суборенди зобов’язаний подати орендодавцю один примірник договору суборенди та інформацію про суборендаря в обсязі, визначеному ч. 3 ст. 13 Закону, крім документа, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, та документа, що підтверджує сплату гарантійного внеску на рахунок оператора електронного майданчика.

         Орендодавець протягом п’яти робочих днів з дати його отримання перевіряє інформацію про суборендаря на відповідність вимогам Закону та оприлюднює договір суборенди в електронній торговій системі.

         76. Передача в суборенду майна, отриманого орендарем без проведення аукціону

не допускається, якщо інше не передбачено договором оренди, укладеним до набрання чинності Законом.

         Передача в суборенду єдиних майнових комплексів не допускається.

         77. Надання орендарем майна в суборенду не звільняє його від виконання умов договору оренди.

         78. До договору суборенди застосовуються положення договору оренди, крім випадків, визначених ч. 6 ст. 22 Закону.

         До договору суборенди обов’язково застосовуються положення договору оренди в частині прав орендодавця, балансоутримувача на доступ до об’єкта оренди з метою проведення його перевірки або огляду.

         Договір суборенди повинен містити положення про набуття ним чинності не раніше дати його оприлюднення в електронній торговій системі.

         79. Розмір плати за суборенду встановлюється за згодою сторін договору суборенди.

         80. Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує плати за договором оренди майна, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

         Різниця між платою за суборенду та платою за договором оренди спрямовується орендарем до місцевого бюджету, крім випадків, коли орендар отримав в оренду майно, яке може бути використане за будь-яким цільовим призначенням, у результаті перемоги в аукціоні.

         Орендар, що є переможцем такого аукціону, має право використовувати таку різницю на власний розсуд.

         Контроль за перерахуванням різниці, що спрямовується орендарем до місцевого бюджету, здійснюється орендодавцем.

XIII. Порядок внесення змін до договору оренди

 

         81. Внесення змін до договору оренди здійснюється за згодою сторін до закінчення строку його дії з урахуванням обмежень, установлених статтею 16 Закону та цим Положенням.

         82. Договір оренди може бути змінений у частині зміни площі орендованого майна, якщо:

1) зміна площі здійснюється у зв’язку з уточненням площі за наслідками технічної інвентаризації приміщення. При цьому різниця між зміненою площею приміщення і площею приміщення, передбаченою первісним договором, протягом усього строку дії договору становить не більше 50 м2 та не перевищує 10 % площі приміщення, передбаченої первісним договором;

2) зміна площі відбувається внаслідок відмови орендаря від частини орендованого приміщення за умови, що частина приміщення, від якої орендар відмовляється, може бути самостійним об’єктом оренди, що має окремий вхід і може користуватися попитом, та бути переданим в оренду іншим особам. У такому разі орендодавець одночасно звертається до балансоутримувача із заявою про включення до Переліку першого типу частини приміщення, від якої відмовився орендар;

3) зміна площі відбувається шляхом приєднання до об’єкта оренди додаткового приміщення, яке не має окремого входу і доступ до якого неможливий без доступу до об’єкта оренди, за умови, що площа такого приміщення не перевищує 100 % площі об’єкта оренди і що таке приєднання відбувається лише один раз протягом строку дії договору.

         У разі зміни площі об’єкта оренди перерахунок орендної плати здійснюється за формулою:


Опл.н = Опл.д * Пф / Пд,

де Опл.н — нова орендна плата;

Опл.д — орендна плата за договором;

Пф — нова площа об’єкта оренди;

Пд — площа об’єкта оренди за договором.

         83. Графік використання об’єкта оренди за договором оренди, що передбачає погодинну оренду, може бути змінений, якщо внаслідок змін використання майна використовуватиметься не більш як 6 годин протягом доби у будні дні та/або не довше ніж з 7 години до 22 години у вихідні дні.         При цьому якщо об’єкт використовується погодинно у вихідні дні, то для цілей розрахунку орендної плати вважається, що об’єкт використовується протягом повної доби (24 години) у такий вихідний день.

         У разі зміни графіка використання об’єкта оренди сума орендної плати змінюється пропорційно зміненій кількості годин використання об’єкта впродовж місяця, крім випадків, коли зміни графіка використання поширюються на вихідні дні.

         У такому разі оренда плата розраховується за повну добу відповідного вихідного дня незалежно від змін у графіку використання.

         84. Не допускається внесення змін до договору оренди з метою збільшення строку дії договору оренди, крім випадків коли договір був укладений на строк, що становить менш як п’ять років, та з моменту укладення не продовжувався, і заява орендаря стосується збільшення строку оренди з метою приведення його у відповідність із визначеним Законом мінімальним строком.

         Заява орендаря підлягає задоволенню, якщо право власності на об’єкт оренди зареєстровано за Боярською міською територіальною громадою у державному реєстрі речових прав станом на дату заяви орендаря або станом на дату закінчення строку, на який був укладений договір.

         У разі прийняття рішення про внесення змін до договору з метою приведення його строку у відповідність із мінімальним строком оренди, передбаченим Законом, договір оренди викладається в новій редакції згідно з примірним договором оренди, затвердженим відповідно до частини першої статті 16 Закону, але перебіг строку оренди визначається ретроактивно з дати підписання акта приймання-передачі майна за договором, до якого вносяться зміни шляхом викладення його у новій редакції.

         Якщо це вимагається законом, договір оренди, викладений у новій редакції, підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації.

         85. Внесення змін до договору оренди майна в частині зміни цільового призначення не допускається:

1) для договорів, укладених до набрання чинності Законом, крім випадків, коли договір укладено за результатами конкурсу або з єдиним претендентом (за результатом вивчення попиту) в межах цільових призначень, визначених Фондом державного майна, і зміна цільового призначення не призведе до зменшення розміру орендної плати, яку орендар сплачує за результатами конкурсу (вивчення попиту);

2) для договорів, укладених після набрання чинності Законом, за умовами якого орендар не має право використовувати майно за будь-яким цільовим призначенням (зобов’язаний використовувати майно за визначеним цільовим призначенням).

         86. Не допускається внесення змін до договору оренди в частині зменшення суми орендної плати (призупинення її нарахування тощо) протягом строку його дії, крім:

1) випадків, передбачених пунктами 79;

2) випадку, коли можливість користування майном істотно зменшилася через обставини, за які орендар не відповідає (істотного пошкодження об’єкта оренди внаслідок дії обстави непереборної сили, які настали після підписанням сторонами акта приймання-передачі об’єкта, за умови, що відновлення об’єкта до того стану, в якому він перебував до настання таких обставин, потребуватиме капітального ремонту об’єкта оренди).

         У такому випадку зменшення орендної плати або тимчасове (на період здійснення капітального ремонту) звільнення орендаря від сплати орендної плати здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

         Внесення змін до договору оренди в частині збільшення суми орендної плати протягом строку його дії допускається за згодою сторін.

         87. Не допускається внесення інших змін до договору оренди в частині умов, додаткових умов (у разі наявності) оренди майна, що були затверджені згідно з цим Положенням.

         88. Для внесення змін до договору оренди орендар звертається до орендодавця із заявою, де зазначаються положення договору, які він пропонує змінити, та пояснення необхідності внесення