Мартинівська сільська громада
Полтавський

Про затвердження Положення про Виконавчий апарат

Дата: 12.03.2021 08:50
Кількість переглядів: 344

Додаток 2

до рішення виконкому Мартинівської сільської ради

від __.01.2021 № ____

 

ПОЛОЖЕННЯ

про апарат Виконавчого комітету Мартинівської сільської ради

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Апарат Виконавчого комітету Мартинівської сільської ради (далі – апарат Виконавчого комітету) в межах своїх повноважень здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Мартинівської сільської ради, депутатів сільської ради, постійних та тимчасових контрольних комісій сільської ради, Мартинівського сільського голови, Виконавчого комітету, сприяє здійсненню сільською радою та її виконавчими органами взаємодії і зв’язку з територіальною громадою, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

1.2. Апарат Виконавчого комітету у своїй діяльності керується Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законодавчими актами з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Статутом Мартинівської сільської територіальної громади, рішеннями Мартинівської сільської ради та її Виконавчого комітету, розпорядженнями Мартинівського сільського голови, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Апарат Виконавчого комітету є підзвітним і підконтрольним Мартинівській сільській раді, підпорядкованим Виконавчому комітету сільської ради і Мартинівському сільському голові.

ІІ. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ АПАРАТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

2.1. Принципами діяльності апарату  Виконавчого комітету є:

2.1.1. народовладдя;

2.1.2. верховенство права і законність;

2.1.3. пріоритетність прав і свобод людини;

2.1.4. гласність;

2.1.5. поєднання державних і місцевих інтересів;

2.1.6. підзвітність та відповідальності перед територіальною громадою, Мартинівською сільською радою, її Виконавчим комітетом та Мартинівським сільським головою.

2.2. Основними завданнями апарату Виконавчого комітету є:

2.2.1. виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших підзаконних нормативно-правових актів, рішень Мартинівської сільської ради, її Виконавчого комітету, розпоряджень Мартинівського сільського голови;

2.2.2. реалізація прав і свобод громадян;

2.2.3. виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку;

2.2.4. підготовка та виконання місцевого бюджету (у межах компетенції);

2.2.5. взаємодія з державними органами, органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, підприємствами, установами, організаціями;

2.2.6. реалізація інших повноважень, передбачених чинним законодавством.

2.3. До відання апарату Виконавчого комітету в межах, визначених Конституцією України та законами України, іншими підзаконними нормативно-правовими актами України, рішеннями Мартинівської сільської ради, її Виконавчого комітету, розпорядженнями Мартинівського сільського голови, належить вирішення питань:

2.3.1. формування та реалізація політики Мартинівської сільської ради та її виконавчих органів як в цілому, так і за відповідними напрямками, розроблення механізмів її реалізації;

2.3.2. підготовка календарних планів засідань та планів роботи Мартинівської сільської ради та її Виконавчого комітету на відповідний рік;

2.3.3. підготовка порядку денного сесій Мартинівської сільської ради/засідання Виконавчого комітету сільської ради;

2.3.4. підготовка та висвітлення проектів рішень Мартинівської сільської ради та її Виконавчого комітету, проектів розпоряджень Мартинівського сільського голови;

2.3.5. організація роботи постійних та тимчасових контрольних депутатських комісій Мартинівської сільської ради;

2.3.6. організація роботи сесій Мартинівської сільської ради та засідань її Виконавчого комітету;

2.3.7. своєчасна підготовка рішень Мартинівської сільської ради, її Виконавчого комітету, розпоряджень Мартинівського сільського голови;

2.3.8. виконання рішень та протокольних доручень Мартинівської сільської ради та її Виконавчого комітету, підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи виконавчих органів та структурних підрозділів апарату Виконавчого комітету;

2.3.9. ведення реєстрації рішень Мартинівської сільської ради, рішень Виконавчого комітету, розпоряджень Мартинівського сільського голови та їх зберігання, а також виготовлення і засвідчення копій цих документів та здійснення їх розсилки;

2.3.10. аналіз підготовки та виконання нормативних актів Мартинівської сільської ради, Виконавчого комітету та Мартинівського сільського голови, внесення пропозицій щодо вдосконалення роботи виконавчих органів сільської ради з підготовки та виконання цих документів;

2.3.11. перевірка на відповідність до законодавства проектів рішень Мартинівської сільської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень Мартинівського сільського голови, підготовка проектів письмових висновків чи зауважень до них;

2.3.12. аналіз актів Мартинівської сільської ради її Виконавчого комітету та Мартинівського сільського голови з метою приведення їх у відповідність до законодавства, підготовка пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність;

2.3.13. надання керівництву Мартинівської сільської ради та працівникам виконавчих органів ради, депутатам, членам Виконавчого комітету консультацій з правових питань;

2.3.14. аналіз матеріалів, які надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, що характеризують стан законності у діяльності Мартинівської сільської ради і Виконавчого комітету, розробляє пропозиції щодо усунення недоліків діяльності сільської ради та її виконавчих органів;

2.3.15. участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, підготовка висновків за фактами виявлених правопорушень;

2.3.16. представлення у встановленому законодавством порядку інтересів Мартинівської сільської ради, Виконавчого комітету, Мартинівського сільського голови у судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

2.3.17. забезпечення організації бухгалтерського обліку відповідно до нормативно-правових актів;

2.3.18. здійснення обліку та контролю за правильним витрачанням бюджетних та позабюджетних коштів відповідно до затверджених кошторисів доходів і видатків з врахуванням внесених в них у встановленому порядку змін, а також за збереженням грошових і матеріальних цінностей;

2.3.19. здійснення своєчасного проведення розрахунків з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними особами;

2.3.20. складення і представлення бухгалтерської, статистичної звітності встановлені терміни до відповідних установ;

2.3.21. забезпечення виконання законодавства з питань оборонної і мобілізаційної роботи, планування і здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації;

2.3.22. здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

2.3.23. здійснення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

2.3.24. здійснення державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті;

2.3.25. здійснення реєстрації місця проживання, місця перебування та ведення реєстру територіальної громади;

2.3.26. вчинення нотаріальних дій, в порядку, передбаченому Законом України «Про нотаріат», іншими підзаконними нормативно-правовими актами;

2.3.27. надання адміністративних послуг в порядку, передбаченому Законом України «Про адміністративні послуги», іншими підзаконними нормативно-правовими актами;

2.3.28. надання соціальних послуг, в порядку, передбаченому Законом України «Про соціальні послуги», іншими підзаконними нормативно-правовими актами;

2.3.29. участь в організації і проведенні нарад, семінарів, конференцій та інших заходів;

2.3.30. здійснення організаційно-технічних заходів щодо проведення виборів та місцевих референдумів;

2.3.31. організація звітів виконавчих органів та посадових осіб Мартинівської сільської ради;

2.3.32. координація роботи підприємств, установ, організацій та закладів, які перебувають у комунальній власності Мартинівської сільської територіальної громади;

2.3.33. одержання, поширення і зберігання інформації щодо діяльності Мартинівської сільської ради та її виконавчих органів, забезпечення гласності і прозорості роботи сільської ради;

2.3.34. ведення офіційного вебсайту Мартинівської сільської ради та офіційних сторінок в соціальних мережах;

2.3.35. забезпечення взаємодії виконавчих органів Мартинівської сільської ради з судовими, правоохоронними, контролюючими органами, органами юстиції, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, громадськими об’єднаннями та окремими громадянами України для профілактики правопорушень, запобігання корупції, забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів членів Мартинівської сільської територіальної громади;

2.3.36. складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених чинним законодавством України;

2.3.37. участь в організації прийомів офіційних делегацій, підготовка проектів програм перебування офіційних делегацій;

2.3.38. проведення навчання, підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки кадрів, атестація посадових осіб місцевого самоврядування;

2.3.39. вирішення за дорученням Мартинівської сільської ради ради/Виконавчого комітету або Мартинівського сільського голови інших питань, пов’язаних з діяльністю сільської ради та її виконавчих органів.

ІІІ. СКЛАД І СТРУКТУРА АПАРАТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 

3.1. Апарат Виконавчого комітету утворюється у складі Виконавчого комітету та не є юридичною особою. До складу апарату Виконавчого комітету входять структурні підрозділи – управління і відділи.

3.2. Положення про апарат Виконавчого комітету, положення про структурні підрозділи апарату Виконавчого комітету, а також структура та гранична чисельність працівників апарату Виконавчого комітету затверджуються рішенням Мартинівської сільської ради.

3.3. Очолює апарат Виконавчого комітету Мартинівський сільський голова.

До складу апарату Виконавчого комітету входять посадові особи: секретар Мартинівської сільської ради, заступник  сільського голови, секретар Виконавчого комітету, старости, керівники, спеціалісти, адміністратори структурних підрозділів апарату Виконавчого комітету, інші посадові особи.

3.4. Посадові особи місцевого самоврядування апарату Виконавчого комітету призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Кодексу законів про працю України.

Службовці та працівники, зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування апарату Виконавчого комітету призначаються на посади та звільняються з посад з дотриманням законодавства про працю.

3.5. Посадові особи апарату Виконавчого комітету мають право:

– брати участь у пленарних засіданнях сесій Мартинівської сільської ради, засіданнях Виконавчого комітету, постійних чи тимчасових комісій сільської ради, нарадах, робочих групах, утворених сільською радою, засіданнях органів самоорганізації населення;

–одержувати у встановленому порядку від виконавчих органів Мартинівської сільської ради, підприємств, установ, організацій та закладів незалежно від форм власності, а також від постійних та тимчасових контрольних комісій сільської ради, депутатських фракцій та груп матеріали, необхідні для виконання покладених на апарат Виконавчого комітету завдань;

– з дозволу Мартинівського сільського голови чи секретаря Мартинівської сільської ради залучати відповідних спеціалістів для підготовки нормативно-правових актів сільської ради чи її виконавчих органів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться апаратом Виконавчого комітету, відповідно до покладених на нього завдань;

– вносити на розгляд керівництва Мартинівської сільської ради та її Виконавчого комітету проекти рішень, розпоряджень Мартинівського сільського голови, доповідні та службові записки, інформацію з питань, що належить до компетенції апарату Виконавчого комітету.

3.6. Посадові особи апарату Виконавчого комітету зобов’язані:

–відповідально і сумлінно ставитися до виконання поставлених перед ними завдань та функцій;

–виявляти високий рівень правової культури, шанобливо і з повагою ставитися до громадян, які звертаються до них за допомогою;

– дотримуватися правил внутрішнього службового розпорядку;

–виконувати конкретний обсяг повноважень, визначений посадовою інструкцією.

3.7. Посадові обов’язки заступника сільського голови, секретаря Виконавчого комітету, старости, керівників та спеціалістів структурних підрозділів апарату Виконавчого комітету, інших посадових осіб визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються Мартинівським сільським головою.

3.8. Організація роботи апарату Виконавчого комітету здійснюється керуючим справами (секретарем) Виконавчого комітету.

3.9. ЕКеруючий справами (секретар) Виконавчого комітету:

3.9.1. здійснює керівництво апаратом Виконавчого комітету, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат Виконавчого комітету завдань;

3.9.2. подає Мартинівському сільському голові кандидатури на посади та подання про звільнення з посад посадових осіб апарату Виконавчого комітету відповідно до чинного законодавства;

3.9.3. забезпечує підготовку матеріалів на розгляд Виконавчого комітету;

3.9.4. підписує протоколи засідань Виконавчого комітету;

3.9.5. здійснює контроль за виконанням рішень і протокольних доручень Виконавчого комітету, розпоряджень і доручень Мартинівського сільського голови;

3.9.6. веде особистий прийом громадян;

3.9.7. подає Мартинівському сільському голові пропозиції щодо утворення консультативних, дорадчих та інші допоміжних робочих груп та комісій, їх завдань, функцій та персонального складу;

3.9.8. подає Мартинівському сільському голові пропозиції про встановлення надбавок та інших видів матеріального заохочення у межах фонду оплати праці;

3.9.9. інформує Мартинівського сільського голову про випадки порушення виконавцями встановлених вимог Регламенту Мартинівської сільської ради, Регламенту Виконавчого комітету Мартинівської сільської ради та Інструкції з діловодства при підготовці проектів рішень Мартинівської сільської ради та її Виконавчого комітету, проектів розпоряджень Мартинівського сільського голови;

3.9.10. представляє апарат Виконавчого комітету у взаємовідносинах з виконавчими органами Мартинівської сільської ради, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, органами самоорганізації населення, громадянами;

3.9.11. контролює організацію діловодства та архівної справи в Мартинівській сільській раді та її виконавчих органах.

3.9.13. здійснює інші функції за дорученням Мартинівської сільської ради, Виконавчого комітету або Мартинівського сільського голови.

3.10. Керівники структурних підрозділів апарату Виконавчого комітету здійснюють функції і повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених положеннями про структурні підрозділи апарату Виконавчого комітету та посадовими інструкціями, і несуть персональну відповідальність за стан справ у відповідній сфері перед Виконавчим комітетом, Мартинівським сільським головою.

ІV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ АПАРАТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 

4.1. Апарат Виконавчого комітету утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

4.2. Умови оплати праці, соціально-побутового забезпечення посадових осіб/службовців, працівників, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування апарату Виконавчого комітету визначаються чинним законодавством.

4.3. Посадові особи/працівники апарату Виконавчого комітету можуть бути притягнуті до дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності у випадках та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.4. Посадові особи апарату Виконавчого комітету мають службові посвідчення встановленого зразка.

V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

5.1. Припинення діяльності апарату Виконавчого комітету здійснюється за рішенням Мартинівської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

5.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться за рішенням виконавчого комітету сільської ради в порядку, передбаченому Регламентом Мартинівської сільської ради.

 

Секретар виконкому                                                             І.А. Дроздович


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь