Мартинівська сільська громада
Полтавський

Рішення про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на 2022 рік

Дата: 28.12.2021 09:06
Кількість переглядів: 582

 

 

МАРТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ

 ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Чотирнадцята чергова сесія восьмого скликання

 

РІШЕННЯ

 

 

21 грудня 2021 рік                                                                             с. Мартинівка                                                    

 

 

«Про бюджет  Мартинівської сільської

 територіальної громади
 на 2022 рік»

16567000000
(код бюджету)

Керуючись частиною пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України  Мартинівська сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2022 рік:

      доходи  бюджету Мартинівської сільської територіальної громади у сумі 76 341 810,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету –76 341 810,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 0,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

      видатки бюджету Мартинівської сільської територіальної громади у сумі 76 341 810,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 73 800 810,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету 2 541 000,00 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету Мартинівської сільської територіальної громади    у сумі 2 541 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

   дефіцит за спеціальним фондом бюджету Мартинівської сільської територіальної громади у сумі 2 541 000 ,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Мартинівської сільської територіальної громади у розмірі 150 000,00 гривень, що становить 0,2 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд   у розмірі 760 000 ,00 гривень, що становить 1 відсоток бюджету Мартинівської сільської територіальної громади видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення:

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам- 14 463 800,00;

- базова дотація- 1 244 600,00 грн.

Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України, делегувати виконавчому комітетові сільської ради повноваження щодо збільшення (зменшення), у міжсесійний період сільської ради, обсягу дохідної та видаткової частин бюджету громади у разі зміни обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та обласного бюджету, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між головними розпорядниками коштів бюджету  громади з наступним внесенням змін до рішення про бюджет Мартинівської сільської територіальної громади.

4. Затвердити розподіл витрат на реалізацію місцевих програм у сумі 24 088 010,00 гривень бюджету Мартинівської сільської територіальної громади  згідно з додатком 5 до цього рішення на 2022 рік.

5.Установити, що у загальному фонді бюджету громади на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду  бюджету Мартинівської сільської територіальної громади належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15  Бюджетного кодексу України.

6.Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету громади на 2022 рік :

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду бюджету Мартинівської сільської територіальної громади  до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини першої статті 71 бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплата праці працівникам бюджетних установ;

-нарахування на заробітну плату;

- забезпечення продуктами харчування;

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- підготовку кадрів закладами фахової передвищої освіти та вищої освіти;

- оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

- оплата енергосервісу.

       8. Надати право фінансовому відділу Мартинівської сільської ради :

     1) відповідно до частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету громади на депозитних рахунках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду. А також шляхом придбання державних цінних паперів , згідно з порядком. Визначеним Кабінетом Міністрів України;

     2) в межах бюджетних призначень окремо за бюджетною програмою за загальним та спеціальними фондами бюджету громади за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету громади та кошторисах, у розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

       3) погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету громади платежів з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;

       4) здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків бюджету громади для здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства.

      9. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Мартинівської сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

10.  Головними розпорядниками коштів бюджету Мартинівської сільської територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України на 2022 р. стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України (статті 48, 49, 51);

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги звязку, які споживаються бюджетними установами, та укладення договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

11. У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків місцевого бюджету в межах їх загального обсягу за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), здійснюється за рішенням виконавчого комітету за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

У разі передачі після прийняття рішення про місцевий бюджет повноваження на виконання функцій, завдань чи надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання  тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за рішенням виконавчого комітету Мартинівської сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.                                                                                                                                                                                                                           

12. Здійснювати з 01 січня 2022 року з бюджету територіальної громади видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку 6 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеними Бюджетним кодексом України.

13. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

14. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6  є невід’ємною частиною цього рішення.

15. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України Фінансовому відділу Мартинівської сільської ради опублікувати рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в газеті «Життя і слово».

11. Організацію виконання цього рішення покласти на Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради, контроль за його виконанням – на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 

Мартинівський сільський голова                                     Віктор КОТЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

 

 

 

 

До рішення 14 сесії Мартинівської сільської ради

 

 

 

 

 

8 скликання віл 21.12.2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОХОДИ

 

 

 бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2022 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16567000000

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код

Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

10000000

Податкові надходження  

60 261 200,00

60 261 200,00

0,00

0,00

 

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

12 603 000,00

12 603 000,00

0,00

0,00

 

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

12 600 000,00

12 600 000,00

0,00

0,00

 

 

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

8 160 000,00

8 160 000,00

0,00

0,00

 

 

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

4 190 000,00

4 190 000,00

0,00

0,00

 

 

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

 

 

11020000

Податок на прибуток підприємств  

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

 

 

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

 

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

33 267 200,00

33 267 200,00

0,00

0,00

 

 

13030000

Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення

33 267 200,00

33 267 200,00

0,00

0,00

 

 

13030700

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти

67 200,00

67 200,00

0,00

0,00

 

 

13030800

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу

32 000 000,00

32 000 000,00

0,00

0,00

 

 

13030900

Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату

1 200 000,00

1 200 000,00

0,00

0,00

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

156 000,00

156 000,00

0,00

0,00

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

156 000,00

156 000,00

0,00

0,00

 

 

18000000

Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України

14 235 000,00

14 235 000,00

0,00

0,00

 

 

18010000

Податок на майно

7 919 000,00

7 919 000,00

0,00

0,00

 

 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

175 000,00

175 000,00

0,00

0,00

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

305 000,00

305 000,00

0,00

0,00

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

6 000 000,00

6 000 000,00

0,00

0,00

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

900 000,00

900 000,00

0,00

0,00

 

 

18050000

Єдиний податок  

6 316 000,00

6 316 000,00

0,00

0,00

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб 

76 000,00

76 000,00

0,00

0,00

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

1 090 000,00

1 090 000,00

0,00

0,00

 

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

5 150 000,00

5 150 000,00

0,00

0,00

 

 

20000000

Неподаткові надходження  

283 500,00

283 500,00

0,00

0,00

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

283 500,00

283 500,00

0,00

0,00

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

203 000,00

203 000,00

0,00

0,00

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

 

 

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

 

 

22090000

Державне мито  

500,00

500,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

500,00

500,00

0,00

0,00

 

 

 

Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

60 544 700,00

60 544 700,00

0,00

0,00

 

 

40000000

Офіційні трансферти  

15 797 110,00

15 797 110,00

0,00

0,00

 

 

41000000

Від органів державного управління  

15 797 110,00

15 797 110,00

0,00

0,00

 

 

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

1 244 600,00

1 244 600,00

0,00

0,00

 

 

41020100

Базова дотація

1 244 600,00

1 244 600,00

0,00

0,00

 

 

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

14 463 800,00

14 463 800,00

0,00

0,00

 

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

14 463 800,00

14 463 800,00

0,00

0,00

 

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

88 710,00

88 710,00

0,00

0,00

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

88 710,00

88 710,00

0,00

0,00

 

 

Х

Разом доходів

76 341 810,00

76 341 810,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

Олена ЛЯХОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

 

 

 

 

 

До рішення 14 сесії Мартинівської сільської ради

 

 

 

 

 

8 скликання віл 21.12.2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІНАНСУВАННЯ

 

 

бюджету Мартинівської сільської територіальної  на 2022 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16567000000

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код

Найменування згідно
з Класифікацією фінансування бюджету

Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Фінансування за типом кредитора

 

 

200000

Внутрішнє фінансування

0,00

-2 541 000,00

2 541 000,00

2 541 000,00

 

 

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

0,00

-2 541 000,00

2 541 000,00

2 541 000,00

 

 

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0,00

-2 541 000,00

2 541 000,00

2 541 000,00

 

 

X

Загальне фінансування

0,00

-2 541 000,00

2 541 000,00

2 541 000,00

 

 

Фінансування за типом боргового зобов’язання

 

 

600000

Фінансування за активними операціями

0,00

-2 541 000,00

2 541 000,00

2 541 000,00

 

 

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

0,00

-2 541 000,00

2 541 000,00

2 541 000,00

 

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0,00

-2 541 000,00

2 541 000,00

2 541 000,00

 

 

X

Загальне фінансування

0,00

-2 541 000,00

2 541 000,00

2 541 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

Олена ЛЯХОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До рішення 14 сесії Мартинівської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 скликання віл 21.12.2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗПОДІЛ

 

 

видатків  бюджету Мартинівської сільської територіальної громади на 2022 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16567000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

усього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

0200000

 

 

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

26 184 110,00

26 184 110,00

8 482 600,00

382 100,00

0,00

1 598 000,00

1 598 000,00

0,00

0,00

0,00

1 598 000,00

27 782 110,00

 

 

0210000

 

 

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

26 184 110,00

26 184 110,00

8 482 600,00

382 100,00

0,00

1 598 000,00

1 598 000,00

0,00

0,00

0,00

1 598 000,00

27 782 110,00

 

 

 

0100

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

11 714 700,00

11 714 700,00

8 482 600,00

382 100,00

0,00

1 128 000,00

1 128 000,00

0,00

0,00

0,00

1 128 000,00

12 842 700,00

 

 

0210150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

11 714 700,00

11 714 700,00

8 482 600,00

382 100,00

0,00

1 128 000,00

1 128 000,00

0,00

0,00

0,00

1 128 000,00

12 842 700,00

 

 

 

3000

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

968 610,00

968 610,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

968 610,00

 

 

0213032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

 

 

0213050

3050

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

41 000,00

41 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 000,00

 

 

0213090

3090

1030

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

1 310,00

1 310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 310,00

 

 

0213160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

 

 

0213172

3172

1010

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

 

 

0213242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

725 000,00

725 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

725 000,00

 

 

 

6000

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

10 750 400,00

10 750400,00

0,00

0,00

0,00

470 000,00

470 000,00

0,00

0,00

0,00

470 000,00

11 220 400,00

 

 

0216013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

1 950 000,00

 1 950 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

2 150 000,00

 

 

0216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

8 800 400,00

880 400,00

0,00

0,00

0,00

270 000,00

270 000,00

0,00

0,00

0,00

270 000,00

9 070 400,00

 

 

 

7000

 

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2 750 400,00

2 750 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 750 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

усього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

0217130

7130

0421

Здійснення  заходів із землеустрою

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

 

 

0217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

142 000,00

142 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142 000,00

 

 

0217442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури

2 300 000,00

2 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 300 000,00

 

 

0217680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

8 400,00

8 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 400,00

 

 

0600000

 

 

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

33 910 100,00

33 910 100,00

22 782 974,00

2 783 900,00

0,00

928 000,00

928 000,00

0,00

0,00

0,00

928 000,00

34 838 100,00

 

 

0610000

 

 

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

33 910 100,00

33 910 100,00

22 782 974,00

2 783 900,00

0,00

928 000,00

928 000,00

0,00

0,00

0,00

928 000,00

34 838 100,00

 

 

 

0100

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

2 795 500,00

2 795 500,00

2 182 300,00

18 000,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

3 095 500,00

 

 

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2 795 500,00

2 795 500,00

2 182 300,00

18 000,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

3 095 500,00

 

 

 

1000

 

ОСВІТА

27 610 800,00

27 610 800,00

18 648 574,00

2 617 900,00

0,00

528 000,00

528 000,00

0,00

0,00

0,00

528 000,00

28 138 800,00

 

 

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

2 460 100,00

2 460 100,00

1 608 500,00

228 100,00

0,00

478 000,00

478 000,00

0,00

0,00

0,00

478 000,00

2 938 100,00

 

 

0611021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

10 686 900,00

10 686 900,00

5 184 500,00

2 389 800,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

10 736 900,00

 

 

0611031

1031

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

14 463 800,00

14 463 800,00

11 855 574,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 463 800,00

 

 

 

3000

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

546 500,00

546 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

546 500,00

 

 

0613140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

546 500,00

546 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

546 500,00

 

 

 

4000

 

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

2 857 300,00

2 857 300,00

1 952 100,00

148 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

2 957 300,00

 

 

0614030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

677 600,00

677 600,00

521 000,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

777 600,00

 

 

0614040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв i виставок

167 700,00

167 700,00

135 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167 700,00

 

 

0614060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

1 812 000,00

1 812 000,00

1 296 100,00

148 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 812 000,00

 

 

0614082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

 

 

 

5000

 

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

 

 

0615012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

 

 

3700000

 

 

Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради

13 706 600,00

12 946 600,00

848 500,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

13 721 600,00

 

 

3710000

 

 

Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради

13 706 600,00

12 946 600,00

848 500,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

13 721 600,00

 

 

 

0100

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

1 098 500,00

1 098 500,00

848 500,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

1 113 500,00

 

 

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1 098 500,00

1 098 500,00

848 500,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

1 113 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

усього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

8700

 

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

760 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760 000,00

 

 

3718710

8710

0133

Резервний фонд місцевого бюджету

760 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760 000,00

 

 

 

9000

 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

11 848 100,00

11 848 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 848 100,00

 

 

3719710

9710

0180

Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування

8 848 100,00

8 848 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 848 100,00

 

 

3719730

9730

0180

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

 

 

X

X

X

УСЬОГО

73 800 810,00

73 040 810,00

32 114 074,00

3 166 000,00

10 750 400,00

2 541 000,00

2 541 000,00

0,00

0,00

0,00

2 541 000,00

76 341 810,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

Олена ЛЯХОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №4

 

 

 

 

 

 

 

До рішення 14 сесії Мартинівської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

8 скликання віл 21.12.2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжбюджетні трансферти на 2022 рік

 

 

16567000000

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

 

Код Класифікації доходу бюджету /
Код бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту

 

Усього

 

 

 

1

2

3

 

 

 

І. Трансферти до загального фонду бюджету

 

 

 

41020100

Базова дотація

1 244 600,00

 

 

 

99000000000

Державний бюджет України

1 244 600,00

 

 

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

14 463 800,00

 

 

 

99000000000

Державний бюджет України

14 463 800,00

 

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

88 710,00

 

 

 

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

88 710,00

 

 

 

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

15 797 110,00

 

 

 

Х

загальний фонд

15 797 110,00

 

 

 

Х

спеціальний фонд

0,00

 

 

 

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету /
Код бюджету

 

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту

 

Усього

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

І. Трансферти із загального фонду бюджету

 

 

 

3719710

9710

Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування

8 848 100,00

 

 

 

16560000000

 

Бюджет Карлівської міської територіальної громади

8 848 100,00

 

 

 

3719730

9730

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

3 000 000,00

 

 

 

16100000000

 

Обласний бюджет Полтавської області

3 000 000,00

 

 

 

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

11 848 100,00

 

 

 

Х

загальний фонд

11 848 100,00

 

 

 

Х

спеціальний фонд

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

Олена ЛЯХОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До рішення 14 сесії Мартинівської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 скликання віл 21.12.2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл витрат бюджет Мартинівської сільської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році

 

 

16567000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування
місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі бюджет розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

0200000

 

 

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

 

 

15 919 410,00

14 449 410,00

1 470 000,00

1 470 000,00

 

 

0210000

 

 

Виконавчий комітет Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

 

 

15 919 410,00

14 449 410,00

1 470 000,00

1 470 000,00

 

 

 

0100

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

 

 

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

 

 

0210150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

 

 

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

 

 

 

 

 

 

Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2022 рік.

Рішення 14 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2021 року

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

 

 

 

3000

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 

948 610,00

948 610,00

0,00

0,00

 

 

0213032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

 

 

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2022 р.-2023 р.

Рішення 14  чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2021р.

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

 

 

0213050

3050

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

41 000,00

41 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2022 р.-2023 р.

Рішення 14  чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2021р.

41 000,00

41 000,00

0,00

0,00

 

 

0213090

3090

1030

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

 

 

1 310,00

1 310,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2022 р.-2023 р.

Рішення 14  чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2021р.

1 310,00

1 310,00

0,00

0,00

 

 

0213160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

 

 

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування
місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі бюджет розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2022 р.-2023 р.

Рішення 14  чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2021р.

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

 

 

0213172

3172

1010

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

 

 

100,00

100,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2022 р.-2023 р.

Рішення 14  чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2021р.

100,00

100,00

0,00

0,00

 

 

0213242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

705 000,00

705 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2022 р.-2023 р.

Рішення 14  чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2021р.

705 000,00

705 000,00

0,00

0,00

 

 

 

6000

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 

 

11 220 400,00

10 750 400,00

470 000,00

470 000,00

 

 

0216013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

 

 

2 150 000,00

1 950 000,00

200 000,00

200 000,00

 

 

 

 

 

 

Програма підтримки та розвитку Халтуринського госпрозрахугнкового комунального підприємства на 2022 рік.

Рішення 14 чергової  сесії Мартинівської сільськоїх ради 8 скликання від 21.12.2021 р.

2 150 000,00

1 950 000,00

200 000,00

200 000,00

 

 

0216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

 

 

9 070 400,00

8 800 400,00

270 000,00

270 000,00

 

 

 

 

 

 

Програма підтримки та розвитку Халтуринського госпрозрахугнкового комунального підприємства на 2022 рік.

Рішення 14 чергової  сесії Мартинівської сільськоїх ради 8 скликання від 21.12.2021 р.

9 070 400,00

8 800 400,00

270 000,00

270 000,00

 

 

 

7000

 

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

2 750 400,00

2 750 400,00

0,00

0,00

 

 

0217130

7130

0421

Здійснення  заходів із землеустрою

 

 

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2022 рік.

Рішення 14 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2021 року

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

 

 

0217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

 

 

142 000,00

142 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2022 рік.

Рішення 14 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2021 року

142 000,00

142 000,00

0,00

0,00

 

 

0217442

7442

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури

 

 

2 300 000,00

2 300 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2022 рік.

Рішення 14 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2021 року

2 300 000,00

2 300 000,00

0,00

0,00

 

 

0217680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

 

 

8 400,00

8 400,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2022 рік.

Рішення 14 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2021 року

8 400,00

8 400,00

0,00

0,00

 

 

0600000

 

 

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

 

 

1 564 900,00

986 900,00

578 000,00

578 000,00

 

 

0610000

 

 

Відділ освіти, культури та спорту Мартинівської сільської ради

 

 

1 564 900,00

986 900,00

578 000,00

578 000,00

 

 

 

1000

 

ОСВІТА

 

 

664 900,00

186 900,00

478 000,00

478 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування
місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі бюджет розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

 

 

478 000,00

0,00

478 000,00

478 000,00

 

 

 

 

 

 

Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2022 рік.

Рішення 14 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2021 року

478 000,00

0,00

478 000,00

478 000,00

 

 

0611021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

 

 

186 900,00

186 900,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Програма "Шкільний автобус Мартинівської територіальної громади на 2022-2025 роки"

Рішення 14 чергової  сесії 8 скликання від 21.12.2021 року

186 900,00

186 900,00

0,00

0,00

 

 

 

3000

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

 

 

0613140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

 

 

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2025 роки.

Рішення 3 позачергової сесії 8 скликання від 29.01.2021  року

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

 

 

 

4000

 

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

 

 

300 000,00

200 000,00

100 000,00

100 000,00

 

 

0614030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

 

 

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

 

 

 

 

 

 

Програма соціально-економічного розвитку Мартинівської сільської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2022 рік.

Рішення 14 чергової сесії Мартинівської сільської ради 8 скликання від 21.12.2021 року

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

 

 

0614082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

 

 

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Програма культурно-мистецьких заходів на 2022-2024 роки.

Рішення 13 позачергової сесії  Мартинівської сільської ради від 10.12.2021 р.

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

 

 

 

5000

 

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ

 

 

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

 

 

0615012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

 

 

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2023 роки Мартинівської сільської ради.

Рішення Мартинівської сільської ради 9 сесії 8 скликання від 10 червня 2021 року.

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

 

 

3700000

 

 

Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради

 

 

6 603 700,00

6 603 700,00

0,00

0,00

 

 

3710000

 

 

Фінансовий відділ Мартинівської сільської ради

 

 

6 603 700,00

6 603 700,00

0,00

0,00

 

 

 

9000

 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

 

 

6 603 700,00

6 603 700,00

0,00

0,00

 

 

3719710

9710

0180

Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування

 

 

3 603 700,00

3 603 700,00

0,00