Мартинівська сільська громада
Полтавський

Про затвердження Регламенту виконавчого комітету Мартинівської сільської ради

Дата: 12.03.2021 08:47
Кількість переглядів: 463

МАРТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

від 26 лютого 2021 року                 с. Мартинівка                        № 7/2021

Про затвердження Регламенту виконавчого комітету Мартинівської сільської ради

 

        Відповідно до статті 26, 51, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, виконавчий комітет сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Регламент виконавчого комітету Мартинівської сільської ради  (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                         В.І. Котенко

 

Затверджено рішенням виконавчого комітету Мартинівської сільської ради від 26.02.2021 р. № 7/202

 РЕГЛАМЕНТ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

МАРТИНІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

 

І. Загальні положення

 1.1. Виконавчий комітет ради Мартинівської сільської ради (далі виконавчий комітет) є виконавчим органом сільської ради, який утворюється нею на строк її повноважень. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Регламент виконавчого комітету ради (далі – Регламент) є актом, який відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету.

1.3. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, проведення яких здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету, що затверджується рішенням виконавчого комітету. Порядок скликання та проведення засідань визначається цим Регламентом.

1.4. На будівлях, де розміщено виконавчий комітет, піднімається Державний Прапор України.

1.5. Мовою діловодства виконавчого комітету є українська мова.

1.6. Діяльність виконавчого комітету забезпечує апарат виконавчого комітету.

1.7. Виконавчий комітет має печатку із своїм найменуванням.

 

ІІ. Склад виконавчого комітету та права його членів

2.1. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського голови, заступника  сільського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. До складу виконкому за посадами входять секретар та старости Мартинівської сільської ради.

          До обрання старост Мартинівської сільської ради, рада своїм рішенням може включити до складу виконавчого комітету осіб, на яких покладено виконання обов’язків старости відповідних населених пунктів Мартинівської сільської ради.

              Визначення та внесення змін у кількісний та персональний склад виконавчого комітету приймається рішенням Мартинівської сільської ради.

2.2. Заступник сільського голови, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету здійснюють свої повноваження протягом строку повноважень виконавчого комітету, до складу якого їх включено. Після закінчення строку повноважень виконавчого комітету вони звільняються з посад, крім випадку їх призначення за рішенням сесії сільської ради повторно на вказані посади.

2.3. Члени виконавчого комітету мають право:

2.3.1. Не пізніше як за два робочі дні до засідання виконавчого комітету знайомитися з проектами рішень, які розглядатимуться на його засіданні.

2.3.2. У процесі обговорення питань на засіданні виконавчого комітету:

 - вносити пропозиції щодо порядку денного;

 - отримувати від доповідачів роз’яснення;

 - вносити пропозиції щодо змін й доповнень до проектів рішень виконавчого комітету, які розглядаються на засіданні;

- вносити пропозиції щодо розгляду на наступному засіданні певного питання.

2.4. Члени виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідання виконавчого комітету, а також для виконання повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством.

 ІІІ. Планування роботи виконавчого комітету

3.1. Планування роботи виконавчого комітету є основою організаційного забезпечення виконання його функцій і здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету.

3.2. План роботи виконавчого комітету складається за пропозиціями заступника сільського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, членів виконавчого комітету та керівників виконавчих органів ради на рік й затверджується на засіданні виконавчого комітету.

3.3. У плані роботи виконавчого комітету вказуються питання, які виносяться на розгляд виконавчого комітету і дата проведення засідання виконавчого комітету, відповідальний за підготовку питання та складання проекту відповідного рішення виконавчого комітету.

3.4. Сільський голова з власної ініціативи або за пропозицією заступника сільського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів чи на виконання рішення загальних зборів громадян за місцем проживання може включати до порядку денного засідання виконавчого комітету питання, які не передбачені планом роботи виконавчого комітету.

3.5. План роботи виконавчого комітету не пізніше як у п’ятиденний строк після його затвердження надсилається виконавчим органам та виконавцям, зазначеним у плані.

3.6. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснюється сільським головою та керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету.

3.7. При розгляді плану роботи на наступний рік керуючий справами (секретар) виконавчого комітету інформує виконком про виконання плану роботи за відповідний період.

3.8. У виконавчих органах сільської ради складається план проведення основних організаційних заходів з виконання рішень сільської ради та виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови та заходів виконавчого органу з реалізації повноважень, які покладені на відповідний орган.  Період, на який має складатись план роботи виконавчих органів, термін, в який він подається на затвердження, визначається сільським головою. Плани роботи виконавчих органів подаються на затвердження сільському голові.

 ІV. Підготовка проектів рішень

4.1. Рішення виконавчого комітету приймаються на виконання законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень ради, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями виконавчих органів ради, постійних комісій сільської ради, зверненнями підприємств, установ, організацій та громадян.

4.2. Заступник сільського голови, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, керівники виконавчих органів сільської ради організовують роботу по своєчасній підготовці проектів рішень та інших матеріалів з питань, розгляд яких на засіданні виконавчого комітету передбачено планом роботи виконкому.

4.3. Проекти рішень виконавчого комітету згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації » оприлюднюються їх виконавцями не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду виконавчим комітетом на офіційному веб-порталі сільської ради в мережі Інтернет  і знаходяться там до прийняття щодо них рішень виконавчим комітетом.

4.4. Розробка та розгляд виконавчим комітетом проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності здійснюються в установленому цим Регламентом порядку з обов’язковим дотриманням процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4.4.1. Висновок щодо дотримання розробником регуляторного акту процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надається виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування вказаного Закону, за встановленою формою з відповідним відображенням в аркуші ознайомлення з проектом регуляторного акту.

4.4.2.    Строк, протягом якого виконавчий орган ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглядає проект регуляторного акту на відповідність дотримання вимог вказаного Закону, становить п’ять календарних днів.

4.4.3.  У разі непогодження проекту регуляторного акту виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у зв’язку із порушенням розробником регуляторного акту регуляторної процедури, визначеної чинним законодавством України, аркуш погодження з проектом регуляторного акту вищевказаним виконавчим органом ради підписується із зауваженнями, про що додається відповідний висновок у письмовій формі. Проект регуляторного акту повертається розробнику на доопрацювання.

4.4.4.  У разі погодження проекту регуляторного акту виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надається відповідний висновок у письмовій формі.

4.4.5.  Забороняється винесення на розгляд виконавчого комітету проекту регуляторного акту, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

відсутній аналіз регуляторного впливу;

проект регуляторного акту не був оприлюднений або оприлюднений з порушеннями статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

відсутній позитивний висновок виконавчого органу ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4.5. Проекти рішень розробляються виконавцями – посадовими особами апарату та виконавчих органів сільської ради з урахуванням їх функціональних обов’язків за вказівками (дорученнями) сільського голови або заступника сільського голови в межах його компетенції, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також в ініціативному порядку наступними суб’єктами:

  • членами виконавчого комітету, в т.ч. старостами;
  • керівниками виконавчих органів сільської ради
  • постійною комісією ради;
  • депутатом (депутатами), депутатською групою, фракцією.

4.6. Проекти рішення повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їхній зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки.

У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування або мета складення документа. У розпорядчій частині вміщуються висновки, пропозиції, рішення, прохання, конкретні змістовні заходи з усунення зазначених недоліків та виконання поставлених завдань, терміни виконання, відповідальні виконавці та на кого покладено контроль за виконанням рішення в цілому.

4.7. Проект рішення виконавчого комітету в друкованій формі розробник (виконавець) обов’язково погоджує з:

-  заступником сільського голови;

-  керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету;

-  начальником управління правового та кадрового забезпечення сільської ради;

- з начальником фінансового відділу, якщо питання, пов’язано з виконанням бюджету або передбачає фінансування (виділення коштів) з бюджету;

- старостою (якщо питання стосується окремо взятого населеного пункту чи його частини в межах старостинського округу).

Проект рішення виконавчого комітету має бути завізований розробником (виконавцем) з зазначенням посади, прізвища ім’я та по батькові та особистого підпису.

4.8. Порядок оформлення погодження та візування проекту рішення здійснюється згідно з Інструкцією з діловодства у раді та її виконавчих органах.

4.9. Після погодження проект рішення виконавчого комітету та інші матеріали, що планується винести на розгляд виконавчого комітету, подаються розробником (виконавцем) керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету в друкованій та електронній формі не пізніше як за 5 робочих днів до їх розгляду на засіданні виконавчого комітету, крім випадків термінового розгляду питань.

4.10. Відповідальність за ідентичність текстів рішень виконавчого комітету на паперових й електронних носіях несуть виконавці. Проекти рішень, які подані не в строки, включаються до порядку денного засідання виконавчого комітету тільки з дозволу сільського голови (у разі його відсутності з поважних причин – посадової особи, яка здійснює його повноваження) безпосередньо на засіданні виконавчого комітету.

 V. Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету

5.1. Засідання виконавчого комітету скликаються сільським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником сільського голови в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

5.2. Скликання планового засідання виконавчого комітету здійснюється за розпорядженням сільського голови, в якому зазначається: дата та час засідання; місце проведення (у випадку виїзного засідання); запропонований порядок денний. Проект розпорядження про скликання засідання виконавчого комітету, яке передбачено планом роботи виконкому, готує керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

Розпорядження про скликання планового засідання виконавчого комітету доводиться до відома його членам, а також запрошеним особам не пізніше ніж за два дні до засідання.

5.3.  У випадку необхідності проведення позапланового засідання виконавчого комітету, яке потребує розгляду невідкладного питання, скликання засідання здійснюється сільським головою (в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником сільського голови) шляхом направлення телефонограми членам виконавчого комітету та запрошеним особам. При цьому, проект рішення позапланового засідання може бути сформовано в процесі обговорення питання на засіданні виконавчого комітету.

5.4. Місцем проведення засідань виконавчого комітету, як правило є приміщення Мартинівської сільської ради. В окремих випадках, за рішенням сільського голови може бути проведено виїзне засідання виконавчого комітету.

5.5. Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету, завчасне ознайомлення їх з проектами рішень здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету. Присутність запрошених осіб на засідання виконавчого комітету з розгляду основного питання забезпечують керівники виконавчих органів ради, відповідальні за підготовку зазначеного питання на засідання виконавчого комітету.

5.6. Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито. В окремих випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету. Проведення закритого засідання виконкому (закритого обговорення окремих питань) передбачає підготовку рішень з дотриманням установлених правил роботи з документами обмеженого доступу.

5.7. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу. Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях. У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету не має можливості взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє сільського голову або керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету. У разі відсутності члена виконкому без поважних причин більш ніж половини засідань виконкому протягом року, сільський голова вносить пропозиції на розгляд ради про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету.

5.8.   На засіданні виконавчого комітету можуть бути присутні депутати ради, народні депутати України, керівники виконавчих органів ради, а також запрошені особи.

5.9.  Відкриває і веде засідання виконавчого комітету сільський голова, а у разі його відсутності з поважних причин, – посадова особа, яка здійснює його повноваження.

5.10.  Порядок денний засідання виконавчого комітету, в якому відведено час на розгляд кожного питання, визначаються доповідачі та співдоповідачі з кожного окремого питання, затверджується виконавчим комітетом на початку засідання. Включення або виключення питань із порядку денного, наданого на розгляд виконкому, відбувається шляхом прийняття рішення більшістю голосів від загального складу членів виконавчого комітету.

5.11. Питання порядку денного розглядаються на засідання за наступною процедурою:

а)   доповідь з питання порядку денного;

б) обговорення членами виконавчого комітету та за дозволом головуючого заслуховування думки запрошених осіб;

в)  голосування членами виконавчого комітету за запропонований проект рішення.    

     Якщо пропозицій щодо змін та доповнень до проекту рішення під час обговорення питання не надходило, такий проект рішення ставиться на голосування відразу в цілому.

     У разі внесення пропозицій щодо змін та доповнень до проекту рішення, то   рішення виконавчого комітету ухвалюються в такій послідовності:

  • головуючий ставить такий проект на голосування за основу;
  • після цього ставляться на голосування у порядку надходження усі пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення;
  • проект рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням ухвалених змін та доповнень.

5.12. На засіданні виконкому ведеться протокол. Ведення протоколу здійснює керуючий справами (секретар) виконкому, а у випадку його відсутності – секретар ради.

5.13. Керуючий справами (секретар) виконкому або секретар ради протягом 5 робочих днів після засідання виконкому оформлює протокол засідання; в протоколі вказується: номер протоколу; дата засідання; перелік членів виконкому, які взяли участь у засіданні, та перелік відсутніх на засіданні; перелік присутніх на засіданні запрошених осіб, керівників виконавчих органів  ради, підприємств, установ, організацій, представників місцевих органів виконавчої влади; перелік питань, що обговорювались, прізвища доповідачів та виступаючих, результат голосування (кількість голосів за проект рішення та проти; ухвалено чи не ухвалено проект), номери ухвалених рішень з кожного питання, які оформлюються на окремих аркушах (бланках) що додаються до протоколу; доручення, ухвалені виконавчим комітетом за результатами обговорення окремих питань.

5.14. Протоколи засідань виконкому підписує  сільський голова та керуючий справами (секретар) виконкому, а у випадку його відсутності – секретар ради.

Протоколи засідань засвідчуються печаткою виконкому.

 VI. Прийняття рішень

6.1. З усіх питань порядку денного з урахуванням змін і доповнень до проектів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет приймає рішення. Рішення виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

6.2. Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без обговорення, якщо до проекту рішення не надійшло зауважень, і на цьому не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету.

6.3. Рішення, прийняті з урахуванням висловлених у ході обговорення зауважень, протягом п’яти днів після засідання виконавчого комітету, крім рішень, для яких виконавчий комітет установив інший термін, доопрацьовуються виконавцями та передаються керуючому справами (секретарю) виконкому, який надає їх на підпис сільському голові, а в разі його відсутності з поважних причин, – посадовій особі, яка здійснює його повноваження. Рішення виконавчого комітету підписуються сільським головою, а в разі його відсутності з поважних причин, – посадовою особою, яка здійснює його повноваження, додатки до рішень – керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету на лицьовому боці останнього аркуша додатка.

6.4. Підписані рішення реєструються шляхом присвоєння реєстраційного номера, який складається з порядкового номера та через похилену риску року прийняття. Порядковий номер присвоюється  в межах календарного року, починаючи з початку кожного року. Датою реєстрації рішення виконавчого комітету є дата його прийняття.

6.5. Контроль за виконанням рішень здійснюється зазначеними в них посадовими особами.

6.6. Доручення виконавчого комітету оформлюються протокольно керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету.

6.7. Організаційне, технічне та господарське забезпечення засідань виконавчого комітету здійснюють відповідні виконавчі органи ради.

 VII. Набуття чинності та скасування рішень виконавчого комітету

7.1. Рішення виконавчого комітету нормативно-правового характеру набувають чинності із дня їх оприлюднення, якщо виконкомом не встановленого більш пізній час.

Рішення ненормативного характеру набувають чинності у день їх прийняття.

7.2. Рішення виконавчого комітету з питань, що віднесені до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані виконавчим комітетом або сільською радою.

7.3. У разі незгоди  сільського голови з рішенням виконкому він може зупинити дію рішення своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд Мартинівської сільської ради. Мотиви незгоди сільського голови із рішенням виконкому повинні бути викладені у розпорядженні голови щодо зупинення рішення виконкому. Зупинене рішення виконкому вноситься на найближче пленарне засідання ради, але не пізніше ніж через 30 календарних днів від дня винесення рішення виконкому. У випадку підтримання радою зупиненого рішення виконкому воно набуває чинності без підпису голови й оприлюднюється секретарем ради або уповноваженими на те депутатами.

7.4. Рішення виконавчого комітету, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень, можуть бути скасовані радою. Проект рішень про скасування акту виконкому вносяться в порядку визначеному Регламентом ради із обов’язковим письмовим сповіщенням членів виконкому про час і місце проведення засідань постійних комісій та пленарних засідань ради на яких розглядатиметься відповідне питання про скасування рішення виконкому. Кожен член виконкому має право взяти участь у відповідних засіданнях ради із правом дорадчого голосу.

7.5.  Рішення виконавчого комітету з мотивів невідповідності Конституції або законам України можуть бути скасовані у судовому порядку. Це не позбавляє виконавчий комітет права за власною ініціативою або ініціативою інших заінтересованих осіб змінити чи скасувати прийнятий ним акт (у тому числі і з мотивів невідповідності Конституції чи законам України). Однак, виконавчий комітет не може скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Ненормативні правові акти виконкому є актами одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи змінені виконкомом після їх виконання.

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету 

Мартинівської сільської ради                                             І.А. Дроздович


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь