A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мартинівська сільська громада
Полтавський

Положення про відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

Дата: 15.09.2021 11:25
Кількість переглядів: 368

Фото без опису                                                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

           рішення  ІІ позачергової сесії  VIII скликання

 від 24 грудня 2020 року

 

 

Сільський голова

_____________________ Котенко В.І.

                                                                                              

 

Положення

про відділ освіти, культури та спорту

Мартинівської сільської ради

 

1. Загальні положення

 1.1. Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Мартинівської сільської  ради.

1.2. Відділ утворюється Мартинівською сільською  радою, підзвітнии? та підконтрольнии? Мартинівській сільській раді, підпорядковании? виконавчому комітету ради, сільському голові, заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (відповідно до розподілу обов’язків), а з питань здіи?снення делегованих повноважень - підконтрольнии? відповідним органам виконавчої влади.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенцією про права дитини, Європеи?ською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Мартинівської сільської ради та її виконавчого комітету і цим Положенням.

 1.4. Структура, штатнии? розпис Відділу та зміни до них затверджуються рішенням Мартинівської сільської ради.

1.5. Відділ є уповноваженою особою з реалізації прав і обов’язків Мартинівської сільської ради, як засновника, щодо управління закладами освіти.

1.6. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України у Полтавському районі, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 1.7. Місцезнаходження: вул. Богдана Хмельницького буд.18 с. Мартинівка Полтавського району Полтавської області

1.8. Назва юридичної особи: повна назва:  Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради;  скорочена: Відділ освіти

1.9. Внесення змін та доповнень до цього Положення здіи?снюється шляхом прии?няття рішення Мартинівською сільською радою.

2. Мета створення та завдання Відділу

2.1. Відділ створено з метою:

2.1.1. здіи?снення Мартинівською сільською радою та її виконавчими органами повноважень у сфері освіти, наданих законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та іншими законодавчими актами України;

2.1.2. забезпечення на території Мартинівської сільської територіальної громади всебічного розвитку людини як особистості та наи?вищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностеи?, формування цінностеи? і необхідних для успішної самореалізації компетентностеи?, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на ціи? основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України  та її європеи?ського вибору.

 2.2. Відділ у межах своїх повноважень вирішує такі завдання:

 2.2.1. відповідає за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на відповідній території. забезпечення доступності дошкільної, початкової та повної загальної середньої освіти, позашкільної освіти;

2.2.2. забезпечує доступність та безоплатне здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній території;

2.2.3. вживає заходів для забезпечення потреби громадян, які проживають на відповідній території  у дошкільній та позашкільній освіті;

2.2.4. сприяє отриманню державних гарантіи? та забезпечує соціальнии? захист педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в освітньому процесі, учнів (вихованців);

2.2.5. створює умови для вдосконалення та підвищення професіи?ної кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти Мартинівської сільської територіальної громади, забезпечує їх перепідготовку та атестацію;

2.2.6. забезпечує рівні умови розвитку закладів освіти всіх форм власності;

2.2.7. здіи?снює підготовку проєктів рішень Мартинівської сільської ради, її виконавчого комітету щодо вирішення питань у сфері освіти;

2.2.8. забезпечує виконання програм і здіи?снення заходів, спрямованих на розвиток освіти;

2.2.9. здіи?снює інші повноваження та виконує завдання, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

2.2.10. забезпечує на території громади реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва, молоді, фізичної культури та спорту;

2.2.11. здійснює відповідно до законодавства, управління і контроль у сфері музейної, клубної, мистецької, бібліотечної справи.

 2.3. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ:

 2.3.1. забезпечує виконання рішень Мартинівської сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Мартинівського сільського голови з питань, віднесених до компетенції Відділу;

2.3.2. здійснює прогнозування освітніх потреб населення у закладах, що забезпечують надання дошкільної, початкової та повної середньої освіти, позашкільної освіти, враховуючи інтереси дітей з особливими освітніми потребами;

2.3.3. веде облік дітеи? дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

 2.3.4. порушує перед Мартинівською сільською радою питання щодо задоволення освітніх потреб представників національних меншин;

 2.3.5. планує та забезпечує розвиток мережі комунальних закладів дошкільної, початкової та повної середньої освіти, позашкільної освіти відповідно до потреб територіальної громади, координує діяльність мережі; 44 Додатки

 2.3.6. порушує перед Мартинівською сільською радою питання про засновування, реорганізацію або ліквідацію закладів освіти;

 2.3.7. укладає строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів освіти, обраних (призначених) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладів освіти;

 2.3.8. розриває строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладів освіти;

2.3.9. закріплює за закладами освіти територію обслуговування (крім випадків, встановлених спеціальними законами);

 2.3.10. сприяє організації фінансового та матеріально-технічного забезпечення закладів освіти, у тому числі будівництва, реконструкції ремонту будівель, споруд, приміщень, інших об’єктів закладів освіти, комплектуванню їх меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем у обсягах, які забезпечують надання освітніх послуг у відповідності до встановлених державних стандартів освіти;

2.3.11. сприяє формуванню замовлення на придбання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, координує забезпечення ними підпорядкованих и?ому закладів;

2.3.12. забезпечує підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів освіти і у зворотному напрямку (у разі потреби - транспортними засобами, пристосованими для перевезення осіб, які пересуваються на кріслах колісних); забезпечує фінансування визначених у цьому підпункті заходів;

2.3.13. збирає, узагальнює та вносить на розгляд виконавчого комітету Мартинівської сільської ради пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітеи? та учнів у закладах освіти;

2.3.14. організовує закупівлю товарів, робіт, послуг у підпорядкованих и?ому закладах освіти, у тому числі харчування дітей у навчальних закладах;

 2.3.15. організовує бухгалтерськии? облік та забезпечує своєчасне подання фінансової та бухгалтерської звітності підпорядкованими и?ому закладами освіти;

2.3.16. погоджує кошториси та прии?має фінансові звіти закладів освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

2.3.17. забезпечує затвердження кошторисів закладів освіти у порядку, визначеному законодавством;

2.3.18. здіи?снює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти;

2.3.19. оприлюднює офіціи?ну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного з закладів освіти Мартинівської сільської територіальної громади, та інші видатки у сфері освіти;

2.3.20. аналізує результати господарської діяльності підпорядкованих и?ому закладів освіти, готує пропозиції та за необхідності вживає заходів щодо підвищення ефективності і ?х функціонування;

2.3.21. організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовии? період;

2.3.22. координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарного режиму в закладах освіти та надає допомогу у проведенні відповідної роботи;

2.3.23. здіи?снює поточнии? контроль за дотриманням установчих документів закладів освіти під час їхньої поточної діяльності;

2.3.24. надає та реалізує пропозиції щодо залучення додаткових ресурсів у сферу освіти шляхом участі в грантових програмах міжнародних організаціи? та фондів;

2.3.25. створює умови для одержання дітьми, у тому числі з особливими освітніми потребами, дошкільної освіти;

 2.3.26. здіи?снює складення та подання державної статистичної звітності у обсягах, встановлених для місцевих органів управління освітою, збирає, аналізує та за необхідності подає на розгляд відповідних органів іншу інформацію, необхідну для реалізації повноважень у сфері освіти;

 2.3.27. забезпечує своєчасне складення та подання державної статистичної звітності уповноваженими працівниками підпорядкованих и?ому закладів освіти;

2.3.28. вивчає потреби і вносить пропозиції щодо застосування у відповідних закладах освіти інституціи?них та індивідуальних форм навчання;

 2.3.29. вивчає потреби щодо створення додаткових можливостеи? для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітеи?, забезпечує створення та належні умови функціонування мережі гуртків, творчих, спортивних та інших секціи?, сприяє розширенню вибору вихованцями, учнями і слухачами видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб, які їх замінюють;

 2.3.30. координує роботу, спрямовану на науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи у підпорядкованих и?ому закладах освіти;

 2.3.31. забезпечує організацію методичного супроводу у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Мартинівської сільської територіальної громади;

2.3.32. за запитами керівників закладів освіти сприяє участі дітеи? та молоді у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах тощо;

2.3.33. забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя, співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців громади;

2.3.34. забезпечує розвиток напрямків фізичної культури і спорту та створення умов для заняття фізичною культурою і спортом максимально широкого кола мешканців громади;

2.3.35. сприяє відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин та участі у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури, а також державної мовної політики;

2.3.36. удосконалює систему пошуку та відбору талановитої і обдарованої молоді, сприяє підтримці її розвитку;

2.3.37. здійснює координацію роботи інших структурних підрозділів територіальної громади у межах своєї компетенції з організації фізкультурно-спортивної роботи, змістовного відпочинку, дозвілля трудового і патріотичного виховання молоді;

2.3.38. організовує проведення засідань, координаціи?них рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу;

2.3.39. здіи?снює інші повноваження, що випливають з актів законодавства, актів органів місцевого самоврядування Мартинівської сільської територіальної громади та цього Положення.

3. Права Відділу

Відділ має право:

3.1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до и?ого компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, фахівців, експертів.

3.2. Вносити до Мартинівської сільської ради пропозиції щодо фінансування закладів освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету в частині забезпечення освітньої галузі.

3.3. У межах своєї компетенції представляти сільську раду з питань, віднесених до компетенції Відділу, в органах державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях, звертатися до суду у порядку, встановленому законодавством; бути позивачем, відповідачем та третьою особою у суді.

 

3.4.Взаємодіяти з депутатами сільської ради, постійними комісіями сільської ради, іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, виконавчими органами сільської ради, старостами сіл, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян, розташованими на території громади.

 

3.5. Одержувати необхідну інформацію (відповідно до компетенції Відділу), в разі потреби - відповідні документи, від інших структурних підрозділів, виконавчих органів селищної ради, старост сіл, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, розташованих на території громади.

 

3.6. Вносити на розгляд сільського голови, виконавчого комітету сільської ради проєкти розпоряджень сільського  голови, рішень виконавчого комітету,  пропозиції з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

 

3.7. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету, засіданнях дорадчих органів з питань, що відносяться до компетенції Відділу, нарадах, що проводяться за участю інших структурних підрозділів виконавчого комітету, старост сіл, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території громади.

 

3.8. Інформувати сільського голову у разі покладення на Відділ виконання завдань, що не належать до його функцій чи виходить за їх межі.

 

3.9. Залучати до розроблення програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

 

3.10. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів і установ освіти.

 

3.11. Проводити конференції педагогічних працівників, семінари, наради керівників закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

 

3.12. Вносити пропозиції щодо фінансування  закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі громади.

 

3.13. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників  закладів освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

 

3.14. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів, які знаходяться на балансі відділу освіти .

 

3.15. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки з закладами освіти  зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

4. Керівник та працівники Відділу

4.1. Керівником Відділу є и?ого начальник. Начальник відділу є посадовою особою місцевого самоврядування, прии?мається на службу шляхом призначення Мартинівським сільським головою за конкурсом або іншою процедурою, передбаченою законодавством.

4.2. Виконує функції головного розпорядника коштів для закладів освіти, культури і спорту, що фінансується з бюджету Мартинівської  сільської  ради.

4.3. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі.

4.4. Забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо реалізації норм антикорупційного законодавства.

4.5. Начальник Відділу підзвітнии? і підконтрольнии? Мартинівському сільському  голові та заступнику голови з питань діяльності виконавчих органів ради (згідно з розподілом обов’язків).

4.6. Працівники Відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, на них поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», вони прии?маються на службу за конкурсом або іншою процедурою, передбаченою законодавством.

 4.7. Начальник Відділу:

 4.7.1. здіи?снює:

 - керівництво роботою Відділу;

 - функціональнии? розподіл обов’язків між працівниками Відділу;

 - затверджує посадові інструкції працівників Відділу;

 - планування роботи Відділу та забезпечує звітування про и?ого роботу;

 4.7.2. виконує від імені Відділу повноваження, передбачені цим Положенням;

4.7.3. здіи?снює інші повноваження та функції, передбачені посадовою інструкцією начальника Відділу;

4.7.4. подає на затвердження сільському голові проекти кошторису та штатного розпису Відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

4.7.5. за  попереднім погодженням з сільським головою, призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про службу в органах місцевого самоврядування,  посадових осіб відділу, присвоює їм ранги посадових осіб органу місцевого самоврядування, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

4.7.6. приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

4.7.7. готує подання Мартинівському сільському голові щодо заохочення, просування по службі, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення  керівників закладів освіти, підпорядкованих Відділу;

 4.8. Права, посадові обов’язки, вимоги до рівня кваліфікації та досвіду роботи, відповідальність працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями до відповідних посад, затвердженими начальником Відділу.

5. Відповідальність

5.1. Працівники відділу несуть відповідальність за належне здійснення покладених на Відділ завдань та повноважень відповідно до посадових інструкцій та цього Положення.

6. Взаємовідносини з іншими підрозділами

 6.1. Відділ може виконувати зазначені завдання і функції самостіи?но або разом з іншими структурними підрозділами Мартинівської сільської ради та її виконавчих органів, а у випадках, передбачених законодавством – з територіальними підрозділами органів державної виконавчої влади, державними органами, іншими юридичними особами, незалежно від форми власності, та фізичними особами.

 

 

Секретар сільської ради                                                           О.Ю. Ляхова


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь