A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мартинівська сільська громада
Полтавський

Про утворення комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Мартинівської сільської ради

Дата: 02.07.2021 08:47
Кількість переглядів: 670

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

МАРТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 29.06.2021р.                                                                   №   56/2021

 

Про  утворення комісії з питань захисту

прав дитини виконавчого комітету

Мартинівської сільської ради

 

З метою ефективного правового та соціального захисту дітей, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки і піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

 

1. Утворити комісію з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Мартинівської сільської ради.

2. Затвердити Положення про комісію з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Мартинівської сільської ради (додаток 1).

3. Затвердити персональний склад комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Мартинівської сільської ради (додаток 2).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника сільського голови Родика О.А.

 

 

       

Сільський голова                                                 В.І. Котенко

 

ПОГОДЖЕНО:

        

 

 

 

                                                                                                          

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету сільської ради

від 29 червня 2021 року № 56/2021

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Мартинівської сільської ради

1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі - комісія) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється виконавчим комітетом  сільської ради.

 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним кодексами України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про освіту", "Про соціальні послуги", "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням, розробленим відповідно до Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 зі змінами від 15.11.2017 року.

3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а також визначає перелік суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю (далі - суб’єкти соціальної роботи), що беруть участь у виконанні такого плану, контролює виконання його пунктів суб’єктами відповідно до їх компетенції;

4.2. Розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення, зокрема:

- реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі;

- надання дозволу бабусі, дідусю, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього не зробили батьки дитини;

- позбавлення та поновлення батьківських прав;

- вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

- вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

- участь одного з батьків у вихованні дитини;

- побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

- визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

- встановлення і припинення опіки, піклування;

- утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників;

- збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами,

  піклувальниками обов'язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

- інші питання, пов'язані із захистом прав дітей.

4.3. Розглядає підготовлені суб’єктами соціальної роботи матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій існує ризик відібрання дитини чи дитина вже відібрана у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сім’ї, діти з якої влаштовуються до навчального закладу на стаціонарне перебування за заявою батьків, та:

- приймає рішення про взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини (завершення або продовження у разі необхідності строку соціального супроводу);

- направляє у разі потреби батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до суб’єктів соціальної роботи, які відповідно до компетенції розробляють та впроваджують такі програми.

4.4. Розглядає питання щодо обгрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування) та приймає рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступеня за заявою батьків із визначенням строку її перебування у школі – інтернаті.

Під час прийняття рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступеня враховується думка дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

5. Комісія має право:

5.1. Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

5.2. Подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

5.3. Утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія.

5.4. Залучати до розв'язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські організації, суб'єкти підприємницької діяльності (за згодою).

6. Комісію очолює сільський голова.  

7. Комісія з питань захисту прав дитини  створюється в кількості 6 осіб.

 

8. Персональний склад комісії та зміни до нього затверджуються рішенням виконавчого комітету сільської ради.

У разі відсутності голови Комісії з поважних причин (хвороба, відпустка, відрядження тощо) планові та позапланові засідання проводить секретар комісії, з правом підпису відповідних протоколів засідань Комісії.

8.1.Секретар Комісії - відповідно до покладених на нього обов'язків:

8.1.1. Приймає від суб'єктів соціальної роботи матеріали та готує їх для розгляду на засіданні Комісії.

8.1.2. Формує порядок денний засідань Комісії.

8.1.3. Веде протоколи засідань Комісії.

8.1.4. Підписує Протоколи та витяги з протоколів Комісії.

8.2. Матеріали, які надійшли на розгляд Комісії, зберігаються у службі у  справах дітей Мартинівської сільської ради відповідно до законодавства України.

8.3. У разі тимчасової відсутності секретаря Комісії виконання його обов'язків покладається на іншого члена Комісії.

9. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше, ніж один раз на місяць.

Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

До участі у засіданнях комісії можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні долі конкретної дитини, з правом дорадчого голосу.

10. Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання.

11. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

12. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення комісії.

13. Голова, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

14. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється службою у справах дітей сільської ради.

 

15. Внесення будь-яких змін та доповнень до цього Положення чи його скасування здійснюється у тому ж порядку, що і затвердження цього Положення.

 

 

 

 

Секретар виконкому                                                   І.А. Дроздович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету сільської  ради

від 29  червня 2021 року № 56/2021

                                                                                        

 

СКЛАД

комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Мартинівської сільської ради

 

 

Котенко В. І.

 

 

сільський голова, голова комісії

 

 

 

Філонець Н.М.

 

в.о. начальника служби

у справах дітей сільської ради, секретар комісії

 

Члени комісії

 

Зубенко Т.А.   

 

Сімейний лікар Мартинівської АЗПСМ (за згодою)

 

Захожай О.Л.

 

Дільничний інспектор ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області (за згодою)

 

Гречко Т.С.

 

начальник відділу освіти, культури та спорту сільської ради

 

Сивокінь С.В.

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи опорного закладу Мартинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (за згодою)

 

Якименко Н.О.

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи Білухівського НВК (за згодою)

 

Асеєва Т.Ф.

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи Варварівського  НВК (за згодою)

 

 

Секретар виконкому                                                   І.А. Дроздович


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь