Мартинівська сільська громада
Полтавський

Про ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у Мартинівській сільській раді

Дата: 02.07.2021 08:44
Кількість переглядів: 2954

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 29.06.2021р.                                                                   №   54/2021

Про організацію  ведення обліку

 дітей дошкільного, шкільного віку

 та учнів у Мартинівській сільській раді

 

 На виконання ст. 66 Закону України «Про освіту», ст.18 Закону України «Про загальну середню освіту», керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» (зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 №806), з метою забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, виконавчий комітет Мартинівської сільської ради 

 ВИРІШИВ:

 

  1. Організувати ведення обліку дітей шкільного віку шляхом створення та постійного оновлення  реєстру даних про них (на кожний рік народження окремо) (далі реєстр) на території Мартинівської сільської ради.
  2. Затвердити Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають або перебувають на території Мартинівської сільської ради, що додається.  
  3. Визначити відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради  відповідальним за створення та постійне оновлення реєстру.
  4. Залучити до ведення обліку дітей шкільного віку  представників відділу поліції №3 Полтавського РУП ГУНПУ в Полтавській області (за згодою), службу у справах дітей виконавчого комітету Мартинівської сільської ради.
  5. Затвердити посадовий склад уповноважених осіб для виконання роботи, пов'язаної з обліком   дітей   дошкільного,  шкільного  віку  та   учнів  (далі – уповноважені), згідно з додатком 1.
  6. Закріпити  території  обслуговування  за   закладами загальної середньої    освіти (далі ЗЗСО)  для    реалізації     вимог  чинного   законодавства    в  частині забезпечення   обов’язкової   повної загальної середньої освіти згідно з додатком 2.
  7. Контроль за виконанням цього рішення  покласти  на заступника сільського голови.

 

 

Сільський голова                                                 В.І. Котенко

 

 

                                                                                                                                                        

 

Додаток №1

до рішення виконкому

Мартинівської сільської ради                                                                                 

від 29.06.2021 року  № 54/2021

ПОРЯДОК

ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів  на підвідомчій території Мартинівської сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на підвідомчій території Мартинівської сільської ради (далі – Порядок) визначає механізм обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на підвідомчій території Мартинівської сільської ради з урахуванням вимог законодавства в галузі освіти, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», інших чинних нормативно-правових актів відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року № 684 (редакція станом на 02.08.2019 року).

1.2. У цьому Порядку визначені функції органів, установ та організацій  підвідомчої території Мартинівської сільської ради з метою забезпечення здобуття дітьми дошкільного, шкільного віку та учнями загальної середньої освіти. 

1.3. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

вихованці – особи, які здобувають дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти або структурних підрозділах інших закладів освіти;

діти дошкільного віку – особи віком від 3 до 6 (7) років;

діти шкільного віку – особи у віці від 6 до 18 років, які повинні здобувати загальну середню освіту;

 учні – особи, які здобувають загальну середню освіту у  закладі освіти;

заклад освіти– юридична особа публічного чи приватного права, основним видом діяльності якої є освітня діяльність.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про інформацію».

1.4. Обробка та захист персональних даних дітей дошкільного, шкільного віку та учнів під час їх обліку здійснюються  відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

1.5. Залучення працівників   закладів освіти до організації та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку забороняється.

2.   Організація ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів

2.1.   Облік дітей дошкільного,  шкільного віку та учнів ведеться в межах  підвідомчої території Мартинівської сільської ради.

2.2.  Відділ освіти, культури та спорту   Мартинівської сільської ради, як відповідальний структурний підрозділ за організацію ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів:

2.2.1. Організовує ведення обліку дітей дошкільного,  шкільного віку та учнів, які проживають на підвідомчій території Мартинівської сільської ради, шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних про них (на кожний рік окремо).

2.2.2. Визначає посадову особу, яка відповідає за постійне оновлення реєстру обліку дітей дошкільного,  шкільного віку та учнів (далі – Реєстр).

2.3.  Посадова особа, що відповідає за постійне оновлення Реєстру, з дотриманням вимог Законів України «Про інформацію» і про «Захист персональних даних»:

2.3.1. Вносить до Реєстру персональні дані дітей дошкільного, шкільного віку та учнів (далі – дані): прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату народження, місце проживання чи перебування, місце навчання (заклад освіти, форма навчання та до категорії осіб з особливими потребами);

2.3.2. Видаляє дані дитини з Реєстру у випадку: досягнення повноліття, здобуття нею повної загальної середньої освіти, наявності письмово підтвердженої інформації про взяття її на облік (включення до Реєстру) на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, її вибуття на постійне місце проживання за межі України (з припиненням здобуття загальної середньої освіти в Україні);

2.3.3. Для забезпечення прав дітей дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти отримувати від старостинських округів (посадових осіб)  інформацію про кількість дітей дошкільного віку, а також від закладів освіти – інформацію про кількість їх вихованців;

2.3.4. Для забезпечення реалізації прав дітей  шкільного віку на здобуття повної загальної середньої освіти отримувати від служби у справах дітей, старостинських округів (посадових осіб) та закладів освіти дані про дітей шкільного віку;

2.3.5. Використовує для створення та оновлення Реєстру отримані дані, у тому числі з інших реєстрів або баз даних.

2.3.6. Протягом 10 робочих днів з дня отримання даних здійснює їх обробку, звіряє їх з даними Реєстру та, у разі потреби, вносить до нього відповідні зміни та доповнення.

      Дані можуть також бути внесені до Реєстру відповідно до письмової заяви батьків (одного з батьків) дошкільного, дитини шкільного віку чи інших законних представників, в якій повинна міститись інформація про дитину, а також їх згода на обробку персональних даних. Для підтвердження інформації про дитину надаються відповідні документи.

     У разі, коли місце навчання (заклад освіти) дитини шкільного віку не встановлено, протягом  5 робочих днів з дня встановлення відповідного факту надає наявні в Реєстрі її дані до  органу Національної поліції та службі у справах дітей для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної середньої освіти.

2.3.6. На підставі даних Реєстру та даних щодо кількості дітей дошкільного віку складає і подає статистичні звіти про кількість дітей дошкільного та шкільного віку за формою та у порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки України.

    На підставі статистичних звітів про кількість дітей дошкільного та  шкільного віку, складаються і подаються зведені статистичні звіти за формою та у порядку затвердженому Міністерством освіти і науки України.

2.4. Облік вихованців і учнів ведуть заклади освіти, підпорядковані відділу освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради.

2.5.  Заклади  освіти подають щороку, не пізніше 15 вересня, відповідальній особі відділу освіти, культури та спорту  Мартинівської сільської ради дані всіх учнів, які до нього зараховані, та дані про кількість вихованців, які відвідують такий заклад, або перебувають під його соціально-педагогічним патронатом.

2.6. У разі переведення учня до іншого  закладу  освіти або його відрахування в установленому порядку заклад освіти, з якого переводиться або відраховується учень, подає не пізніше 15 числа наступного місяця відповідальній особі відділу освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради дані такого учня, у тому числі місця продовження здобуття ним загальної середньої освіти (заклад освіти).

2.6.1. Під час переведення учня до іншого закладу освіти, з якого він переводиться, подаються:

- заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів).

- письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня.

2.6.2. Під час вибуття учня на постійне місце проживання за межі України до закладу освіти, з якого він вибуває, подаються:

- заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів).

- копія або сканована копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для учнів, які не досягли повноліття).

 2.7. Заклади освіти  Мартинівської сільської ради у разі зарахування учнів, які здобували загальну середню освіту в закладах освіти інших адміністративно – територіальних одиниць, подають не пізніше 15 числа наступного місяця з дня зарахування їх дані відповідальній особі відділу освіти, культури та спорту  Мартинівської сільської ради та уповноваженому органу або його структурному підрозділу адміністративно-територіальної одиниці,  на території якої розташовано заклад освіти, у якому учень здобував загальну середню освіту.

2.8. У разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин заклад освіти невідкладно надає відповідальному органу Національної поліції та службі у справах дітей дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.

      Причини відсутності учня на заняттях підтверджується відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмових  пояснень батьків (одного з батьків) учня чи інших законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або учня (для повнолітніх учнів), що зберігаються в його особовій справі протягом поточного навчального року.

2.9. Заклади освіти ведуть відповідну документацію з обліку учнів, передбачену діючим законодавством України.

 3.  Контроль за веденням обліку  дітей дошкільного, шкільного віку  та учнів

3.1.  Контроль за веденням обліку дітей дошкільного, шкільного віку в частині реалізації відділу освіти, культури та спорту  Мартинівської сільської ради повноважень, визначених цим Порядком, здійснює виконавчий комітет Мартинівської сільської ради.

3.2. Контроль за веденням обліку учнів закладами освіти на підвідомчій території Мартинівської сільської ради здійснює відповідальний структурний підрозділ -  відділ освіти, культури та спорту  Мартинівської сільської ради

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                           І.А. Дроздович              

                                                                   

  

 

Закріплення територій обслуговування

за освітніми закладами

Мартинівської  сільської ради

 

Назва закладу

Закріплена територія обслуговування

Опорний заклад Мартинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

ЗДО "Малятко"

с. Мартинівка, Вакулиха, Тишенківка, Красне, Шевченкове

Мар’янівський НВК

с. Мар’янівка

Білухівський НВК

с. Білухівка , Знаменка

Варварівський НВК

с. Варварівка

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

Додаток 2 

до рішення   виконавчого комітету

Мартинівської сільської ради

Від 29.06.2021 р. № 54/2021

 

С К Л А Д

уповноважених осіб  для виконання роботи,

пов’язаної з обліком дітей дошкільного,  шкільного віку та учнів

1.   Ляхова О.Ю.              – секретар Мартинівської сільської ради.

2.  Бойченко  А.М.– староста с. Білухівка.

3.   Данець М.Ф.       – староста с. Варварівка.

4. Зубенко Т.А. - сімейний лікар Мартинівської амбулаторії загальної практики  сімейної медицини.

7.  Гречко Т.С. – начальник відділу освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради.

8.  Філонець Н.М. –  в.о. начальника служби у справах дітей Мартинівської сільської ради

9. Колмик В.В. – в.о. начальника відділу поліції №3 Полтавського РУП ГУНПУ в Полтавській області (за згодою)

 

 Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                           І.А. Дроздович              


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь